fbpx
Pretraga
Close this search box.
Ж | Ž

Spo­me­nik kra­ljev­skom pa­ru Obre­no­vi­ća

Po­vo­dom od­lu­ke da se po­dig­ne spo­me­nik kra­lje­vi­ma Pe­tru i Alek­san­dru Ka­ra­đor­đe­vi­ću že­lim da iz­ne­sem svo­je mi­šlje­nje. Sma­tram da spo­me­ni­ku ni­je me­sto iz­me­đu dva dvo­ra, iz pro­stog raz­lo­ga što su tu ubi­je­ni i ma­sa­kri­ra­ni kralj Alek­san­dar

Pročitajte više »

Podsećanje na Pančevačku bitku

Otvorena izložba u zgradi Magistrata, odakle su kretale srpske komande u revolucionarnim godinama 1848-1849. Pančevo – „Proleće naroda” – revolucionarna 1848–1849. godina zahvatila je sredinom 19. veka čitavu Evrope, a posebno odjeknula na teritoriji koju je

Pročitajte više »

Ju­ga kao tu­ga

Dok se ovih da­na za­tr­pa­nim isto­rij­skim go­di­šnji­ca­ma tra­ži i od­go­vor na pi­ta­nje šta nas je to sna­šlo u po­sled­njih sto go­di­na, stal­no sam pod uti­skom da ana­li­ti­ča­ri pre­vi­đa­ju či­nje­ni­cu da su u tom pe­ri­o­du bal­kan­ski

Pročitajte više »

Atlas Pokolja