fbpx
Претрага
Close this search box.
Ж | Ž

Статут

ENGLISH VERSION

На основу члана 10. и 12. Закона о удружењима и фондациjама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/2001 и 42/2005, у даљем тексту: Закон), на сjедници одржаноj 12. новембра 2009. године,  оснивачка Скупштина удружења грађана под називом „Удружење ЈАДОВНО 1941.“ Бања Лука“, доноси

С Т А Т У Т

„Удружење потомака и поштовалаца жртава логора смрти НДХ, Госпић – Јадовно – Паг,ЈАДОВНО 1941.“

Бања Лука

I  НАЗИВ УДРУЖЕЊА

Члан 1.

Удружење грађана (у даљем тексту: Удружење) обавља дjелатност под називом:

„Удружење потомака и поштовалаца жртава комплекса усташких логора ЈАДОВНО 1941.“ Бања Лука.

„Udruženje potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora JADOVNO  1941.“ Banja Luka.

Удружење има и може користити скраћени назив коjи гласи:

„Јадовно 1941.“ Б. Лука или
„Jadovno 1941.“ B. Luka.

II  СЈЕДИШТЕ УДРУЖЕЊА

Члан 2.

Сjедиште удружења jе у Бањоj Луци. Садашња адреса сjедишта jе Бања Лука, ул. Улица Краља Алфонса XIII, 49 А.
Адреса сjедишта се може промиjенити одлуком предсjедника удружења.

III  ПОДРУЧЈЕ И НАЧИН ДЈЕЛОВАЊА

Члан 3.

Удружење дjелуjе на подручjу Републике Српске. У случаjу потребе удружење може реализовати одређене активности и у Федерациjи Босне и Херцеговине без додатних административних условљавања.

Члан 4.

Поред сjедишта у Бањоj Луци удружење може имати регионалне или локалне  канцелариjе.
Све канцелариjе дjелуjу на jединственим програмским, организационим и професионалним начелима.
У случаjу потребе удружење може имати и друге облике дjеловања на териториjалноj или програмскоj основи (одбори за одређену област и сл.). О организациjи канцелариjа или других облика дjеловања доноси се посебна одлука.

IV ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТ (МИСИЈА)

Члан 5.

Циљеви Удружења, у оквиру опште мисиjе управљене на сjећање на жртве, су:

•    да крашке jаме у коjе су жртве усташког безумља биле бацане, буду истражене, а посмртни остаци  ексхумирани и достоjно сахрањени
•    да се настави рад именичног пописа страдалих жртава
•    да се достоjно обиљеже мjеста страдања, отворе и означе путеви до тих мjеста
•    да се одреди датум као Дан сjећања на жртве комплекса усташких логора Јадовно 1941.
•    да се сагради централно спомен обиљежjе, као и обиљежи страдалнички пут
•    да се елиминише испродукована шутња о злочину и мjесту његова догађања
•    да се едукативним активностима млади нараштаjи на примjеру Јадовна уче о неприхватљивости фашизма као идеологиjи општег зла, мржње међу људима и међусобног истребљења.

Члан 6.

У испуњавању горе наведених циљева Удружење, у складу с правним поретком Републике Хрватске, може дjеловати и предузимати следеће активности:
•    подршка истраживању и откривању злочина почињених у комплеску усташких логора Јадовно, како би се о њима обавиjестио свиjет и осигурала правда за жртве
•    чување успомена на невине жртве фашистичког терора
•    достоjно обиљежавање мjеста страдања, осуда варварског уништења споменичке баштине и његовање пиjетета према жртвама
•    покретање инициjатива за судско-медицинска, форензичка, спелеолошка и слична истраживања у функциjи хуманог, у складу с цивилизациjским тековинама, односа према невиним страдалницима комплекса усташких логора Јадовно
•    окупљање потомака и поштовалаца жртава комплекса усташких логора Јадовно
•    организовање посjета мjестима страдања и одавање почасти жртвама
•    сакупљање и архивирање свих доступних штампаних, фото, видео и електронских записа везаних за комплекс усташких логора Јадовно
•    сарадња са сличним удружењима у земљи и иностранству као и поjединцима коjи се баве овом и сличним темама ради размjене информациjа и организовања заjедничких активности
•    остварење сарадње са институциjама у земљи и иностранству
•    организовање округлих столова, изложби, презентациjа и других сличних манифестациjа у циљу употпуњивања сазнања везаних за комплекс усташких логора Јадовно
•    издавачка дjелатност, штампана и електронска, ради промоциjе статутарних циљева удружења
•    реаговање, путем средстава jавног информисања, на иступе, написе и публикациjе, везане за страдање жртава фашистичког терора
•    институционална борба против сваког облика фашизма, нацизма, мржње, расне и вjерске нетрпељивости
•    промоциjа људских права и достоjанства човjека
•    промоциjа антифашистичких начела и антифашизма у ширем смислу као цивилизациjске и моралне тековине људскога рода
•    друге активности директно или индиректно усмjерене на унапређење опште мисиjе удружења.

Члан 7.

Активности удружење проводи преко конкретних проjеката финансираних у складу са Законом.

V   ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО И ПРАВА, ДУЖНОСТИ  И  ОДГОВОРНОСТИ  ЧЛАНОВА

Члан 8.

Сви оснивачи удружења су чланови удружења.
Удружењу могу приступити нови чланови, а Скупштина доноси одлуку о приjему нових чланова коjи приjе формалног приjема мораjу потписати приступницу и дати изjаву да прихватаjу Статут. Скупштина може прогласити одређена лица, укључуjући и недржављане, почасним чланом удружења, уз њихову сагласност. Под истим условом члан удружења може постати и правно лице.

Члан 9.

Приступ грађана у удружење jе добровољан и бесплатан, што не искључуjе касниjу чланарину на недискриминаторноj основи. Члан удружења слободно и самостално одлучуjе о напуштању удружења.
Скупштина може искључити члана коjи не извршава обавезе предвиђене овим Статутом, интерним актима удружења или на било коjи начин исказуjе нелоjалност статутарним циљевима удружења.

Члан 10.

Права чланова удружења су да :
1.    Учествуjе равноправно са другим члановима на остваривању циљева

Удружења ;
2.    Учествуjе у активностима Удружења у складу са своjим интересовањем и могућностима ;
3.    Непосредно учествуjе у раду и одлучивању у органима чиjи jе члан;
4.    Бира и буде биран у органе Удружења;
5.    Буде потпуно и благовремено информисан о раду и активностима Удружења и њених органа;
6.    Има и друга права утврђена овим Статутом и другим општим актима Удружења.

Члан 11.

Дужности чланова удружења су:
1.    Активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2.    Обавља послове, задатке и активности одређене од надлежних органа;
3.    Дjелуjе на афирмисању активности и дjелатности Удружења;
4.    Плаћа чланарину, ако jе она одређена овим Статутом или општим актима Удружења;
5.    Чува пословну таjну у складу са општим актом Удружења;
6.    Познаjе структуру и начин дjеловања Удружења;
7.    Доприноси спречавању негативних поjава или активности и благовремено указуjе на исте, ако се то односи на Удружење, чланове његових органа и чланове;
8.    Своjим понашањем чува углед Удружења;
9.    Испуњава и друге дужности и обавезе утврђене овим Статутом и општим актима Удружења.

VI   ОРГАНИ, ИЗБОР И ОПОЗИВ, НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА, МАНДАТ, ЗАСТУПАЊЕ  И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 12.

Обавезан органи удружења су Скупштина и предсjедник удружења. Факултативни органи су Управни одбор и Надзорни одбор. Удружење може имати и друге органе или тиjела.

1. Скупштина

Члан 13.

Скупштина jе наjвиши орган удружења. Скупштину чине сви чланови коjи су оснивачи удружења или су касниjе приступили удружењу као редовни чланови, а њихово чланство одобрено од Скупштине. Скупштина се редовно састаjе jедном годишње, у правилу до краjа априла текуће године, на инициjативу предсjедника удружења.
Ванредан састанак Скупштине могу писмено затражити наjмање два оснивача Предсjедник.

Члан 14.

Скупштина Удружења има надлезности да:
1.    Доноси Статут Удружења и друге акте одређене овим Статутом, као и

њихове измjене и допуне.
2.    Одлучуjе о приjему нових чланова удружења.
3.    Доноси програм рада, по потреби.
4.    Даjе сагласност на правне радње предузете у име Удружења приjе његовог уписа у регистар надлежног органа.
5.    Одлучуjе о припаjању, раздваjању, трансформациjи, престанку, оснивању виших облика организовања у Републици Српскоj и шире, као и другим статусним промjенама Удружења, у складу са овим Статутом и законом.
6.    Верификуjе чланове Скупштине, те бира и разрjешава предсjедника и замjеника предсjедника Скупстине.
7.    Бира и разрjешава предсjедника и замjеника предсjедника, као и предсjедника и замjеника предсjедника других органа, уколико су формирани.
8.    Прегледа и потврдjуjе финансиjски извjештаj припремљен од стране предсjедника удружења.
9.    Одлучуjе о додjели признања или проглашењу почасних чланова, у складу са овим Статутом.
10.    Обавља друге надлежност утврдjену у поjединим одредбама овог Статута или одредjене законом и другим прописима.

Члан 15.

Скупштина пуноважно одлучуjе ако jе присутна већина чланова, а одлучуjе већином гласова присутних чланова, ако ниjе другачиjе одређено овим Статутом. Изузетно од одредбе претходног става Скупштина одлучуjе двотрећинском већином укупног броjа чланова о промjенама статута и статусним промjенама удружења (престанак, припаjање, спаjање, раздваjање удружења). Скупштина бира и разрjешава предсjедника и замjеника предсjедника Скупштине на приjедлог предсjедника удружења. Предсjедник Скупштине предсjедава сjедницама Скупштине и само по томе основу нема посебних овлаштења између сjедница Скупштине.

Члан 16.

Између двиjе редовне сjеднице Скупштине предсjедник удружења сноси све одговорности и проводи  одлуке Скупштине. Начин рада Скупштине поближе се регулише Пословником о раду Скупштине, уколико
jе донесен.

Члан 17.

Удружење може имати Управни одбор, Надзорни одбор или други орган или тиjело. До формирања органа из претходног става њихове надлежности има предсjедник удружења.

2. Управни одбор

Члан 18.

Управни одбор има надлежност да:

1.    Спроводи политику, закључке и друге одлуке и акте донесене од стране Скупштине;
2.    Доноси програме и планове свог рада;
3.    Доноси финансиjски план и одговоран jе за његово извршење;
4.    Припрема периодичне и годишње финансиjске извjештаjе и извjештаj о свом раду и подноси их Скупштини Удружења на разматрање и потврду, као и надлежним органима;
5.    Организуjе и спроводи програмске активности, односно обавља послове и задатке , као и послове коjе утврди Скупштина;
6.    Бира или именуjе и разрjешава представнике удружења у органе, организациjе, асоциjациjе и друге облике у коjе jе удружење учлањено или им jе приступило;
7.    Именуjе своjе  помоћне органе (комисиjе, одборе и сл.), као и повремене или сталне, а за припрему аката о коjима одлучуjе, ако та питања нису у надлежности других органа утврђених овим Статутом;
8.    Одржава сарадњу са органима, организациjама, носиоцима jавних овлашћења, правним и физичким лицима и другима од интереса за Удружење;
9.    Управља имовином удружења, одлучуjе о набавци и продаjи средстава и опреме удружења;
10.    Обавља послове информисања о раду Удружења и његових органа, на начин коjи одреди (издавањем билтена и сл.)
11.    Одлучуjе о платама и накнадама за извршене послове, другим питањима коjа се не уређуjу актима коjе доноси скупштина.
12.    Обавља и друге послове коjи произилазе из овог Статута, закона и других прописа. Уколико овим Статутом ниjе утврђена надлежност других органа Удружења, за одлучивање о тим питањима надлежан jе Управни одбор Удружења, а ако ниjе формиран онда предсjедник удружења.

Члан 19.

Управни одбор удружења се састоjи од 5 (пет) чланова коjи се бираjу на период од двиjе године и по том истеку могу бити поново изабрани. Између редовних састанака Скупштине Управни одбор може промиjенити до 2 (два) своjа члана, не рачунаjући оставку или смрт члана. Сjедницама Управног одбора руководи предсjедник Управног одбора кога бира Скупштина на приjедлог предсjедника удружења. Сjедницама Управног одбора обавезно присуствуjе предсjедник удружења, а по потреби и други запослени или ангажовани сарадник, зависно од питања о коjем се расправља и одлучуjе.

Члан 20.

Управни одбор припрема планове и стратегиjе развоjа удружења, разматра и усваjа Правила о избору чланова и раду Управног одбора, разматра и одобрава годишње активности и финансиjски извjештаj, разматра и унапређуjе циљеве удружења, штити права и промовише углед удружења. Управни одбор утврђуjе приjедлог докумената из надлежности Скупштине, на приjедлог предсjедника удружења.

Члан 21.

Управни одбор нарочито сарађуjе и подржава предсjедника удружења у настоjању да повећа броj проjеката и фондове организациjе.

Члан 22.

Управни одбор одлучуjе већином гласова присутног броjа чланова, с тим да сjедници присуствуjе већина чланова Управног одбора. Члан Управног одбора може гласати и у одсутности писмено се изjашњаваjући на
акт коjи jе предмет расправљања и одлучивања, при чему се његов глас урачунава у кворум из претходног става.
У случаjу сукоба интереса са удружењем између члана управног одбора или сродника члана укључуjући трећи степен сродства, дотични члан Управног одбора не може гласати о том питању.

Члан 23.

Правилима о избору чланова и раду Управног одбора ближе и конкретниjе се утврдjуjу сва питања од значаjа за припрему, нацин рада и одлуцивања на сjедници.

3. Надзорни одбор

Члан 24.

Скупштина Удружења бира Надзорни одбор од 3 члана, на период од двиjе године. Члан Надзорног одбора не може истовремено бити члан Управног одбора или стално запослен у удружењу. Надлежност Надзорног одбора jе надзор над законитошћу, и намjенским кориштењем имовине Удружења (ствари, права и новчаних средстава) у складу са законом и овим Статутом

4. Предсjедник удружења

Члан 25.

Предсjедника удружења именуjе Скупштина удружења. Предсjедник удружења не мора бити запослен у удружењу (волонтерска функциjа).

Члан 26.

Предсjедник удружења организуjе и руководи радом удружења, а нарочито: руководи пословањем удружења, наредбодавац jе у извршењу финансиjског плана, припрема административна правила и процедуре коjи су потребни у процесу рада, води пословање удружења и доноси одлуке у оквиру програма и планова развоjа
удружења, одређуjе изведбене планове и радне задатке, развиjа програме, планове и проjекте, организуjе увећање фондова и средстава организациjе, одлучуjе о приjему у радни однос, отпуштању запослених, надгледа и одлучуjе о обавезама, одговорностима и правима запослених  и ангажованих сарадника, укључуjући волонтере, припрема и предлаже материjале потребне за ефикасан рад органа удружења.
Предсjедник удружења се посебно стара о извршавању уговорних и других преузетих обавеза удружења, као и остваривању њених права и потраживања, с пажњом доброг домаћина.

Члан 27.

У складу с овим Статутом и интерним актима удружења предсjедник удружења jе обавезан наjмање jедном годишње подниjети извjештаj о раду Удружења на усваjање Скупштини.

Члан 28.

Предсjедник удружења заступа удружење у правном промету, без посебних ограничења.
Предсjедник удружења представља удружење у jавности и штити његова права и углед.

Члан 29.

Уколико Предсjедник удружења сматра да одређени акт Скупштине или другог органа ниjе законит, да ниjе у складу с циљевима удружења или jе штетан за удружење, обуставиће га од извршења до коначне одлуке надлежног органа.

Члан 30.

Неовисно од функционалне организациjе из чл. 4. овог Статута удружење може имати проjект координатора за поjедину специфичну област активности удружења или за реализациjу конкретног проjекта.

VII  ПРАВНИ СТАТУС УДРУЖЕЊА

Члан 31.

Удружења jе непрофитна, невладина и неполитичка организациjа.Општа мисиjа удружења као и планирана статутарна дjелатност упућуjе да удружење обавља послове од jавног интереса коjи превазилазе интересе његових чланова и у интересу jавности. У вези с одредбом претходног става удружење након регистрациjе може стећи статус удружења од jавног интереса у складу са законом. У сврху промоциjе статутарних циљева удружење може обављати везану (сродну) привредну дjелатност у складу са законом, а невезану привредну дjелатност само преко посебно основаног правног лица, у складу са законом.

Члан 32.

Удружење има своjство правног лица. Удружење у правном промету наступа самостално, у оквиру своjе правне
способности, а закључуjе правне послове, предузима радње и иступа у правном промету у своjе име и за своj рачун.

Члан 33.

За обавезе у правном промету удружење одговара своjом цjелокупном имовином – потпуна одговорност.

VIII  ПЕЧАТ И АМБЛЕМ

Члан 34.

Удружење има печат округлог облика пречника 40 мм са текстом: „Удружење потомака и поштовалаца жртава комплекса усташких логора ЈАДОВНО 1941. Бања Лука“.

Може се користити и штамбиљ са скраћеним називом, тако да текст гласи: „Удружење ЈАДОВНО 1941. Бања Лука“.
Натпис на печату или штамбиљу може бити на оба писма (ћирилица и латиница) или само на jедном писму.

Члан 35.

Удружење има амблем. Амблем удружења jе представљен у слиjедећем облику и садржаjу:

 

Jadovno 1941.

 

Амблем се користи на свим екстерним актима, укључуjући и штамбиљ.

IX  ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 

Члан 36.

Извjештаj о раду подноси се Скупштини на редовном годишњем засиjедању, на приjедлог предсjедника удружења. Извjештаj о раду укључуjе и извjештаj о утрошку финансиjских средстава коjа су била на располагању удружењу у протеклоj години (годишњи финансиjски извjештаj).

X  ИМОВИНА (СРЕДСТВА) И НАДЗОР

Члан 37.

По своjоj природи имовину удружења могу представљати ствари, права и новац. Органи, запослени и ангажовани сарадници дужни су да поступаjу с имовином удружења с пажњом доброг домаћина. У случаjу обављања привредне активности, у складу са Законом и овим Статутом, органи, запослени и ангажовани сарадници су дужни поступати с пажњом доброг привредника.

Члан 38.

Удружење се финансира донациjама правних и физичких лица. Чланство у удружењу не може се условљавати било каквом врстом прилога у новцу или стварима. Ово ограничење се не односи на примjерену чланарину на
недискриминаторноj основи, у складу с одлукама надлежних органа удружења. Донациjама се не може условљавати програмска активност удружења, нити садржина активности у поjединачним проjекатима.
Удружење може остваривати приходе од везане и невезане привредне активности, са или без оснивања посебног правног лица, у складу са ограничењима коjа тражи Закон, на начин коjи ниjе противан идеjи непрофитабилности мисиjе организациjе. У финансиjском пословању удружење ће се придржавати закона и генерално прихваћених рачуноводствених стандарда.

Члан 39.

Надзор над средствима и имовином организациjе врши Скупштина или Надзорни одбор уколико jе формиран.

XI  ЗАПОСЛЕНИ И АНГАЖОВАНИ САРАДНИЦИ

Члан 40.

Удружење може имати стално запослене раднике. Удружење може имати секретара, на професионалном раду или волонтерскоj основи, зависно од расположивих средстава. Запослени радници не мораjу бити чланови удружења. Запослени радници имаjу обавезе, одговорности и права у складу са законом, овим Статутом и интерним актима удружења.

Члан 41.

У случаjу потребе удружење може да закључи уговор о ангажовању сарадника (предавача, истраживача, аналитичара, консултаната, савjетника и сл.) за рад у сjедишту или канцелариjама.
Сарадници се могу ангажовати и за само одређене послове ради реализациjе поjединачних проjеката удружења. Стручни сарадници не мораjу бити запослени у удружењу.

Члан 42.

Ангажовани  сарадник не мора бити члан удружења. Сарадник може бити лице са одговараjућим моралним и стручним ауторитетом, а ако jе ангажовано за рад у сjедишту или канцелариjама мора бити лоjалан статутарним циљевима удружења.

Члан 43.

Удружење може  имати волонтере коjи се ангажуjу на реализациjи мисиjе и конкретних циљева, коjи нису запослени у удружењу. Удружење може имати приправнике. Приправник може бити запослен у удружењу, у
складу са законом или бити ангажован као волонтер.

XII  ЈАВНОСТ  РАДА

Члан 44.

Рад удружења jе jаван, у складу с овим Статутом. Годишњи извjештаjи о раду, укључуjући и финансиjске извjештаjе су доступни jавности. Начело jавности рада подлиjеже само ограничењима коjа тражи дужност чувања професионалне таjне и принцип заштите приватности, у складу с уставом и законом.

XIII  ПРЕСТАНАК РАДА И ТРАНСФОРМАЦИЈЕ (ПРОМЈЕНЕ СТАТУСА) 

Члан 45.

Одлуку о престанку рада доноси Скупштина двотрећинском већином укупног броjа чланова. Удружење може престати спаjањем с другом организациjом или удружењем, раздваjањем на два удружења или трансформациjом у друго удружење, у складу са Законом. Удружење може престати  и на други начин утврђен Законом.

XIV  СУДБИНА  ИМОВИНЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА УДРУЖЕЊА

Члан 46.

У случаjу престанка удружења његова права, обавезе и одговорности преузима његов правни сљедник. Уколико удружење нема правног сљедника о статусу имовине одлучуjе Скупштина приликом доношења одлуке о престанку рада. У случаjу престанка, имовина удружења ће се додиjелити другом удружењу или организациjи исте или сличне мисиjе и циљева у Републици Српскоj. По престанку удружења имовина не може бити дистрибуирана оснивачима, члановима, донаторима или запосленом особљу удружења.

XV ПРОМЈЕНЕ СТАТУТА И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Члан 47.

Оваj Статут може се миjењати и допуњавати двотрећинском већином укупног броjа гласова чланова Скупштине.

Члан 48.

Удружење може имати и друге опште акте. Друге опште акте у удружењу доноси предсjедник удружења на приjедлог Извршног директора. Општи акти, осим Статута и Правила о раду Управног одбора, могу бити:
•    Организациона структура;
•    Стратешки план за петогодишњи период или дужи период;
•    План намицања средстава;
•    Приручник за особље;
•    Процjена рада запослених,
•    Правилник о систематизациjи радних мjеста и процедури приjема на рад.
XVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.

Оваj Статут ће се доставити регистарском органу.

Члан 50.

Статут ће се обjавити на огласноj табли удружења, а по могућности и у посебноj  брошури, заjедно с другим актима.

Члан 51.

Оваj Статут ступа на снагу даном усваjања на оснивачкоj Скупштини удружења  двотрећинском већином оснивача.

Броj: 03/2009
Бања Лука, 12. новембра  2009. године

Предсjедаваjући оснивачке Скупштине,
Др сци. мед. Милан Басташић

Помозите рад удружења Јадовно 1941.