Od 24. Juna 1941, Dana sjećanja na Jadovno, prošlo je:

JADOVNIČANI PORUČUJU:

Teče 80-ta godina od početka Pokolja, genocida počinjenog nad srpskim narodom od strane NDH. Osamdeset godina od tragedije na Velebitu, ličkom polju, ostrvu Pagu. Ako Bog da, sabraćemo se 19. juna 2021. kod Šaranove jame.

 

Antifašistička nevesinjska puška; Prvi oružani ustanak protiv fašizma u porobljenoj Evropi

Datum objave: sreda, 31 oktobra, 2012
Objavljeno u Knjige i feljtoni
Veličina slova: A- A+

Jun­ski usta­nak u gor­njoj Her­ce­go­vi­ni 1941. go­di­ne bio je var­ni­ca iz ko­je se raz­buk­tao po­žar če­tvo­ro­go­di­šnje oslo­bo­di­lač­ke bor­be pro­tiv fa­ši­stič­kih oku­pa­to­ra i nji­ho­vih do­ma­ćih po­ma­ga­ča. Bio je to spon­ta­ni op­šte­na­rod­ni bunt Srba pro­tiv stra­vič­nih zlo­či­na Ne­za­vi­sne Dr­ža­ve Hr­vat­ske. Dodatni povod je i ula­zak So­vjet­skog Sa­ve­za u rat pro­tiv si­la Oso­vi­ne i ne­po­ko­le­blji­va ve­ra her­ce­go­vač­kih Sr­ba u sna­gu Ru­si­je.

 

https://jadovno.com/tl_files/ug_jadovno/img/preporucujemo/2012/nevesinjska-puska.jpg

 

Reč je o pr­vom oru­ža­nom ustan­ku u Hi­tle­ro­voj „evrop­skoj tvr­đa­vi“, u ko­me je uče­stvo­va­lo ce­lo­kup­no srp­sko sta­nov­ni­štvo, bez tra­gič­ne po­de­le na par­ti­za­ne i čet­ni­ke do ko­je će do­ći doc­ni­je. Naj­ve­ći uspeh Jun­skog ustan­ka le­ži u tome što je osu­je­tio, bar pri­vre­me­no, pro­jek­to­va­nu usta­šku ge­no­cid­nu „vi­dov­dan­sku ak­ci­ju“ i doveo do ponovne italijanske reokupacije Hercegovine.

 

Bu­du­ći da joj ni­je po­šlo za ru­kom da čast pokretanja otpora protiv fašizma pri­pi­še se­bi ni­ti da ar­gu­men­to­va­no ospo­ri či­nje­ni­cu da je Jun­ski usta­nak u Her­ce­go­vi­ni po­dig­nut pre komunističkog po­zi­va, ru­ko­vo­de­ća par­tij­sko-po­li­tič­ka struk­tu­ra so­ci­ja­li­stič­ke Ju­go­sla­vi­je od­lu­či­la je da taj usta­nak jed­no­stav­no ig­no­ri­še, kao da ga ni­je ni bi­lo.

 

Izvor: SVET KNjIGE 
Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani vez upozorenja.

KOMENTARI

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Top