Ж | Ž

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Nikola Milovančev: Upućivanje 132 zemunska Jevreja u logor Jasenovac – Stara Gradiška juna 1942.

Dva sačuvana dokumenta vezana za genocid nad Jevrejima u Sremu (kojem je tada pripadao i Zemun) nalaze se u Državnom arhivu Hrvatske u Zagrebu, u fondu 252 – Ravnateljstvo ustaškog redarstva NDH – Židovski odsjek.

Nikola Milovančev (Foto: Jadovno 1941)

O postojanju jednog od ta dva dokumenta – o izveštaju Župske redarstvene oblasti NDH o Vukovaru od 19. maja 1942. o upućivanju u logor Zemun zadnjih 13 Jevreja iz kotara »Hrvatski« (Sremski) Karlovci obavestio sam javnost člankom »Falsifikati o logoru Jasenovac i istina o genocidu nad Jevrejima Srema 1942.godine«, objavljenim u »Politici« 11. februara 2019.

Piše: Nikola Milovančev

Taj dokument čuva se u istom fondu (252 Ravnateljstvo ustaškog redarstva NDH – Židovski odsjek), pod brojem 4200 a u njemu se navode imena zadnjih 13 Jevreja iz Inđije i Beške, koji su 28. marta 1942. bili od nemačkih nacista odvedeni u logor Zemun (posle rata poznatijem pod nazivom »Sajmište«) a njihova imovina je bila zaplenjena u korist Riznice (trezora) NDH: Pisker Salamon, Pisker Ljudevit, Pisker dr. Ivan, Pisker Bela, Pisker Olga, Bek (Beck) Ferdinand, Štiler (Stiller) Berolom, Morgenštajn (Morgenstein) Adolf, Morgenštajn Margita i Štiler Katica iz Inđije i Aleksander Katona sa suprugom Arankom i sinom Stjepanom iz Beške.

Drugi dokument, sastavljen 8. juna 1942. u Zagrebu u Ustaškoj nadzornoj službi Ured I., nosi naziv »Špinder H(e)rman i dr. upućenje u logor«; u fondu Židovskog odsjeka Ravnateljstva ustaškog redarstva se taj dokument čuva pod brojem 4328.

Šta se krije pod oznakom »Špinder H(e)rman i dr. upućenje u logor«? To je popis 132 zemunska Jevreja za koje je 8. juna (lipnja) 1942. bilo predviđeno da se od strane Župske redarstvene oblasti Velike Župe Vuka, ispostava Zemun, upute u ustaški koncentracioni logor Jasenovac – Stara Gradiška. Ja sam posle čitanja tog dokumenta (pogrešno) mislio da se tu radi o popratnom obaveštenju posle hapšenja, jer se iz samog sadržaja ne može zaključiti da je to tek priprema na zločin.

Međutim, od g. Nenada Fogla, predsednika Jevrejske opštine Zemun, saznao sam da su zemunski Jevreji iz ove grupe bili uhapšeni tek posle 50 dana, 27. jula a da su dan ranije trojica (Josip Beherano, Benjamin Beherano i Danilo Fogel) dobili obaveštenje da se sklone, jer će biti upućeni u logor. Tu trojicu obavestila je 26. jula, po podatku Nenada Fogla, Ružica Požar, aktivistinja pokreta otpora i oni su se sakrili. Vremenski raspon od planiranja zločina do njegovog izvođenja pokazuje da su genocid nad zemunskim Jevrejima vlasti NDH u Zagrebu brižljivo pripremale.

Napomena: U vreme nastanka ovog dokumenta je upravitelj Židovskog odsjeka bio Vilko Kinel (Kühnel), do rata mladi advokat u Bjelovaru

Sakupljanje daljih biografskih podataka o ovim žrtvama treba nastaviti i to zatim štampati u posebnoj publikaciji. U cilju negovanja uspomene na naše postradale sugrađane, zemunske Jevreje, objavljujemo popis 132 žrtve koji su tada bile predviđene za odvođenje u logor (odvedeno je 128 a od njih je preživeo samo Ervin Rozenberg). U spisku koji donosimo otklonjene su samo najočitije daktilografske greške; uvredljivo navođenja Jevreja sa malim slovom ž(idovi) nije menjano. U tekst su, uz pojedina imena, unesene i ispravke (napomene) koje je pripremio g. Nenad Fogel a koje su dragocene za dalja istraživanja.
Sa popisa je, po mestu rođenja, najviše rođenih Zemunaca (46), iz raznih mesta Srema, Banata i Bačke bilo je 35 ljudi, u Beogradu rođenih bilo je 12 itd. Najmlađi uhapšeni je imao svega 14 godina a najstariji 75 godina; više od polovine uhapšenih su činile žene: od broja 1 do 60 su navedeni muškaci a od broja 61 do 132 žene; po statusu nalazimo ljude raznih profesija ali je najviše domaćica (53) a zatim slede činovnici, trgovci i učenici i studenti. Navedeni podaci o strukturi ljudi oteranih u logor Jasenovac – Gradiška rečito govore da je glavni razlog za njihovo zatvaranje bila pripadnost jednom narodu odnosno sprovođenje genocida nad jevrejskim narodom.

