Od 24. Juna 1941, Dana sjećanja na Jadovno, prošlo je:

JADOVNIČANI PORUČUJU:

Teče 80-ta godina od početka Pokolja, genocida počinjenog nad srpskim narodom od strane NDH. Osamdeset godina od tragedije na Velebitu, ličkom polju, ostrvu Pagu.

 

Scenario za film „Djeca Kozare” uzdrmao nacionalni konkurs

Datum objave: ponedeljak, 21 maja, 2018
Objavljeno u Kozara
Veličina slova: A- A+

Re­ditelj Žarko Dragoje­vić napustio komisiju Film­skog cen­tra Sr­bije jer je pro­cenio da film Lordana Za­fra­novića neće dobiti sredstva. – Ne znam na osnovu čega je to rekao, jer je pro­je­kat ušao u naju­ži izbor, kaže Bo­ban Jevtić, direk­tor FCS-a

Vest da je re­di­telj Žar­ko Dra­go­je­vić pod­neo ostav­ku na me­sto pred­sed­ni­ka kon­kurs­ne ko­mi­si­je Film­skog cen­tra Sr­bi­je (FCS), ko­ja od­lu­ču­je o fil­mo­vi­ma s na­ci­o­nal­nom te­ma­ti­kom – po­di­gla je pro­te­klih da­na pra­ši­nu u jav­no­sti.  Dra­go­je­vić je ovaj gest obra­zlo­žio lič­nom pro­ce­nom da film „Dje­ca Ko­za­re” re­di­te­lja Lor­da­na Za­fra­no­vi­ća ne­ma do­volj­nu po­dr­šku ko­mi­si­je.

S dru­ge stra­ne, Bo­ban Jev­tić, di­rek­tor Film­skog cen­tra Sr­bi­je, ka­že za „Po­li­ti­ku” da je raz­go­va­rao s Dra­go­je­vi­ćem, ali da mu i da­lje ni­su ja­sni mo­ti­vi na­pu­šta­nja ko­mi­si­je bu­du­ći da ni­jed­na od­lu­ka još ni­je do­ne­ta. On do­da­je i to da ne zna na osno­vu če­ga je ovaj re­di­telj pro­ce­nio da „Dje­ca Ko­za­re” ne­će ima­ti po­dr­šku ko­mi­si­je, ka­da je ovaj film ušao u naj­u­ži iz­bor.

– Go­spo­din Dra­go­je­vić o svo­joj od­lu­ci ni­je oba­ve­stio čla­no­ve ko­mi­si­je, a me­ni je elek­tron­skom po­štom po­slao po­ru­ku sa­sta­vlje­nu od jed­ne re­če­ni­ce. Nje­gov čin ni­je ja­san ni osta­lim čla­no­vi­ma ko­mi­si­je jer su do­šli do užeg iz­bo­ra i tek je tre­ba­lo da do­đe do ras­pra­ve ko­je pro­jek­te po­dr­ža­ti. Dra­go­je­vić mi je re­kao da se bo­jao da film ko­ji on po­dr­ža­va, „Dje­ca Ko­za­re” ne­će pro­ći, ali ne znam na osno­vu če­ga jer je taj pro­je­kat ušao u naj­u­ži iz­bor – ka­že Bo­ban Jev­tić.

Na kon­kurs se pri­ja­vi­lo 26 pro­je­ka­ta. Reč je o kon­kur­su za su­fi­nan­si­ra­nje do­ma­ćih du­go­me­tra­žnih fil­mo­va s na­ci­o­nal­nom te­mom, bi­lo da je reč o igra­nom, do­ku­men­tar­nom ili ani­mi­ra­nom fil­mom. Pod na­ci­o­nal­nom te­mom pod­ra­zu­me­va se pro­je­kat ko­ji ob­ra­đu­je do­ga­đaj od na­ci­o­nal­nog isto­rij­skog zna­ča­ja; ko­ji se ba­vi ži­vo­tom ili de­lom oso­ba zna­čaj­nih za na­ci­o­nal­nu isto­ri­ju, ili onaj ko­ji na in­ven­ti­van i kre­a­ti­van na­čin tre­ti­ra te­mu iz na­ci­o­nal­ne ak­tu­el­ne stvar­no­sti s ci­ljem oču­va­nja na­ci­o­nal­nog kul­tur­nog iden­ti­te­ta. „Na­ci­o­nal­nost” fil­ma ra­ču­na se po pro­du­cen­tu, a pro­duk­ci­ju Za­fra­no­vi­će­vog fil­ma pot­pi­su­je Mi­ro­slav Mo­go­ro­vić iz Sr­bi­je.

– Po­dr­ža­li smo i fil­mo­ve o Di­a­ni Bu­di­sa­vlje­vić, o dvo­ru na Uni, o Ni­ko­li Te­sli, o kra­lju Pe­tru, i van pa­me­ti mi je da ob­ja­šnja­vam da ne­ko­me sme­ta film o stra­da­nju de­ce s Ko­za­re. Su­lu­do je po­mi­sli­ti i da ne­ko­me sme­ta go­spo­din Lor­dan Za­fra­no­vić, je­dan od naj­ve­ćih ju­go­slo­ven­skih re­di­te­lja – is­ti­če Jev­tić, i do­da­je:

– Pro­tiv pra­vi­la je da se pri­ča o ak­tu­el­nim pro­jek­ti­ma dok se ne za­vr­ši kon­kurs, pa ću sa­mo u op­štim cr­ta­ma re­ći da su se na ovaj kon­kurs pri­ja­vi­li pro­jek­ti s te­ma­ma iz sred­njeg ve­ka, pre­ko Pr­vog svet­skog ra­ta, do stra­da­nja Sr­ba u Dru­gom svet­skom ra­tu,  kao i bom­bar­do­va­nja i stra­da­nja Sr­ba na Ko­so­vu.

Jev­tić na­gla­ša­va da će da­nas bi­ti odr­žan sa­sta­nak uprav­nog od­bo­ra i do­ne­ta od­lu­ka šta da­lje, od­no­sno ko će bi­ti na če­lu ko­mi­si­je.

– U za­pi­sni­ku sa sed­ni­ca vi­deo sam da ni­je bi­lo pro­ble­ma u ra­du ko­mi­si­je. Ovo je za­i­sta bez pre­se­da­na, do­ne­ti ta­kvu od­lu­ku 20 da­na pre kra­ja kon­kur­sa, bez ras­pra­ve, bez oba­ve­šte­nja, van oba­ve­za ko­je je go­spo­din Dra­go­je­vić pot­pi­sao ugo­vo­rom – na­vo­di Jev­tić.

Dra­go­je­vić je ra­ni­je iz­ja­vio da je reč o van­se­rij­skom sce­na­ri­ju, „od ko­jeg vam, dok ga či­ta­te, za­sta­je dah”, re­kav­ši da se iz ko­mi­si­je po­vla­či iz lič­nih i mo­ral­nih raz­lo­ga, uz do­da­tak da to či­ni sa ža­lje­njem. Ka­ko je re­kao, u pre­li­mi­nar­nom iz­ja­šnja­va­nju ko­mi­si­je on je vi­deo da film o stra­da­nju srp­ske de­ce (1942. go­di­ne u NDH) ne­ma ve­ći­nu pe­to­čla­ne ko­mi­si­je, u ko­joj su i re­di­telj Mi­li­vo­je Mi­ško Mi­lo­je­vić, sni­ma­telj Pre­drag Bam­bić, sce­na­rist­ki­nja Bi­lja­na Mak­sić i pi­sac De­jan Sto­jilj­ko­vić.

Me­đu­tim, od­lu­ka ko­ji fil­mo­vi će do­bi­ti fi­nan­sij­sku po­dr­šku tre­ba­lo bi da bu­de sa­op­šte­na tek še­stog ju­na.

Žar­ko Dra­go­je­vić ju­če ni­je od­go­va­rao na te­le­fon­ske po­zi­ve, a na te­le­fon Lor­da­na Za­fra­no­vi­ća ja­vio se nje­gov asi­stent Du­šan Sa­vić, ko­ji ka­že da je re­di­telj na sni­ma­nju i da ni­je u pri­li­ci da da­je iz­ja­ve.

Ka­da je na­ja­vlji­vao ovaj film, Za­fra­no­vić je go­vo­rio da se za nje­ga pri­pre­mao 30 go­di­na, da je u pi­ta­nju iz­u­ze­tan sce­na­rio, naj­bo­lji ko­ji je imao u ru­ka­ma. Is­ta­kao je neo­p­hod­nost da se kri­kom obra­ti ovoj sre­di­ni i čo­ve­čan­stvu ko­je je za­bo­ra­vi­lo šta je do­neo Dru­gi svet­ski rat, na ka­kvu mr­žnju je po­bu­dio i ka­kve zlo­či­ne je po­či­nio. Ka­ko je re­kao, u fil­mu je reč o či­šće­nju Ko­za­re i iz­be­glič­kim ko­lo­na­ma ko­je su za­vr­ša­va­le u Ja­se­nov­cu, u deč­jim lo­go­ri­ma.

– Ar­sen Di­klić je na­pi­sao kla­si­čan sce­na­rio ko­ji bi mo­gao da se po­ka­zu­je stu­den­ti­ma kao pri­mer ka­ko se pi­še sce­na­rio za igra­ni film. Da­kle, isto­rij­ski, „Dje­ca Ko­za­re” su pri­ča o stra­da­nju bez pre­se­da­na. Zlo­či­ni u Dru­gom svet­skom ra­tu su te­ma ko­ju stal­no pro­vla­čim kroz svo­je fil­mo­ve. Ta­ko će bi­ti i ovo­ga pu­ta. To je tra­gič­na pri­ča či­ta­vog ko­za­rač­kog na­ro­da i ovo je je­dan od mo­jih fil­mo­va ko­jim bih že­leo da po­no­vo upo­zo­rim na to zlo, i to pre­ko de­ce – iz­ja­vio je svo­je­vre­me­no po­zna­ti re­di­telj.

Autor: Mirjana Sretenović

Izvor: POLITIKA

Vezane vijesti:

Kome su to zasmetala „Djeca Kozare“

Slavni hrvatski reditelj: Snimiću film o stradanju srpske …

Lordan Zafranović: Pravio sam filmove za hrvatski narod i …

Rimokatolička crkva se još nije ogradila od zločina | Jadovno …

Zafranović: Film „Testament“ o NDH koga se Hrvatska plaši …

Veče u Studenici – Krv i pepeo Jasenovca (video) | Jadovno 1941.
Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani vez upozorenja.

KOMENTARI

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Top