Od 24. Juna 1941, Dana sjećanja na Jadovno, prošlo je:

JADOVNIČANI PORUČUJU:

Teče 80-ta godina od početka Pokolja, genocida počinjenog nad srpskim narodom od strane NDH. Osamdeset godina od tragedije na Velebitu, ličkom polju, ostrvu Pagu. Ako Bog da, sabraćemo se 19. juna 2021. kod Šaranove jame.

 

Krst na čelu Mahmuta Bušatlije

Datum objave: sreda, 11 marta, 2015
Veličina slova: A- A+

Trenutak krštenja u crkvi na Ćipuru, mitropolit Amfilohije kao kum

Trenutak krštenja u crkvi na Ćipuru, mitropolit Amfilohije kao kum


Dinastija Bušatlija, potomstvo poturčenog srednjeg sina Ivana Crnojevića, za 300 godina je ostavila krvavi pečat u istoriji i sudbini Crne Gore.

Ovo­go­di­šnje Sre­te­nje Go­spod­nje osta­će upi­sa­no u ana­li­ma Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske po jed­nom neo­bič­nom kr­šte­nju ka­kvo ni­je za­pam­će­no ot­kad je Ivan Cr­no­je­vić osno­vao prestoni­cu pod Or­lo­vim kr­šem i pri­je 530 go­di­na uda­rio te­me­lje Ce­tinj­skog ma­na­sti­ra. Arhije­rej­ski protoprezviter i se­kre­tar Mi­tro­po­li­je Obren Jo­va­no­vić sta­vio je krst na če­lo Mah­mu­ta Bu­ša­tli­je, po­zna­tog beo­grad­skog eko­no­mi­ste, ko­jem je ku­mo­vao lič­no mi­tro­po­lit crno­gor­sko-pri­mor­ski Amfilo­hi­je.

Da sve bu­de još za­ni­mlji­vi­je, Bu­ša­tli­ja je po­sled­nji iz­da­nak te ču­ve­ne ska­dar­ske di­na­stič­ke lo­ze, či­ji je ro­do­na­čel­nik bio Sta­ni­ša Stan­ko Cr­no­je­vić, po­tur­če­ni sred­nji sin cr­no­gor­skog vla­da­ra Iva­na Cr­no­je­vi­ća, od­no­sno di­rekt­ni po­to­mak gla­so­vi­tog ska­dar­skog ve­zi­ra Mah­mut-pa­še Bu­ša­tli­je, ko­jem su Cr­no­gor­ci do­šli gla­ve u po­zna­toj bi­ci na Kru­si­ma kod Pod­go­ri­ce, 3. ok­to­bra 1796. go­di­ne.

Ko­nač­no, sve se do­go­di­lo tač­no 500 go­di­na po­što je Sta­ni­ša Stan­ko Cr­no­je­vić, kao san­džak-beg Skender Bu­ša­tli­ja, do­la­zio na Ce­ti­nje 1514. go­di­ne. Sve to su bi­li raz­lo­zi da mi­tro­po­lit Amfilohi­je svom še­zde­se­to­smo­go­di­šnjem kum­če­tu, ko­je je svo­jom vo­ljom i že­ljom, bez iči­jeg pritiska i na­go­vo­ra, pri pu­noj svi­je­sti i sa­vje­sti, od­lu­či­lo da se vra­ti vje­ri pra­dje­dov­skoj, uzme upra­vo ime i pre­zi­me pr­vog vi­đe­ni­jeg i po­zna­ti­jeg Cr­no­gor­ca i Sr­bi­na ko­ji je pri­mio islam – Stanka Cr­no­je­vi­ća.

Iako taj ti­hi i skrom­ni čo­vjek ni­je že­lio da od sve­ga ovo­ga pra­vi bi­lo ka­kvu pa­ra­du, već da to bu­de sa­mo nje­gov lič­ni, pri­vat­ni, po­ro­dič­ni čin, iako je na to­me in­si­sti­ra­la i Mi­tro­po­li­ja, pa i sam mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je, sve je, ipak po­bu­di­lo ve­li­ko in­te­re­so­va­nje i da­le­ko pre­va­zi­šlo gra­ni­ce pri­vat­no­sti. „Dan“ je pro­ci­je­nio da je za či­ta­o­ce, od sa­mog či­na krštenja i onog što je taj do­ga­đaj pra­ti­lo, za­ni­mlji­vi­ja pred­i­sto­ri­ja, sve ono što je prethodi­lo ovom či­nu, sa­ga o po­tom­stvu poturčenog Stan­ka Cr­no­je­vi­ća, ko­ji do da­nas u predanju slo­vi kao si­no­nim ne­vje­re i iz­daj­stva otadžbi­ne. Sve to tim vi­še što su nje­go­vi potom­ci, pa­še i ve­zi­ri ko­ji su se smje­nji­va­li u Ska­dru, osta­vi­li ne­iz­bri­si­vi, kr­va­vi trag u cr­no­gor­skoj isto­ri­ji, trag ko­ji se pro­te­že kroz vi­še od tri vi­je­ka. Sto­ga smo za­mo­li­li profe­so­ra Pre­dra­ga Vu­ki­ća, po­zna­tog ce­tinj­skog isto­ri­ča­ra, da za na­še či­ta­o­ce is­pri­ča tu muč­nu sto­ri­ju.

– Ne­sum­nji­vo je da su na isto­rij­skoj sud­bi­ni Cr­ne Go­re od po­lo­vi­ne 15. vi­je­ka pa sve do 1918. go­di­ne tri po­ro­di­ce osta­vi­le ne­iz­bri­si­vi pe­čat. Osim Pe­tro­vi­ća, to su, po mom uvje­re­nju, i Cr­no­je­vi­ći i Bu­ša­tli­je ko­ji pred­sta­vlja­ju ogra­nak Cr­ni­je­vi­ća, po­tom­stvo Sta­ni­še Stan­ka Crno­je­vi­ća, sred­njeg si­na Iva­na Cr­no­je­vi­ća ko­ji je pri­mio islam pri­je vi­še od pet vje­ko­va – ka­že Vu­kić.

Na gro­bu pra­o­ca

Sve­ča­ni čin kr­šte­nja oba­vljen je u dvor­skoj cr­kvi na Ći­pu­ru, ko­ju je knjaz Ni­ko­la Pe­tro­vić podi­gao na te­me­lju drev­ne za­du­žbi­ne Iva­na Cr­no­je­vi­ća i u ko­joj se na­la­zi i grob najpoznatijeg iz­dan­ka iz te di­na­stič­ke lo­ze.
– Evo da­nas Mah­mut Bu­ša­tli­ja vra­tio se svo­me do­mu, svo­joj sve­ti­nji, vra­tio se gro­bu svo­ga prao­ca Iva­na Cr­no­je­vi­ća, i od Mah­mu­ta, evo ga, po­no­vo, oba­sjan svje­tlo­šću, isti­nom i ljubavlju Bož­jom, postao je Stan­ko Cr­no­je­vić – re­kao je u krat­koj be­sje­di Stan­kov kum mitropolit Am­fi­lo­hi­je.

 

Sju­tra: ČIM JE PAO ŽA­BLjAK, PRE­DAO SE I SKA­DAR

 

Izvor: Dan

 

Vezane vijesti:

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju II

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju III

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju IV

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju V

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju VI

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju VII

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju VIII

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju IX

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju X

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju XI

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju XII

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju XIII

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju IV
Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani vez upozorenja.

KOMENTARI

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Top