Od 24. Juna 1941, Dana sjećanja na Jadovno, prošlo je:

JADOVNIČANI PORUČUJU:

Teče 80-ta godina od početka Pokolja, genocida počinjenog nad srpskim narodom od strane NDH. Osamdeset godina od tragedije na Velebitu, ličkom polju, ostrvu Pagu.

 

Hrvati ne daju Bokeljsku mornaricu Crnoj Gori

Datum objave: utorak, 6 marta, 2018
Veličina slova: A- A+

Vlada u Podgorici predložila Unesku da ovu instituciju uvrsti na spisak kulturne baštine čovečanstva a da nije spomenula da je reč i o nasleđu hrvatske manjine, prigovaraju iz Zagreba

Bo­kelj­ska mor­na­ri­ca 1905. go­di­ne (Fo­to Pri­vat­na ar­hi­va )
Bo­kelj­ska mor­na­ri­ca 1905. go­di­ne (Fo­to Pri­vat­na ar­hi­va )

Od na­šeg stal­nog do­pi­sni­ka
Pod­go­ri­ca – Po­sla­ni­ca u Evrop­skom par­la­men­tu Ma­ri­ja­na Pe­tir ne­dav­no je tra­ži­la od Evrop­ske ko­mi­si­je da za­šti­ti ne­ma­te­ri­jal­nu kul­tur­nu ba­šti­nu hr­vat­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri. Na ovaj po­tez se od­lu­či­la na­kon što je Vla­da Cr­ne Go­re pred­lo­ži­la da se Bo­kelj­ska mor­na­ri­ca, naj­sta­ri­ja po­mor­ska in­sti­tu­ci­ja na sve­tu, uvr­sti u Une­skov re­pre­zen­ta­tiv­ni po­pis ne­ma­te­ri­jal­ne kul­tur­ne ba­šti­ne čo­ve­čan­stva bez spo­mi­nja­nja to­ga da se ra­di o ba­šti­ni hr­vat­ske na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne.

Cr­na Go­ra je sa­mo­stal­no pod­ne­la no­mi­na­ci­ju, iako Ko­tor­ska bi­sku­pi­ja i zva­nič­ni Za­greb sma­tra­ju da su Cr­na Go­ra i Hr­vat­ska mo­ra­le „zbog spe­ci­fič­ne isto­ri­je i ba­šti­ne mor­na­ri­ce” da pod­ne­su za­jed­nič­ku no­mi­na­ci­ju. Hr­va­ti iz Cr­ne Go­re su kon­tak­ti­ra­li s Pe­ti­ro­vom i za­mo­li­li je da ovu pri­ču dig­ne na ni­vo Evrop­ske uni­je.

„Ho­će­te li i na ko­ji na­čin re­a­go­va­ti pre­ma Cr­noj Go­ri kao ze­mlji kan­di­dat­ki­nji da za­jed­no s Hr­vat­skom no­mi­nu­je Bo­kelj­sku mor­na­ri­cu za Une­sko, uva­ža­va­ju­ći pri­pad­nost mor­na­ri­ce ka­to­lič­koj tra­di­ci­ji i hr­vat­skom na­ro­du”, na­vo­di se u po­sla­nič­kom pi­ta­nju ko­je je Pe­ti­ro­va upu­ti­la Evrop­skoj ko­mi­si­ji.

Ona je do­da­la da je „Bo­kelj­ska mor­na­ri­ca deo ka­to­lič­ke tra­di­ci­je u Bo­ki Ko­tor­skoj, što se ogle­da i u sa­mom sta­tu­tu mor­na­ri­ce, ko­ju su, u naj­ve­ćoj me­ri, od 1860. go­di­ne, sa­ču­va­li i ba­šti­ni­li kao ne­ma­te­ri­jal­no kul­tur­no i du­hov­no na­sle­đe pri­pad­ni­ci Ka­to­lič­ke cr­kve i hr­vat­sko­ga na­ro­da, ne uma­nju­ju­ći zna­čaj i do­pri­nos svih osta­lih”.

Da to pi­ta­nje ni­je bez zna­ča­ja, po­sve­do­čio je i pred­sed­nik cr­no­gor­ske vla­de Du­ško Mar­ko­vić ko­ji je cr­no­gor­skom par­la­men­tu re­kao: „Cr­na Go­ra, kao dr­ža­va ko­ja ba­šti­ni mul­ti­kul­tu­ral­nost kao osnov­nu vred­nost, svo­je ce­lo­kup­no na­sle­đe tre­ti­ra in­te­gral­no, ce­lo­vi­to, ne de­le­ći ga pre­ma na­ci­o­nal­noj pri­pad­no­sti. Jer, reč je o kul­tur­nim vred­no­sti­ma ko­je pri­pa­da­ju gra­đa­ni­ma, ce­lom dru­štvu, i sa ko­ji­ma sva­ko ima pra­vo da se iden­ti­fi­ku­je.”

Po­sla­nik Hr­vat­ske gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve u cr­no­gor­skom par­la­men­tu Adri­jan Vuk­sa­no­vić do­dao je da je Mi­ni­star­stvo kul­tu­re pri­li­kom kan­di­do­va­nja Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce za Une­sko­vu li­stu ne­ma­te­ri­jal­nog kul­tur­nog bla­ga, „iz­o­sta­vi­lo u sa­mom tek­stu kult Sve­tog Tri­pu­na i ime hr­vat­sko­ga na­ro­da”.

Mar­ko­vić je na to re­kao da „na­kon kan­di­da­tu­re za Une­sko re­pre­zen­ta­tiv­nu li­stu, ovo kul­tur­no do­bro pri­pa­da­će i svim gra­đa­ni­ma sve­ta, pa je ’pri­sva­ja­nje’ od bi­lo ko­je stra­ne u ovom slu­ča­ju iz­li­šno”.

„Bo­kelj­ska mor­na­ri­ca je kul­tur­no do­bro ko­je je sta­ri­je od po­ja­ve na­ci­o­nal­nih dr­ža­va na Bal­ka­nu, od­no­sno pred­sta­vlja na­sle­đe ko­je je op­sta­lo upr­kos broj­nim dru­štve­no-isto­rij­skim okol­no­sti­ma i kul­tur­nim uti­ca­ji­ma. Bo­kelj­sku mor­na­ri­cu je odr­ža­la lo­kal­na za­jed­ni­ca Bo­ke Ko­tor­ske, pre­no­siv­ši je sa ge­ne­ra­ci­je na ge­ne­ra­ci­ju, i sve­do­če­ći o isto­rij­skim i sim­bo­lič­kim vred­no­sti­ma mir­no­dop­skog po­mor­stva u Bo­ki Ko­tor­skoj”, sa­op­štio je Mar­ko­vić i do­dao da je, po­la­ze­ći od či­nje­ni­ce da je ču­var vred­no­sti Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce lo­kal­na za­jed­ni­ca, Mi­ni­star­stvo kul­tu­re u pri­pre­mi No­mi­na­ci­o­nog do­si­jea od sa­mog po­čet­ka ak­tiv­no uklju­či­lo i sa­mu or­ga­ni­za­ci­ju ko­ja ču­va tra­di­ci­ju Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce.

On je po­ja­snio da je ce­lo­ku­pan pro­ces pri­pre­me pri­jav­nog tek­sta spro­ve­den u sa­rad­nji pred­stav­ni­ka Mi­ni­star­stva kul­tu­re, Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra i Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce.

„Ko­la Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce su ne­ras­ki­di­va od ko­tor­skog Sta­rog gra­da i sa­ma pred­sta­vlja­ju jed­no od naj­re­pre­zen­ta­tiv­ni­jih kul­tur­nih do­ba­ra Cr­ne Go­re. U tek­stu No­mi­na­ci­o­nog do­si­jea ne spo­mi­nje se ni­je­dan na­rod, pa ne­ma raz­lo­ga da se ova­ko va­žnom zah­te­vu, ka­kav je no­mi­na­ci­o­ni do­si­je, da­ju ili na­me­ću sa­dr­ža­ji ko­ji mo­gu stva­ra­ti ne­ja­sno­će i pred­sta­vlja­ti op­te­re­će­nje za sam pro­ces od­lu­či­va­nja i po­tvr­đi­va­nja”, za­klju­čio je Mar­ko­vić.

Autor: Novica Đurić

Izvor: POLITIKA

Vezane vijesti:

Nedeljković: Bokelji i Boka Kotorska u listu ,,Dubrovnik” od …
Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani vez upozorenja.

KOMENTARI

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Top