fbpx
Претрага
Close this search box.
Ж | Ž

Подијелите вијест:

Пре­да­ва­ње с филм­ске тра­ке др­жи па­жњу ђа­ка на ча­су исто­ри­је

У Основ­ној шко­ли „Бу­бањ­ски хе­ро­ји” у Ни­шу осма­ци ће да­нас – тач­но че­тврт ве­ка од по­чет­ка Бит­ке за Ко­ша­ре – о нај­по­зна­ти­јој бор­би то­ком агре­си­је НА­ТО-а и хра­брим бра­ни­о­ци­ма до­мо­ви­не у епској би­ци у ре­јо­ну чу­ве­не ка­ра­у­ле учи­ти из до­ку­мен­тар­не при­че ко­ју су на филм­ској тра­ци овекове­чи­ли Ђор­ђе Бо­ја­нић, на­став­ник исто­ри­је, и Де­јан Јо­ва­но­вић, ве­ро­у­чи­тељ у овој ни­шкој осмо­лет­ки.
ФОТО: Српска историја – интернет сајт

Пише: Миленија Симић-Миладиновић

Они су твор­ци до­ку­мен­тар­ца „НА­ТО агре­си­ја 1999. – Ко­ша­ре”, ко­ји је, уве­ра­ва­ју, ура­ђен ра­ди обра­зо­ва­ња: „Ни­је про­фи­та­би­лан, ра­ђен је без бу­џе­та, али из ду­ше, ср­ца и љу­ба­ви пре­ма отаџ­би­ни Ср­би­ји, за осма­ке и сред­њо­школ­це да би уче­ни­ци­ма при­бли­жио су­шти­ну и зна­чај бит­ке и ју­на­ка са Ко­ша­ра.”

„И да­нас, 9. апри­ла, пу­сти­ћу филм сво­јим ђа­ци­ма, иако су га већ од­гле­да­ли, а бу­ду­ћи да је овај до­ку­мен­та­рац до­био по­зи­тив­не кри­ти­ке За­во­да за уна­пре­ђи­ва­ње обра­зо­ва­ња и вас­пи­та­ња на­дам се да ће га и ко­ле­ге у дру­гим шко­ла­ма при­ка­зи­ва­ти уче­ни­ци­ма, јер је овај филм и ура­ђен за ђа­ке. Ко­ли­ко је про­шло од Бит­ке за Ко­ша­ре то­ли­ко ра­дим као на­став­ник исто­ри­је у шко­ли.

Из ис­ку­ства мо­гу да по­твр­дим да филм по­ма­же у на­ста­ви и уче­њу. При­вла­чи и др­жи па­жњу ђа­ка и ви­ше на­у­че, не­го на уоби­ча­је­ном ча­су или из кла­сич­ног уџ­бе­ни­ка. Ка­да од­гле­да­ју до­ку­мен­та­рац, по­ста­вља­ју пи­та­ња. Ђа­ци­ма ни­је до­во­љан је­дан час, не­го су по­треб­на два за ову те­му и те­шко гра­ди­во им по­ста­је за­ни­мљи­во, а исто­ри­ја им ни­је нај­лак­ши пред­мет”, до­ча­ра­ва Бо­ја­нић, у раз­го­во­ру за „По­ли­ти­ку”.

Ђорђе Бојанић: ФОТО: Српска историја – интернет сајт

Он је сре­ди­ном про­шлог ме­се­ца упу­тио зах­тев За­во­ду за уна­пре­ђи­ва­ње обра­зо­ва­ња и вас­пи­та­ња (ЗУ­ОВ) да струч­ња­ци про­це­не да ли до­ку­мен­та­рац „НА­ТО агре­си­ја 1999. – Ко­ша­ре” за­вре­ђу­је да се у скла­ду с про­гра­мом на­ста­ве и уче­ња, а у ци­љу до­сти­за­ња про­пи­са­них ис­хо­да обра­зо­ва­ња и вас­пи­та­ња, при­ка­зу­је осма­ци­ма и сред­њо­школ­ци­ма „при­ли­ком обе­ле­жа­ва­ња го­ди­шњи­це по­чет­ка бом­бар­до­ва­ња НА­ТО-а или от­по­чи­ња­ња бит­ке на Ко­ша­ра­ма”.

Струч­ни тим ЗУ­ОВ-а, ка­ко су по­твр­ди­ли за наш лист, од­гле­дао је с па­жњом овај филм, ко­ји тра­је 51 ми­нут, а за те­му има бит­ку ко­ја се од­и­гра­ла у пе­ри­о­ду од 9. апри­ла до 14. ју­на 1999. го­ди­не у обла­сти ка­ра­у­ле Ко­ша­ре на гра­ни­ци СР Ју­го­сла­ви­је и Ал­ба­ни­је из­ме­ђу те­ро­ри­стич­ке ОВК и Вој­ске Ју­го­сла­ви­је. Ме­ђу хра­брим бра­ни­о­ци­ма др­жав­не гра­ни­це, ко­ји су до кра­ја ра­та успе­шно за­у­ста­вља­ли на­па­де ал­бан­ских те­ро­ри­ста, ре­гу­лар­не вој­ске Ал­ба­ни­је и ави­ја­ци­је НА­ТО-а, њих 108, про­сеч­не ста­ро­сти 25 го­ди­на, да­ло је жи­вот за сло­бо­ду отаџ­би­не.

 Ауто­ри су овај филм по­све­ти­ли упра­во њи­ма, ука­зу­ју из ЗУ­ОВ-а. Под­се­ћа­ју да су о Би­ци за Ко­ша­ре ра­ни­је, по­во­дом обе­ле­жа­ва­ња две де­це­ни­је од агре­си­је НА­ТО-а, сни­мље­ни за­па­же­ни до­ку­мен­тар­но-игра­ни филм и те­ле­ви­зиј­ска се­ри­ја под на­зи­вом „Рат­не при­че са Ко­ша­ра” у про­дук­ци­ји РТС-а и За­ста­ва фил­ма.

„Филм на­став­ни­ка Бо­ја­ни­ћа и Јо­ва­но­ви­ћа је, у про­дук­циј­ском сми­слу, мно­го скром­ни­ји, али вре­дан по­хва­ле. У ње­му су при­ка­за­на све­до­чан­ства уче­сни­ка ра­та Дар­ка Ан­ђел­ко­ви­ћа, бор­ца са Ко­ша­ра, као и ге­не­ра­ла Вла­ди­ми­ра Ла­за­ре­ви­ћа, та­да­шњег ко­ман­дан­та При­штин­ског кор­пу­са Вој­ске Ју­го­сла­ви­је. По­себ­на па­жња по­све­ће­на је не­го­ва­њу се­ћа­ња на стра­да­ле при­пад­ни­ке вој­ске и по­ли­ци­је кроз филм­ску при­чу ко­ја је емо­тив­на и бу­ди ро­до­љу­би­ва осе­ћа­ња. Због по­ме­ну­тих ка­рак­те­ри­сти­ка фил­ма, ми­шље­ња смо да је по­го­дан за уче­ни­ке за­вр­шног раз­ре­да основ­не шко­ле, као и за уче­ни­ке сред­њих шко­ла, с тим да се, у скла­ду с уз­ра­стом, под­ра­зу­ме­ва­ју раз­ли­чи­те при­пре­ме и ак­тив­но­сти пре и по­сле при­ка­зи­ва­ња фил­ма”, ис­ти­чу у ЗУ­ОВ-у.

Гле­да­ње овог до­ку­мен­тар­ца, на­по­ми­њу струч­ња­ци, ла­ко се мо­же до­ве­сти у ве­зу са за­ко­ном де­фи­ни­са­ним ци­ље­ви­ма обра­зо­ва­ња и вас­пи­та­ња, ко­ји се од­но­се на раз­ви­ја­ње на­ци­о­нал­ног иден­ти­те­та и осе­ћа­ња при­пад­но­сти Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји, као и са са­др­жа­ји­ма и ис­хо­ди­ма из про­гра­ма исто­ри­је, срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти, гра­ђан­ског вас­пи­та­ња и дру­гих оба­ве­зних пред­ме­та и из­бор­них про­гра­ма. Сто­га, ка­ко оце­њу­ју, овај до­ку­мен­та­рац пред­ста­вља из­ван­ред­ну под­ло­гу за раз­го­вор са уче­ни­ци­ма о мно­гим те­ма­ма – не са­мо о ра­ту и стра­да­њу.

Извор: ПОЛИТИКА


Подијелите вијест:

Помозите рад удружења Јадовно 1941.

Напомена: Изнесени коментари су приватна мишљења аутора и не одржавају ставове УГ Јадовно 1941. Коментари неприкладног садржаја ће бити обрисани без упозорења.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Пратите нас на друштвеним мрежама: