fbpx
Ж | Ž

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Hrvati ne daju Bokeljsku mornaricu Crnoj Gori

Vlada u Podgorici predložila Unesku da ovu instituciju uvrsti na spisak kulturne baštine čovečanstva a da nije spomenula da je reč i o nasleđu hrvatske manjine, prigovaraju iz Zagreba

Bo­kelj­ska mor­na­ri­ca 1905. go­di­ne (Fo­to Pri­vat­na ar­hi­va )
Bo­kelj­ska mor­na­ri­ca 1905. go­di­ne (Fo­to Pri­vat­na ar­hi­va )

Od na­šeg stal­nog do­pi­sni­ka
Pod­go­ri­ca – Po­sla­ni­ca u Evrop­skom par­la­men­tu Ma­ri­ja­na Pe­tir ne­dav­no je tra­ži­la od Evrop­ske ko­mi­si­je da za­šti­ti ne­ma­te­ri­jal­nu kul­tur­nu ba­šti­nu hr­vat­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri. Na ovaj po­tez se od­lu­či­la na­kon što je Vla­da Cr­ne Go­re pred­lo­ži­la da se Bo­kelj­ska mor­na­ri­ca, naj­sta­ri­ja po­mor­ska in­sti­tu­ci­ja na sve­tu, uvr­sti u Une­skov re­pre­zen­ta­tiv­ni po­pis ne­ma­te­ri­jal­ne kul­tur­ne ba­šti­ne čo­ve­čan­stva bez spo­mi­nja­nja to­ga da se ra­di o ba­šti­ni hr­vat­ske na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne.

Cr­na Go­ra je sa­mo­stal­no pod­ne­la no­mi­na­ci­ju, iako Ko­tor­ska bi­sku­pi­ja i zva­nič­ni Za­greb sma­tra­ju da su Cr­na Go­ra i Hr­vat­ska mo­ra­le „zbog spe­ci­fič­ne isto­ri­je i ba­šti­ne mor­na­ri­ce” da pod­ne­su za­jed­nič­ku no­mi­na­ci­ju. Hr­va­ti iz Cr­ne Go­re su kon­tak­ti­ra­li s Pe­ti­ro­vom i za­mo­li­li je da ovu pri­ču dig­ne na ni­vo Evrop­ske uni­je.

„Ho­će­te li i na ko­ji na­čin re­a­go­va­ti pre­ma Cr­noj Go­ri kao ze­mlji kan­di­dat­ki­nji da za­jed­no s Hr­vat­skom no­mi­nu­je Bo­kelj­sku mor­na­ri­cu za Une­sko, uva­ža­va­ju­ći pri­pad­nost mor­na­ri­ce ka­to­lič­koj tra­di­ci­ji i hr­vat­skom na­ro­du”, na­vo­di se u po­sla­nič­kom pi­ta­nju ko­je je Pe­ti­ro­va upu­ti­la Evrop­skoj ko­mi­si­ji.

Ona je do­da­la da je „Bo­kelj­ska mor­na­ri­ca deo ka­to­lič­ke tra­di­ci­je u Bo­ki Ko­tor­skoj, što se ogle­da i u sa­mom sta­tu­tu mor­na­ri­ce, ko­ju su, u naj­ve­ćoj me­ri, od 1860. go­di­ne, sa­ču­va­li i ba­šti­ni­li kao ne­ma­te­ri­jal­no kul­tur­no i du­hov­no na­sle­đe pri­pad­ni­ci Ka­to­lič­ke cr­kve i hr­vat­sko­ga na­ro­da, ne uma­nju­ju­ći zna­čaj i do­pri­nos svih osta­lih”.

Da to pi­ta­nje ni­je bez zna­ča­ja, po­sve­do­čio je i pred­sed­nik cr­no­gor­ske vla­de Du­ško Mar­ko­vić ko­ji je cr­no­gor­skom par­la­men­tu re­kao: „Cr­na Go­ra, kao dr­ža­va ko­ja ba­šti­ni mul­ti­kul­tu­ral­nost kao osnov­nu vred­nost, svo­je ce­lo­kup­no na­sle­đe tre­ti­ra in­te­gral­no, ce­lo­vi­to, ne de­le­ći ga pre­ma na­ci­o­nal­noj pri­pad­no­sti. Jer, reč je o kul­tur­nim vred­no­sti­ma ko­je pri­pa­da­ju gra­đa­ni­ma, ce­lom dru­štvu, i sa ko­ji­ma sva­ko ima pra­vo da se iden­ti­fi­ku­je.”

Po­sla­nik Hr­vat­ske gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve u cr­no­gor­skom par­la­men­tu Adri­jan Vuk­sa­no­vić do­dao je da je Mi­ni­star­stvo kul­tu­re pri­li­kom kan­di­do­va­nja Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce za Une­sko­vu li­stu ne­ma­te­ri­jal­nog kul­tur­nog bla­ga, „iz­o­sta­vi­lo u sa­mom tek­stu kult Sve­tog Tri­pu­na i ime hr­vat­sko­ga na­ro­da”.

Mar­ko­vić je na to re­kao da „na­kon kan­di­da­tu­re za Une­sko re­pre­zen­ta­tiv­nu li­stu, ovo kul­tur­no do­bro pri­pa­da­će i svim gra­đa­ni­ma sve­ta, pa je ’pri­sva­ja­nje’ od bi­lo ko­je stra­ne u ovom slu­ča­ju iz­li­šno”.

„Bo­kelj­ska mor­na­ri­ca je kul­tur­no do­bro ko­je je sta­ri­je od po­ja­ve na­ci­o­nal­nih dr­ža­va na Bal­ka­nu, od­no­sno pred­sta­vlja na­sle­đe ko­je je op­sta­lo upr­kos broj­nim dru­štve­no-isto­rij­skim okol­no­sti­ma i kul­tur­nim uti­ca­ji­ma. Bo­kelj­sku mor­na­ri­cu je odr­ža­la lo­kal­na za­jed­ni­ca Bo­ke Ko­tor­ske, pre­no­siv­ši je sa ge­ne­ra­ci­je na ge­ne­ra­ci­ju, i sve­do­če­ći o isto­rij­skim i sim­bo­lič­kim vred­no­sti­ma mir­no­dop­skog po­mor­stva u Bo­ki Ko­tor­skoj”, sa­op­štio je Mar­ko­vić i do­dao da je, po­la­ze­ći od či­nje­ni­ce da je ču­var vred­no­sti Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce lo­kal­na za­jed­ni­ca, Mi­ni­star­stvo kul­tu­re u pri­pre­mi No­mi­na­ci­o­nog do­si­jea od sa­mog po­čet­ka ak­tiv­no uklju­či­lo i sa­mu or­ga­ni­za­ci­ju ko­ja ču­va tra­di­ci­ju Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce.

On je po­ja­snio da je ce­lo­ku­pan pro­ces pri­pre­me pri­jav­nog tek­sta spro­ve­den u sa­rad­nji pred­stav­ni­ka Mi­ni­star­stva kul­tu­re, Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra i Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce.

„Ko­la Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce su ne­ras­ki­di­va od ko­tor­skog Sta­rog gra­da i sa­ma pred­sta­vlja­ju jed­no od naj­re­pre­zen­ta­tiv­ni­jih kul­tur­nih do­ba­ra Cr­ne Go­re. U tek­stu No­mi­na­ci­o­nog do­si­jea ne spo­mi­nje se ni­je­dan na­rod, pa ne­ma raz­lo­ga da se ova­ko va­žnom zah­te­vu, ka­kav je no­mi­na­ci­o­ni do­si­je, da­ju ili na­me­ću sa­dr­ža­ji ko­ji mo­gu stva­ra­ti ne­ja­sno­će i pred­sta­vlja­ti op­te­re­će­nje za sam pro­ces od­lu­či­va­nja i po­tvr­đi­va­nja”, za­klju­čio je Mar­ko­vić.

Autor: Novica Đurić

Izvor: POLITIKA

Vezane vijesti:

Nedeljković: Bokelji i Boka Kotorska u listu ,,Dubrovnik” od …

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Pomozi rad udruženja Jadovno 1941. uplatom preko PayPal-a:

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Pratite nas na društvenim mrežama: