fbpx
Ж | Ž

Подијелите вијест (кликните на + за више опција):

Хрвати не дају Бокељску морнарицу Црној Гори

Влада у Подгорици предложила Унеску да ову институцију уврсти на списак културне баштине човечанства а да није споменула да је реч и о наслеђу хрватске мањине, приговарају из Загреба

Бо­кељ­ска мор­на­ри­ца 1905. го­ди­не (Фо­то При­ват­на ар­хи­ва )
Бо­кељ­ска мор­на­ри­ца 1905. го­ди­не (Фо­то При­ват­на ар­хи­ва )

Од на­шег стал­ног до­пи­сни­ка
Под­го­ри­ца – По­сла­ни­ца у Европ­ском пар­ла­мен­ту Ма­ри­ја­на Пе­тир не­дав­но је тра­жи­ла од Европ­ске ко­ми­си­је да за­шти­ти не­ма­те­ри­јал­ну кул­тур­ну ба­шти­ну хр­ват­ског на­ро­да у Цр­ној Го­ри. На овај по­тез се од­лу­чи­ла на­кон што је Вла­да Цр­не Го­ре пред­ло­жи­ла да се Бо­кељ­ска мор­на­ри­ца, нај­ста­ри­ја по­мор­ска ин­сти­ту­ци­ја на све­ту, увр­сти у Уне­сков ре­пре­зен­та­тив­ни по­пис не­ма­те­ри­јал­не кул­тур­не ба­шти­не чо­ве­чан­ства без спо­ми­ња­ња то­га да се ра­ди о ба­шти­ни хр­ват­ске на­ци­о­нал­не ма­њи­не.

Цр­на Го­ра је са­мо­стал­но под­не­ла но­ми­на­ци­ју, иако Ко­тор­ска би­ску­пи­ја и зва­нич­ни За­греб сма­тра­ју да су Цр­на Го­ра и Хр­ват­ска мо­ра­ле „због спе­ци­фич­не исто­ри­је и ба­шти­не мор­на­ри­це” да под­не­су за­јед­нич­ку но­ми­на­ци­ју. Хр­ва­ти из Цр­не Го­ре су кон­так­ти­ра­ли с Пе­ти­ро­вом и за­мо­ли­ли је да ову при­чу диг­не на ни­во Европ­ске уни­је.

„Хо­ће­те ли и на ко­ји на­чин ре­а­го­ва­ти пре­ма Цр­ној Го­ри као зе­мљи кан­ди­дат­ки­њи да за­јед­но с Хр­ват­ском но­ми­ну­је Бо­кељ­ску мор­на­ри­цу за Уне­ско, ува­жа­ва­ју­ћи при­пад­ност мор­на­ри­це ка­то­лич­кој тра­ди­ци­ји и хр­ват­ском на­ро­ду”, на­во­ди се у по­сла­нич­ком пи­та­њу ко­је је Пе­ти­ро­ва упу­ти­ла Европ­ској ко­ми­си­ји.

Она је до­да­ла да је „Бо­кељ­ска мор­на­ри­ца део ка­то­лич­ке тра­ди­ци­је у Бо­ки Ко­тор­ској, што се огле­да и у са­мом ста­ту­ту мор­на­ри­це, ко­ју су, у нај­ве­ћој ме­ри, од 1860. го­ди­не, са­чу­ва­ли и ба­шти­ни­ли као не­ма­те­ри­јал­но кул­тур­но и ду­хов­но на­сле­ђе при­пад­ни­ци Ка­то­лич­ке цр­кве и хр­ват­ско­га на­ро­да, не ума­њу­ју­ћи зна­чај и до­при­нос свих оста­лих”.

Да то пи­та­ње ни­је без зна­ча­ја, по­све­до­чио је и пред­сед­ник цр­но­гор­ске вла­де Ду­шко Мар­ко­вић ко­ји је цр­но­гор­ском пар­ла­мен­ту ре­као: „Цр­на Го­ра, као др­жа­ва ко­ја ба­шти­ни мул­ти­кул­ту­рал­ност као основ­ну вред­ност, сво­је це­ло­куп­но на­сле­ђе тре­ти­ра ин­те­грал­но, це­ло­ви­то, не де­ле­ћи га пре­ма на­ци­о­нал­ној при­пад­но­сти. Јер, реч је о кул­тур­ним вред­но­сти­ма ко­је при­па­да­ју гра­ђа­ни­ма, це­лом дру­штву, и са ко­ји­ма сва­ко има пра­во да се иден­ти­фи­ку­је.”

По­сла­ник Хр­ват­ске гра­ђан­ске ини­ци­ја­ти­ве у цр­но­гор­ском пар­ла­мен­ту Адри­јан Вук­са­но­вић до­дао је да је Ми­ни­стар­ство кул­ту­ре при­ли­ком кан­ди­до­ва­ња Бо­кељ­ске мор­на­ри­це за Уне­ско­ву ли­сту не­ма­те­ри­јал­ног кул­тур­ног бла­га, „из­о­ста­ви­ло у са­мом тек­сту култ Све­тог Три­пу­на и име хр­ват­ско­га на­ро­да”.

Мар­ко­вић је на то ре­као да „на­кон кан­ди­да­ту­ре за Уне­ско ре­пре­зен­та­тив­ну ли­сту, ово кул­тур­но до­бро при­па­да­ће и свим гра­ђа­ни­ма све­та, па је ’при­сва­ја­ње’ од би­ло ко­је стра­не у овом слу­ча­ју из­ли­шно”.

„Бо­кељ­ска мор­на­ри­ца је кул­тур­но до­бро ко­је је ста­ри­је од по­ја­ве на­ци­о­нал­них др­жа­ва на Бал­ка­ну, од­но­сно пред­ста­вља на­сле­ђе ко­је је оп­ста­ло упр­кос број­ним дру­штве­но-исто­риј­ским окол­но­сти­ма и кул­тур­ним ути­ца­ји­ма. Бо­кељ­ску мор­на­ри­цу је одр­жа­ла ло­кал­на за­јед­ни­ца Бо­ке Ко­тор­ске, пре­но­сив­ши је са ге­не­ра­ци­је на ге­не­ра­ци­ју, и све­до­че­ћи о исто­риј­ским и сим­бо­лич­ким вред­но­сти­ма мир­но­доп­ског по­мор­ства у Бо­ки Ко­тор­ској”, са­оп­штио је Мар­ко­вић и до­дао да је, по­ла­зе­ћи од чи­ње­ни­це да је чу­вар вред­но­сти Бо­кељ­ске мор­на­ри­це ло­кал­на за­јед­ни­ца, Ми­ни­стар­ство кул­ту­ре у при­пре­ми Но­ми­на­ци­о­ног до­си­јеа од са­мог по­чет­ка ак­тив­но укљу­чи­ло и са­му ор­га­ни­за­ци­ју ко­ја чу­ва тра­ди­ци­ју Бо­кељ­ске мор­на­ри­це.

Он је по­ја­снио да је це­ло­ку­пан про­цес при­пре­ме при­јав­ног тек­ста спро­ве­ден у са­рад­њи пред­став­ни­ка Ми­ни­стар­ства кул­ту­ре, Упра­ве за за­шти­ту кул­тур­них до­ба­ра и Бо­кељ­ске мор­на­ри­це.

„Ко­ла Бо­кељ­ске мор­на­ри­це су не­рас­ки­ди­ва од ко­тор­ског Ста­рог гра­да и са­ма пред­ста­вља­ју јед­но од нај­ре­пре­зен­та­тив­ни­јих кул­тур­них до­ба­ра Цр­не Го­ре. У тек­сту Но­ми­на­ци­о­ног до­си­јеа не спо­ми­ње се ни­је­дан на­род, па не­ма раз­ло­га да се ова­ко ва­жном зах­те­ву, ка­кав је но­ми­на­ци­о­ни до­си­је, да­ју или на­ме­ћу са­др­жа­ји ко­ји мо­гу ства­ра­ти не­ја­сно­ће и пред­ста­вља­ти оп­те­ре­ће­ње за сам про­цес од­лу­чи­ва­ња и по­твр­ђи­ва­ња”, за­кљу­чио је Мар­ко­вић.

Аутор: Новица Ђурић

Извор: ПОЛИТИКА

Везане вијести:

Недељковић: Бокељи и Бока Которска у листу ,,Дубровник” од …

Подијелите вијест (кликните на + за више опција):

Помози рад удружења Јадовно 1941. уплатом преко PayPal-a:

Напомена: Изнесени коментари су приватна мишљења аутора и не одржавају ставове УГ Јадовно 1941. Коментари неприкладног садржаја ће бити обрисани без упозорења.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Пратите нас на друштвеним мрежама: