fbpx
Pretraga
Close this search box.
Ж | Ž

Statut

ENGLISH VERSION

Na osnovu člana 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 52/2001 i 42/2005, u daljem tekstu: Zakon), na sjednici održanoj 12. novembra 2009. godine,  osnivačka Skupština udruženja građana pod nazivom „Udruženje JADOVNO 1941.“ Banja Luka“, donosi

S T A T U T

„Udruženje potomaka i poštovalaca žrtava logora smrti NDH, Gospić – Jadovno – Pag,JADOVNO 1941.“

Banja Luka

I  NAZIV UDRUŽENjA

Član 1.

Udruženje građana (u daljem tekstu: Udruženje) obavlja djelatnost pod nazivom:

„Udruženje potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora JADOVNO 1941.“ Banja Luka.

„Udruženje potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora JADOVNO  1941.“ Banja Luka.

Udruženje ima i može koristiti skraćeni naziv koji glasi:

„Jadovno 1941.“ B. Luka ili
„Jadovno 1941.“ B. Luka.

II  SJEDIŠTE UDRUŽENjA

Član 2.

Sjedište udruženja je u Banjoj Luci. Sadašnja adresa sjedišta je Banja Luka, ul. Ulica Kralja Alfonsa XIII, 49 A.
Adresa sjedišta se može promijeniti odlukom predsjednika udruženja.

III  PODRUČJE I NAČIN DJELOVANjA

Član 3.

Udruženje djeluje na području Republike Srpske. U slučaju potrebe udruženje može realizovati određene aktivnosti i u Federaciji Bosne i Hercegovine bez dodatnih administrativnih uslovljavanja.

Član 4.

Pored sjedišta u Banjoj Luci udruženje može imati regionalne ili lokalne  kancelarije.
Sve kancelarije djeluju na jedinstvenim programskim, organizacionim i profesionalnim načelima.
U slučaju potrebe udruženje može imati i druge oblike djelovanja na teritorijalnoj ili programskoj osnovi (odbori za određenu oblast i sl.). O organizaciji kancelarija ili drugih oblika djelovanja donosi se posebna odluka.

IV CILjEVI I DJELATNOST (MISIJA)

Član 5.

Ciljevi Udruženja, u okviru opšte misije upravljene na sjećanje na žrtve, su:

•    da kraške jame u koje su žrtve ustaškog bezumlja bile bacane, budu istražene, a posmrtni ostaci  ekshumirani i dostojno sahranjeni
•    da se nastavi rad imeničnog popisa stradalih žrtava
•    da se dostojno obilježe mjesta stradanja, otvore i označe putevi do tih mjesta
•    da se odredi datum kao Dan sjećanja na žrtve kompleksa ustaških logora Jadovno 1941.
•    da se sagradi centralno spomen obilježje, kao i obilježi stradalnički put
•    da se eliminiše isprodukovana šutnja o zločinu i mjestu njegova događanja
•    da se edukativnim aktivnostima mladi naraštaji na primjeru Jadovna uče o neprihvatljivosti fašizma kao ideologiji opšteg zla, mržnje među ljudima i međusobnog istrebljenja.

Član 6.

U ispunjavanju gore navedenih ciljeva Udruženje, u skladu s pravnim poretkom Republike Hrvatske, može djelovati i preduzimati sledeće aktivnosti:
•    podrška istraživanju i otkrivanju zločina počinjenih u komplesku ustaških logora Jadovno, kako bi se o njima obavijestio svijet i osigurala pravda za žrtve
•    čuvanje uspomena na nevine žrtve fašističkog terora
•    dostojno obilježavanje mjesta stradanja, osuda varvarskog uništenja spomeničke baštine i njegovanje pijeteta prema žrtvama
•    pokretanje inicijativa za sudsko-medicinska, forenzička, speleološka i slična istraživanja u funkciji humanog, u skladu s civilizacijskim tekovinama, odnosa prema nevinim stradalnicima kompleksa ustaških logora Jadovno
•    okupljanje potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora Jadovno
•    organizovanje posjeta mjestima stradanja i odavanje počasti žrtvama
•    sakupljanje i arhiviranje svih dostupnih štampanih, foto, video i elektronskih zapisa vezanih za kompleks ustaških logora Jadovno
•    saradnja sa sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu kao i pojedincima koji se bave ovom i sličnim temama radi razmjene informacija i organizovanja zajedničkih aktivnosti
•    ostvarenje saradnje sa institucijama u zemlji i inostranstvu
•    organizovanje okruglih stolova, izložbi, prezentacija i drugih sličnih manifestacija u cilju upotpunjivanja saznanja vezanih za kompleks ustaških logora Jadovno
•    izdavačka djelatnost, štampana i elektronska, radi promocije statutarnih ciljeva udruženja
•    reagovanje, putem sredstava javnog informisanja, na istupe, napise i publikacije, vezane za stradanje žrtava fašističkog terora
•    institucionalna borba protiv svakog oblika fašizma, nacizma, mržnje, rasne i vjerske netrpeljivosti
•    promocija ljudskih prava i dostojanstva čovjeka
•    promocija antifašističkih načela i antifašizma u širem smislu kao civilizacijske i moralne tekovine ljudskoga roda
•    druge aktivnosti direktno ili indirektno usmjerene na unapređenje opšte misije udruženja.

Član 7.

Aktivnosti udruženje provodi preko konkretnih projekata finansiranih u skladu sa Zakonom.

V   PRIJEM U ČLANSTVO I PRAVA, DUŽNOSTI  I  ODGOVORNOSTI  ČLANOVA

Član 8.

Svi osnivači udruženja su članovi udruženja.
Udruženju mogu pristupiti novi članovi, a Skupština donosi odluku o prijemu novih članova koji prije formalnog prijema moraju potpisati pristupnicu i dati izjavu da prihvataju Statut. Skupština može proglasiti određena lica, uključujući i nedržavljane, počasnim članom udruženja, uz njihovu saglasnost. Pod istim uslovom član udruženja može postati i pravno lice.

Član 9.

Pristup građana u udruženje je dobrovoljan i besplatan, što ne isključuje kasniju članarinu na nediskriminatornoj osnovi. Član udruženja slobodno i samostalno odlučuje o napuštanju udruženja.
Skupština može isključiti člana koji ne izvršava obaveze predviđene ovim Statutom, internim aktima udruženja ili na bilo koji način iskazuje nelojalnost statutarnim ciljevima udruženja.

Član 10.

Prava članova udruženja su da :
1.    Učestvuje ravnopravno sa drugim članovima na ostvarivanju ciljeva

Udruženja ;
2.    Učestvuje u aktivnostima Udruženja u skladu sa svojim interesovanjem i mogućnostima ;
3.    Neposredno učestvuje u radu i odlučivanju u organima čiji je član;
4.    Bira i bude biran u organe Udruženja;
5.    Bude potpuno i blagovremeno informisan o radu i aktivnostima Udruženja i njenih organa;
6.    Ima i druga prava utvrđena ovim Statutom i drugim opštim aktima Udruženja.

Član 11.

Dužnosti članova udruženja su:
1.    Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2.    Obavlja poslove, zadatke i aktivnosti određene od nadležnih organa;
3.    Djeluje na afirmisanju aktivnosti i djelatnosti Udruženja;
4.    Plaća članarinu, ako je ona određena ovim Statutom ili opštim aktima Udruženja;
5.    Čuva poslovnu tajnu u skladu sa opštim aktom Udruženja;
6.    Poznaje strukturu i način djelovanja Udruženja;
7.    Doprinosi sprečavanju negativnih pojava ili aktivnosti i blagovremeno ukazuje na iste, ako se to odnosi na Udruženje, članove njegovih organa i članove;
8.    Svojim ponašanjem čuva ugled Udruženja;
9.    Ispunjava i druge dužnosti i obaveze utvrđene ovim Statutom i opštim aktima Udruženja.

VI   ORGANI, IZBOR I OPOZIV, NAČIN ODLUČIVANjA, MANDAT, ZASTUPANjE  I 

PREDSTAVLjANjE

Član 12.

Obavezan organi udruženja su Skupština i predsjednik udruženja. Fakultativni organi su Upravni odbor i Nadzorni odbor. Udruženje može imati i druge organe ili tijela.

1. Skupština

Član 13.

Skupština je najviši organ udruženja. Skupštinu čine svi članovi koji su osnivači udruženja ili su kasnije pristupili udruženju kao redovni članovi, a njihovo članstvo odobreno od Skupštine. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje, u pravilu do kraja aprila tekuće godine, na inicijativu predsjednika udruženja.
Vanredan sastanak Skupštine mogu pismeno zatražiti najmanje dva osnivača Predsjednik.

Član 14.

Skupština Udruženja ima nadleznosti da:
1.    Donosi Statut Udruženja i druge akte određene ovim Statutom, kao i

njihove izmjene i dopune.
2.    Odlučuje o prijemu novih članova udruženja.
3.    Donosi program rada, po potrebi.
4.    Daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime Udruženja prije njegovog upisa u registar nadležnog organa.
5.    Odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku, osnivanju viših oblika organizovanja u Republici Srpskoj i šire, kao i drugim statusnim promjenama Udruženja, u skladu sa ovim Statutom i zakonom.
6.    Verifikuje članove Skupštine, te bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Skupstine.
7.    Bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika, kao i predsjednika i zamjenika predsjednika drugih organa, ukoliko su formirani.
8.    Pregleda i potvrdjuje finansijski izvještaj pripremljen od strane predsjednika udruženja.
9.    Odlučuje o dodjeli priznanja ili proglašenju počasnih članova, u skladu sa ovim Statutom.
10.    Obavlja druge nadležnost utvrdjenu u pojedinim odredbama ovog Statuta ili odredjene zakonom i drugim propisima.

Član 15.

Skupština punovažno odlučuje ako je prisutna većina članova, a odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako nije drugačije određeno ovim Statutom. Izuzetno od odredbe prethodnog stava Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova o promjenama statuta i statusnim promjenama udruženja (prestanak, pripajanje, spajanje, razdvajanje udruženja). Skupština bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine na prijedlog predsjednika udruženja. Predsjednik Skupštine predsjedava sjednicama Skupštine i samo po tome osnovu nema posebnih ovlaštenja između sjednica Skupštine.

Član 16.

Između dvije redovne sjednice Skupštine predsjednik udruženja snosi sve odgovornosti i provodi  odluke Skupštine. Način rada Skupštine pobliže se reguliše Poslovnikom o radu Skupštine, ukoliko
je donesen.

Član 17.

Udruženje može imati Upravni odbor, Nadzorni odbor ili drugi organ ili tijelo. Do formiranja organa iz prethodnog stava njihove nadležnosti ima predsjednik udruženja.

2. Upravni odbor

Član 18.

Upravni odbor ima nadležnost da:

1.    Sprovodi politiku, zaključke i druge odluke i akte donesene od strane Skupštine;
2.    Donosi programe i planove svog rada;
3.    Donosi finansijski plan i odgovoran je za njegovo izvršenje;
4.    Priprema periodične i godišnje finansijske izvještaje i izvještaj o svom radu i podnosi ih Skupštini Udruženja na razmatranje i potvrdu, kao i nadležnim organima;
5.    Organizuje i sprovodi programske aktivnosti, odnosno obavlja poslove i zadatke , kao i poslove koje utvrdi Skupština;
6.    Bira ili imenuje i razrješava predstavnike udruženja u organe, organizacije, asocijacije i druge oblike u koje je udruženje učlanjeno ili im je pristupilo;
7.    Imenuje svoje  pomoćne organe (komisije, odbore i sl.), kao i povremene ili stalne, a za pripremu akata o kojima odlučuje, ako ta pitanja nisu u nadležnosti drugih organa utvrđenih ovim Statutom;
8.    Održava saradnju sa organima, organizacijama, nosiocima javnih ovlašćenja, pravnim i fizičkim licima i drugima od interesa za Udruženje;
9.    Upravlja imovinom udruženja, odlučuje o nabavci i prodaji sredstava i opreme udruženja;
10.    Obavlja poslove informisanja o radu Udruženja i njegovih organa, na način koji odredi (izdavanjem biltena i sl.)
11.    Odlučuje o platama i naknadama za izvršene poslove, drugim pitanjima koja se ne uređuju aktima koje donosi skupština.
12.    Obavlja i druge poslove koji proizilaze iz ovog Statuta, zakona i drugih propisa. Ukoliko ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa Udruženja, za odlučivanje o tim pitanjima nadležan je Upravni odbor Udruženja, a ako nije formiran onda predsjednik udruženja.

Član 19.

Upravni odbor udruženja se sastoji od 5 (pet) članova koji se biraju na period od dvije godine i po tom isteku mogu biti ponovo izabrani. Između redovnih sastanaka Skupštine Upravni odbor može promijeniti do 2 (dva) svoja člana, ne računajući ostavku ili smrt člana. Sjednicama Upravnog odbora rukovodi predsjednik Upravnog odbora koga bira Skupština na prijedlog predsjednika udruženja. Sjednicama Upravnog odbora obavezno prisustvuje predsjednik udruženja, a po potrebi i drugi zaposleni ili angažovani saradnik, zavisno od pitanja o kojem se raspravlja i odlučuje.

Član 20.

Upravni odbor priprema planove i strategije razvoja udruženja, razmatra i usvaja Pravila o izboru članova i radu Upravnog odbora, razmatra i odobrava godišnje aktivnosti i finansijski izvještaj, razmatra i unapređuje ciljeve udruženja, štiti prava i promoviše ugled udruženja. Upravni odbor utvrđuje prijedlog dokumenata iz nadležnosti Skupštine, na prijedlog predsjednika udruženja.

Član 21.

Upravni odbor naročito sarađuje i podržava predsjednika udruženja u nastojanju da poveća broj projekata i fondove organizacije.

Član 22.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnog broja članova, s tim da sjednici prisustvuje većina članova Upravnog odbora. Član Upravnog odbora može glasati i u odsutnosti pismeno se izjašnjavajući na
akt koji je predmet raspravljanja i odlučivanja, pri čemu se njegov glas uračunava u kvorum iz prethodnog stava.
U slučaju sukoba interesa sa udruženjem između člana upravnog odbora ili srodnika člana uključujući treći stepen srodstva, dotični član Upravnog odbora ne može glasati o tom pitanju.

Član 23.

Pravilima o izboru članova i radu Upravnog odbora bliže i konkretnije se utvrdjuju sva pitanja od značaja za pripremu, nacin rada i odlucivanja na sjednici.

3. Nadzorni odbor

Član 24.

Skupština Udruženja bira Nadzorni odbor od 3 člana, na period od dvije godine. Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti član Upravnog odbora ili stalno zaposlen u udruženju. Nadležnost Nadzornog odbora je nadzor nad zakonitošću, i namjenskim korištenjem imovine Udruženja (stvari, prava i novčanih sredstava) u skladu sa zakonom i ovim Statutom

4. Predsjednik udruženja

Član 25.

Predsjednika udruženja imenuje Skupština udruženja. Predsjednik udruženja ne mora biti zaposlen u udruženju (volonterska funkcija).

Član 26.

Predsjednik udruženja organizuje i rukovodi radom udruženja, a naročito: rukovodi poslovanjem udruženja, naredbodavac je u izvršenju finansijskog plana, priprema administrativna pravila i procedure koji su potrebni u procesu rada, vodi poslovanje udruženja i donosi odluke u okviru programa i planova razvoja
udruženja, određuje izvedbene planove i radne zadatke, razvija programe, planove i projekte, organizuje uvećanje fondova i sredstava organizacije, odlučuje o prijemu u radni odnos, otpuštanju zaposlenih, nadgleda i odlučuje o obavezama, odgovornostima i pravima zaposlenih  i angažovanih saradnika, uključujući volontere, priprema i predlaže materijale potrebne za efikasan rad organa udruženja.
Predsjednik udruženja se posebno stara o izvršavanju ugovornih i drugih preuzetih obaveza udruženja, kao i ostvarivanju njenih prava i potraživanja, s pažnjom dobrog domaćina.

Član 27.

U skladu s ovim Statutom i internim aktima udruženja predsjednik udruženja je obavezan najmanje jednom godišnje podnijeti izvještaj o radu Udruženja na usvajanje Skupštini.

Član 28.

Predsjednik udruženja zastupa udruženje u pravnom prometu, bez posebnih ograničenja.
Predsjednik udruženja predstavlja udruženje u javnosti i štiti njegova prava i ugled.

Član 29.

Ukoliko Predsjednik udruženja smatra da određeni akt Skupštine ili drugog organa nije zakonit, da nije u skladu s ciljevima udruženja ili je štetan za udruženje, obustaviće ga od izvršenja do konačne odluke nadležnog organa.

Član 30.

Neovisno od funkcionalne organizacije iz čl. 4. ovog Statuta udruženje može imati projekt koordinatora za pojedinu specifičnu oblast aktivnosti udruženja ili za realizaciju konkretnog projekta.

VII  PRAVNI STATUS UDRUŽENjA

Član 31.

Udruženja je neprofitna, nevladina i nepolitička organizacija.Opšta misija udruženja kao i planirana statutarna djelatnost upućuje da udruženje obavlja poslove od javnog interesa koji prevazilaze interese njegovih članova i u interesu javnosti. U vezi s odredbom prethodnog stava udruženje nakon registracije može steći status udruženja od javnog interesa u skladu sa zakonom. U svrhu promocije statutarnih ciljeva udruženje može obavljati vezanu (srodnu) privrednu djelatnost u skladu sa zakonom, a nevezanu privrednu djelatnost samo preko posebno osnovanog pravnog lica, u skladu sa zakonom.

Član 32.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica. Udruženje u pravnom prometu nastupa samostalno, u okviru svoje pravne
sposobnosti, a zaključuje pravne poslove, preduzima radnje i istupa u pravnom prometu u svoje ime i za svoj račun.

Član 33.

Za obaveze u pravnom prometu udruženje odgovara svojom cjelokupnom imovinom – potpuna odgovornost.

VIII  PEČAT I AMBLEM

Član 34.

Udruženje ima pečat okruglog oblika prečnika 40 mm sa tekstom: „Udruženje potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora JADOVNO 1941. Banja Luka“.

Može se koristiti i štambilj sa skraćenim nazivom, tako da tekst glasi: „Udruženje JADOVNO 1941. Banja Luka“.
Natpis na pečatu ili štambilju može biti na oba pisma (ćirilica i latinica) ili samo na jednom pismu.

Član 35.

Udruženje ima amblem. Amblem udruženja je predstavljen u slijedećem obliku i sadržaju:

 

Jadovno 1941.

 

Amblem se koristi na svim eksternim aktima, uključujući i štambilj.

IX  IZVJEŠTAVANjE 

Član 36.

Izvještaj o radu podnosi se Skupštini na redovnom godišnjem zasijedanju, na prijedlog predsjednika udruženja. Izvještaj o radu uključuje i izvještaj o utrošku finansijskih sredstava koja su bila na raspolaganju udruženju u protekloj godini (godišnji finansijski izvještaj).

X  IMOVINA (SREDSTVA) I NADZOR

Član 37.

Po svojoj prirodi imovinu udruženja mogu predstavljati stvari, prava i novac. Organi, zaposleni i angažovani saradnici dužni su da postupaju s imovinom udruženja s pažnjom dobrog domaćina. U slučaju obavljanja privredne aktivnosti, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, organi, zaposleni i angažovani saradnici su dužni postupati s pažnjom dobrog privrednika.

Član 38.

Udruženje se finansira donacijama pravnih i fizičkih lica. Članstvo u udruženju ne može se uslovljavati bilo kakvom vrstom priloga u novcu ili stvarima. Ovo ograničenje se ne odnosi na primjerenu članarinu na
nediskriminatornoj osnovi, u skladu s odlukama nadležnih organa udruženja. Donacijama se ne može uslovljavati programska aktivnost udruženja, niti sadržina aktivnosti u pojedinačnim projekatima.
Udruženje može ostvarivati prihode od vezane i nevezane privredne aktivnosti, sa ili bez osnivanja posebnog pravnog lica, u skladu sa ograničenjima koja traži Zakon, na način koji nije protivan ideji neprofitabilnosti misije organizacije. U finansijskom poslovanju udruženje će se pridržavati zakona i generalno prihvaćenih računovodstvenih standarda.

Član 39.

Nadzor nad sredstvima i imovinom organizacije vrši Skupština ili Nadzorni odbor ukoliko je formiran.

XI  ZAPOSLENI I ANGAŽOVANI SARADNICI

Član 40.

Udruženje može imati stalno zaposlene radnike. Udruženje može imati sekretara, na profesionalnom radu ili volonterskoj osnovi, zavisno od raspoloživih sredstava. Zaposleni radnici ne moraju biti članovi udruženja. Zaposleni radnici imaju obaveze, odgovornosti i prava u skladu sa zakonom, ovim Statutom i internim aktima udruženja.

Član 41.

U slučaju potrebe udruženje može da zaključi ugovor o angažovanju saradnika (predavača, istraživača, analitičara, konsultanata, savjetnika i sl.) za rad u sjedištu ili kancelarijama.
Saradnici se mogu angažovati i za samo određene poslove radi realizacije pojedinačnih projekata udruženja. Stručni saradnici ne moraju biti zaposleni u udruženju.

Član 42.

Angažovani  saradnik ne mora biti član udruženja. Saradnik može biti lice sa odgovarajućim moralnim i stručnim autoritetom, a ako je angažovano za rad u sjedištu ili kancelarijama mora biti lojalan statutarnim ciljevima udruženja.

Član 43.

Udruženje može  imati volontere koji se angažuju na realizaciji misije i konkretnih ciljeva, koji nisu zaposleni u udruženju. Udruženje može imati pripravnike. Pripravnik može biti zaposlen u udruženju, u
skladu sa zakonom ili biti angažovan kao volonter.

XII  JAVNOST  RADA

Član 44.

Rad udruženja je javan, u skladu s ovim Statutom. Godišnji izvještaji o radu, uključujući i finansijske izvještaje su dostupni javnosti. Načelo javnosti rada podliježe samo ograničenjima koja traži dužnost čuvanja profesionalne tajne i princip zaštite privatnosti, u skladu s ustavom i zakonom.

XIII  PRESTANAK RADA I TRANSFORMACIJE (PROMJENE STATUSA) 

Član 45.

Odluku o prestanku rada donosi Skupština dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova. Udruženje može prestati spajanjem s drugom organizacijom ili udruženjem, razdvajanjem na dva udruženja ili transformacijom u drugo udruženje, u skladu sa Zakonom. Udruženje može prestati  i na drugi način utvrđen Zakonom.

XIV  SUDBINA  IMOVINE U SLUČAJU PRESTANKA UDRUŽENjA

Član 46.

U slučaju prestanka udruženja njegova prava, obaveze i odgovornosti preuzima njegov pravni sljednik. Ukoliko udruženje nema pravnog sljednika o statusu imovine odlučuje Skupština prilikom donošenja odluke o prestanku rada. U slučaju prestanka, imovina udruženja će se dodijeliti drugom udruženju ili organizaciji iste ili slične misije i ciljeva u Republici Srpskoj. Po prestanku udruženja imovina ne može biti distribuirana osnivačima, članovima, donatorima ili zaposlenom osoblju udruženja.

XV PROMJENE STATUTA I DRUGI OPŠTI AKTI

Član 47.

Ovaj Statut može se mijenjati i dopunjavati dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova članova Skupštine.

Član 48.

Udruženje može imati i druge opšte akte. Druge opšte akte u udruženju donosi predsjednik udruženja na prijedlog Izvršnog direktora. Opšti akti, osim Statuta i Pravila o radu Upravnog odbora, mogu biti:
•    Organizaciona struktura;
•    Strateški plan za petogodišnji period ili duži period;
•    Plan namicanja sredstava;
•    Priručnik za osoblje;
•    Procjena rada zaposlenih,
•    Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i proceduri prijema na rad.
XVI  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 49.

Ovaj Statut će se dostaviti registarskom organu.

Član 50.

Statut će se objaviti na oglasnoj tabli udruženja, a po mogućnosti i u posebnoj  brošuri, zajedno s drugim aktima.

Član 51.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na osnivačkoj Skupštini udruženja  dvotrećinskom većinom osnivača.

Broj: 03/2009
Banja Luka, 12. novembra  2009. godine

Predsjedavajući osnivačke Skupštine,
Dr sci. med. Milan Bastašić

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.