Već tokom Drugog svetskog rata uništen je najveći deo građe koji se odnosi na stradanja u koncentracionim logorima Nezavisne države Hrvatske (NDH) a naročito popisi logoraša, iz kojih bi se mogao utvrditi tačan broj žrtava. Genocid nad više stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma u NDH je po sadizmu i monstruoznosti prevazilazio čak i nacističke pokrovitelje. Zločinci su kasnije planski radili na prikrivanju broja žrtava, posebno kada su postali svesni da ustaška država i njihovi nacistički saveznici gube rat. O sakrivanju zločina svedoči i otkriće (januar 2019.) hrvatskog istoričara dr. Gorana Hutinca o postojanju avionskih snimaka ustaškog uklanjanja tragova masovnih grobnica u Jasenovcu januara 1945.

Na žalost, posle Drugog svetskog rata, mnogi od dokumenata koji su se odnosili na događanja na području NDH, na kojem je počinjeno najviše zločina, nisu bili dostupni istraživačima a deo njih je u međuvremenu i nestao. U takvoj situaciji, dragocen je svaki dokument koji se odnosi na utvrđivanje broja žrtava i okolnosti njihove smrti.

NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA

USTAŠKA NADZORNA SLUŽBA

URED I.

 

Broj: 31702/42-IIb/3ž                                                         Zagreb, 8. lipnja 1942.

 

Predmet: Špinder H(e)rman i dr. upućenje u logor.

RAVNATELJSTVO USTAŠKOG REDARSTVA

židovski odsjek

Z A G R E B

Upućuju se u sabirni logor u Jasenovac odnosno u Staru Gradišku po Ispostavi župske redarstvene oblasti u Zemunu na prisilni boravak sliedeći židovi i židovke:

1) Špinder (Špindl – nap. N. F.) H(e)rman, rodj. 1. VII. 1908. u Zemunu, trgovac

2) Albert Špinder (Špindel – nap. N. F.), rodj. 27. XI. 1906. u Zemunu, radnik

3) Levi Roderih (Roderik – nap. N. F.), rodj. 22. I.1917. u Zemunu, činovnik

4) Greber Paul,  ro(d)j. 9. XII. 1904. u Vršcu, trg. pomoćnik.

5) Rafael Musafija, rodj. 27. XII. 1908. u Sarajevu, zlatarski radnik.

6) Šer Adolf, rodj. 30. VI. 1905. u Kupinovu, priv. činovnik.

7) Šer Marko, rodj. 6. V. 1895. u Kupinovu, trgovac.

8) Sonenberg Vladimir, rodj. 26. I. 1921. u Zemunu, časovničar

9) Levi Karlo, rodj. 1919 u Kašavu, stud. medicine.

10) Sidvec Maks (Sidverz Makso – nap. N. F.), rodj. 1. VI. 1910. u Beogradu, priv. činovnik.

11) Becherana (Beherano – nap. N. F.) Vitalis, rodj. 1. III. 1895. u Jafu, ban. činovnik.

12) Žak (Jakov – nap. N. F.) Bondi, rodj. 3. XI. 1901. u Zemunu, priv. čin.

13) Roznfeld Fridrich, rodj. 22. XI. 1900. u Zemunu, priv. činovnik.

14) Šer Aleksandar, rodj. 28. III. 1910. u Kupinovu, bank. čin.

15) Beherana Benjamin, rodj. 29. I. 1920. u Zemunu, dipl. mašinski tehničar (preživeo, skrivao

se u Beogradu pod lažnim imenom – nap. N. F.).

16) Samlajić (Samlaić – nap. N. F.) Erih, rodje. 13. VII. 1913. u Karlovćiću, dipl. folozof

17) Hercl Hugo, rodj. 11. IX. 1904. u Zemunu. činovnik.

18) Artur Kimsler (Kinstler – nap. N. F.), rodj. 23. I. 1895. u Kosovu, stroj. bravar.

19) Fišer David, rodj. 17. VI. 1901. u Zemunu, električar.

20) Adler Leo, rodj. 1894. u Zemunu staklarski pomoćnik.

21) Bošković Mirko, rodj. 9. IX. 1923. u Vršcu, tekstil. štampar.

22) Daniti Haim, rodj. 1. XI. 1921. u Beogradu, mehaničar.

23) Rozinberg (Rozenberg) Ervin, rodj. 15. V. 1922. u Zemunu, mehaničar (jedini preživeo Jasenovac – nap. N. F.).

24) Samuel Gedurli (Samuel ili Sima Gedulidig – nap. N. F.), rodj. 17. VII. 1906. u Bač. Palanka, bravar.

25) Moreno Anaf, rodj. 15. III. 1876. u Požarevcu, trgovac.

26) Beherano Josip, rodj. 30. VI. 1923. u Zemunu, učenik zanat. škole (preživeo, otišao u

partizane, nosilac partizanske Spomenice 1941. – nap. N. F.).

27) Raitz (Reizer – nap. N. F.) Herman, rodj. 19. II. 1906. u Kutincima (Putincima? – nap. N.M.), bravar.

28) Vinster Rudolf, rodj. 9. III. 1927. u Zemunu, učenik.

29) Semnic Marko, rodj. 1920. u Zemunu, sapunarski radnik.

30) Jakob Musafija, rodj. 31. XII. 1904 u Sarajevu, činovnik.

31) Bihali Herman, rodj. 1877. u Zemunu, moler.

32) Amadaj Hajim (Amodaj Haim – nap. N. F.), rodj. 7. IX. 1866. u Zemunu, trgovac.

33) Levi Oto, rodj. 25. XII. 1916. u Kašavu, drvarski stručnjak.

34) Gerl Teodor, rodj. 3. IV. 1904. u Rusiji, artista.

35) Fišer David, rodj. 4. II. 1885. u Nadalj, (Madjarska) radnik, trgovac.

36) Daniti Ašer, rodj. 27. VI. 1908. u Beogradu, kožarski pomoć.

37) Misil (Nisim – nap. N. F.) Levi, rodj. 30. XI. 1892. u Zemunu, činovnik.

38) Isak Balaš, rodj. 27. I. 1885. u Pančevu, trgovac.

39) Rot Leon, rodj. 26. III. 1900. u Temišvaru, trgovački putnik.

40) Geršanović Hinko, rodj. 6. VIII. 1923. u Zemunu, radnik.

41) Hercl Rihard, rodj. 26. VIII. 1906. u Zemunu, trgovac.

42) Hirš Ignjat, rodj. 24. X. 1902. u Rumi, trg. pomoćnik.

43) Engler Desider, rodj. 16. III. 1903. u Sobotki, trgovac.

44) Hugo Hasan, rodj. 18. I. 1921. u Zemunu, stud. Medicine (preživeo, nije deportovan u  logor – nap. N. F.).

45) Fogen David, rodj. 12. II. 1911. u Osieku (Osijeku – nap. N. F.), priv. činovnik.

46) Fridman Branko, rodj. 28. III. 1904. u Vrdovcu (Vrbovcu? – nap. N. M.), poslovodja koža.

47) Cerić (Cević – nap. N. F.) Robert, rodj. 11. XII. 1909. u Zemunu, krojački pomoć.

48) Fogel Danilo, rodj. 5. XII. 1923. u Staroj Pazovi, radnik škole (preživeo, otišao u

partizane, nosilac partizanske Spomenice 1941. – nap. N. F.).

49) Julio Auzpitz (Aušpic ili Ausspitz, nap. N. F.), rodj. 28. VIII. 1905. u Vršcu, tekstil. štampar.

50) Adler Robert, rodj. 1. I. 1901. u Zemunu, stal. pomoćnik.

51) Bril Hugo, rodj. 10. IV. 1903. u Zemunu, trgovac.

52) Altaras (Altarac – nap. N. F.) Josip, rodj. 31. III. 190(1)0 u Beogradu, mehaničar.

53) Fišer Leo, rodj. 14. IX. 1912 u Kovilju, mehaničar.

54) Fridlender Erne, rodj. 21. I. 1919. u Vršcu, student tehnike

55) Bošković Ernest, rodj. 17. XII. 1921. u Vršcu, radnik.

56) Kačka Alfred, rodj. 21. II. 1924. u Zemunu, limarski šegrt.

57) Hogel (Fogel – nap. N. F.) Josip, rodj. 10. I. 1920. u Svilaju, priv. činovnik.

58) Cerić (Cević – nap. N. F.) Avram, rodj. 30. VI. 1880. u Beogradu, trgovac.

59) Cević Haim, rodj. 30. VIII. 1876. u Beogradu, trgovac.

60) Valter Špigl, rodj. 7. X. 1920. u Kelju, urar.

61) Bril Josip, rodj. 15. VI. 1873. u H. Kostajnici, priv. činovnik.

62) Šer Filip, rodj. 13. V. 1901. u Kupinovu, trgovac

63) Sonenfeld Angela, rodj. 9. III. 1921. u Zemunu, studentkinja.

64) Sonenfeld Hilda, rodj. 25. IV. 1925. u Zemunu, učenica.

65) Sonenfeld Ljuljana, rodj. 23. III. 1927. u Zemunu, studentkinja.

66) Samenberg (Sonnenberg – nap. N. F.) Hernriette, rodj. 15. II. 1917. u Zemunu, činovnica.

67) Greder Sarena (Greber Serena – nap. N. F.), rodj. 18. VI. 1895. u Vršcu, domaćica.

68) Elek Ela, rodj. 24. VI. 1878. u Beogradu, domaćica.

69) Goldštajn Marijana, rodj. 23. IV. 1901. u Zemunu, domaćica.

70) Fišer Janka, rodj. 1. I. 1884. u Nadalj, domaćica.

71) Etelka Kon, rodj. 30. XI. 1911. u Smederevu, domaćica.

72) Balaš Selma, rodj. 18. IX. 1925. u Petrovgradu, domaćica.

73) Rot Hervida (Hedviga – nap. N. F.),  rodj. 25.I.1925. u Inđiji, učenica.

74) Lenka Daniti, rodj. 10. V. 1877. u Nišu, domaćica.

75) Šigl (Špigl – nap. N. F.) Ingelora, rodj. 17. V. 1925. u Kelju, domaćica.

76) Šer Lucija, rodj. 5. VII. 1897. u Vrumsu, domaćica.

77) Fišer Etel (Etelka – nap. N. F.) rodj. 18. III. 1907. u Krstoru (Krsturu? – nap. N. M.), domaćica.

78) Sason Judita, rodj. 29. V. 1907. u Zemunu, domaćica.

79) Rot Johana, rodj. 6. IX. 1893. u Inđiji, domaćica.

80) Rot Erna, rodj. 25. XII. 1920. u Inđiji, učenica trg. akadem.

81) Levi Elza, rodj. 25. XII. 1916. Kaša-va, studenti. tehnologije.

82) Lusti Olga, rodj. 16. XI. 1921. u Bačku, krojačica.

83) Terezija Blao, 18. IV. 1890. u Zemunu, domaćica.

84) Levi Sol, rodj. 19. IV. 1891. u Zemunu, domaćica.

85) Lustig Klara, rodj. 29. V. 1926. u Baču, učenica.

86) Lustig Katica, rodj. 22. V. 1894. u Bogojevo, domaćica.

87) Klofert (Klopfer – nap. N. F.) Jozefina, rodj. 30. X. 1919. u N. Pazova, domaćica.

88) Klofert (Klopfer – nap. N. F.) Elza, rodj. 11. V. 1921. u Novoj Pazovi, domaćica.

89) Blanka Levi, rodj. 18. III. 1886. u Beogradu, domaćica.

90) Zita Austitz (Gita Aušpic – nap. N. F.), rodj. 24. II. 1902. u Koprivnici, domaćica.

91) Kplofer (Klopfer – nap. N. F.) Hama, rodj. 18. V. 1890. u Divošu, domaćica.

92) Streja (Stela – nap. N. F.) Levi, rodj. 2. VIII. 1921. u Beogradu, činovnica.

93) Levi Mirjam, rodj. 31. VIII. 1926. u Beogradu. učenica.

94) Miler Frida, rodj. 14. VIII. 1907. u Dobanovcima, domaćica.

95) Klara Eškenazi, rodj. 9. III. 1916. u Djendješu, domaćica.

96) Allegra Farchu (Alegra Farhi – nap. N. F.), rodj. 4. IV. 1907. u Zemunu, činovnica.

97) Belah Rebeka, rodj. 15. V. 1888. u Poljskoj, domaćica.

98) Geduldig Roza, rodj. 6. VII. 1912. u Zemunu, domaćica.

99) Grajner Ilda, rodj. 6. III. 1906. u Kašoru, domaćica.

100) Amodaj Rašela, rodj. 28. VI. 1886. u Kalapatru, domaćica.

101) Gros Filipina (Jozefina – nap. N. F.), rodj. 13. I. 1922. u Zemunu, domaćica.

102) Levi Klara, rodj. 10. XII. 1898. u Beogradu, domaćica.

103) Gros Paula, rodj. 22. XI. 1902. u Zemunu, domaćica.

104) Bošković Mgda (Magda? – nap. N. M.), rodj. 19. XII. 1925. u Vršcu. krojačica.

105) Alkuser Regina, rodj. 5. II. 1904. u Bugarskoj, domaćica.

106) Geršanović Roza, rodj. 11. VI. 1900. u Zemunu, domaćica.

107) Samlaić Marija, rodj. 15. VIII. 1886. u Čalma, domaćica.

108) Samalaić Ljerka, rodj. 9. I. 1927. u Zagrebu, nastavnik muzike.

109) Lenka (Ljerka – nap. N. F.) Adanja, rodj. 2. II. 1910. u Porot, domaćica.

110) Levi Klara, rodj. 6. VIII. 1911. u Zemunu, modistica.

111) Papo Jozefina, rodj. 30. XII. 1900. u Ugrinovcima, domaćica.

112) Ničin Sofija, rodj. 9. I. 1902. u Zemunu, domaćica.

113) Samlaić Ruža, rodj. 18. IX. 1911. u Karlovcima, domaćica.

114) Kinsler (Kinstler – nap. N. F.) Valerija, rodj. 4. VIII. 1904. u Dobricama, domaćica.

115) Engler Elizabeta, rodj. 18. II. 1902. u Budimpešti, domaćica.

116) Margita Bošković, rodj. 20. VI. 1900. u Isačevu, domaćica.

117) Balaš Regina, rodj. 20. VIII. 1901. u Rumuniji, domaćica.

118) Erna Beherano, rodj. 20. I. 1899. u Zemunu, domaćica.

119) Binder Ružica, rodj. 6. II. 1904. u Ivankovo, domaćica. (Rozina)

120) Amoslino Marigita, rodj. 14. II. 1911. u Bijeljini, činovnica.

121) Almoslino Emi, rodj. 14. IV. 1905. u Bijeljini, činovnica.

122) Fridman Rene, rodj. 9. IX. 1909. u Zemunu, domaćica.

123) Rašela Altarac, rodj. 15. IV. 1912. u Kumanovo, domaćica.

124) Levi Laura, rodj. 28. I. 1884. u Zemunu, domaćica.

125) Semnic Franciska, rodj. 26. III. 1914. u Zemunu, domaćica.

126) Lenka (Ljerka – nap. N. F.) Samlaić, rodj. 18. XI. 1919. u Vajska, domaćica.

127) Ženka Kovač, rodj. 1913. u Zemunu, domaćica.

128) Fekete Lea, 10. XII. 1921. u Zemunu, domaćica.

129) Fekete Greta, rodj. 27. III. 1911. u Beču, domaćica.

130) Cević Marjana, rodj. 1876. u Vidinu, domaćica.

131) Binder Teodora, rodj. 22. IX. 1904. u Zemunu, domaćica.

132) Šer Mivina (Malvina – nap. N. F.), rodj. 24. IV. 1901. u Beogradu, domaćica.

Gornje se dostavlja radi znanja i očevidnosti.

ZA DOM SPREMNI !

UPRAVITELJ: (za ? – nečitko)

(potpis nečitak)

(pečat: NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA

USTAŠKA NADZORNA SLUŽBA)

(pečat: RAVNATELJSTVO USTAŠKOG REDARSTVA ŽIDOVSKI ODSJEK Broj 4328 17. VI. 1942.)

Napomena: u vreme nastanka ovog dokumenta je upravitelj Židovskog odsjeka bio Vilko Kinel (Kühnel), do rata mladi advokat u Bjelovaru

Izvor:  JOZ

POKOLj - Naziv za sistematski državni zločin genocida počinjen nad pravoslavnim Srbima tokom Drugog svetskog rata od strane Nezavisne Države Hrvatske na cijelom njenom teritoriju.
POKOLj – Naziv za sistematski državni zločin genocida počinjen nad pravoslavnim Srbima tokom Drugog svetskog rata od strane Nezavisne Države Hrvatske na cijelom njenom teritoriju.

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941. uplatom preko PayPal-a:

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Pratite nas na društvenim mrežama: