Од 24. Јуна 1941, Дана сјећања на Јадовно, прошло је:
Од 24. Јуна 1941, Дана сјећања на Јадовно, прошло је:

ЈАДОВНИЧАНИ ПОРУЧУЈУ:

Тече 80-та година од почетка Покоља, геноцида почињеног над српским народом од стране НДХ. Осамдесет година од трагедије на Велебиту, личком пољу, острву Пагу.

 

Хрвати не дају Бокељску морнарицу Црној Гори

Датум објаве: уторак, 6 марта, 2018
Величина слова: A- A+

Влада у Подгорици предложила Унеску да ову институцију уврсти на списак културне баштине човечанства а да није споменула да је реч и о наслеђу хрватске мањине, приговарају из Загреба

Бо­кељ­ска мор­на­ри­ца 1905. го­ди­не (Фо­то При­ват­на ар­хи­ва )
Бо­кељ­ска мор­на­ри­ца 1905. го­ди­не (Фо­то При­ват­на ар­хи­ва )

Од на­шег стал­ног до­пи­сни­ка
Под­го­ри­ца – По­сла­ни­ца у Европ­ском пар­ла­мен­ту Ма­ри­ја­на Пе­тир не­дав­но је тра­жи­ла од Европ­ске ко­ми­си­је да за­шти­ти не­ма­те­ри­јал­ну кул­тур­ну ба­шти­ну хр­ват­ског на­ро­да у Цр­ној Го­ри. На овај по­тез се од­лу­чи­ла на­кон што је Вла­да Цр­не Го­ре пред­ло­жи­ла да се Бо­кељ­ска мор­на­ри­ца, нај­ста­ри­ја по­мор­ска ин­сти­ту­ци­ја на све­ту, увр­сти у Уне­сков ре­пре­зен­та­тив­ни по­пис не­ма­те­ри­јал­не кул­тур­не ба­шти­не чо­ве­чан­ства без спо­ми­ња­ња то­га да се ра­ди о ба­шти­ни хр­ват­ске на­ци­о­нал­не ма­њи­не.

Цр­на Го­ра је са­мо­стал­но под­не­ла но­ми­на­ци­ју, иако Ко­тор­ска би­ску­пи­ја и зва­нич­ни За­греб сма­тра­ју да су Цр­на Го­ра и Хр­ват­ска мо­ра­ле „због спе­ци­фич­не исто­ри­је и ба­шти­не мор­на­ри­це” да под­не­су за­јед­нич­ку но­ми­на­ци­ју. Хр­ва­ти из Цр­не Го­ре су кон­так­ти­ра­ли с Пе­ти­ро­вом и за­мо­ли­ли је да ову при­чу диг­не на ни­во Европ­ске уни­је.

„Хо­ће­те ли и на ко­ји на­чин ре­а­го­ва­ти пре­ма Цр­ној Го­ри као зе­мљи кан­ди­дат­ки­њи да за­јед­но с Хр­ват­ском но­ми­ну­је Бо­кељ­ску мор­на­ри­цу за Уне­ско, ува­жа­ва­ју­ћи при­пад­ност мор­на­ри­це ка­то­лич­кој тра­ди­ци­ји и хр­ват­ском на­ро­ду”, на­во­ди се у по­сла­нич­ком пи­та­њу ко­је је Пе­ти­ро­ва упу­ти­ла Европ­ској ко­ми­си­ји.

Она је до­да­ла да је „Бо­кељ­ска мор­на­ри­ца део ка­то­лич­ке тра­ди­ци­је у Бо­ки Ко­тор­ској, што се огле­да и у са­мом ста­ту­ту мор­на­ри­це, ко­ју су, у нај­ве­ћој ме­ри, од 1860. го­ди­не, са­чу­ва­ли и ба­шти­ни­ли као не­ма­те­ри­јал­но кул­тур­но и ду­хов­но на­сле­ђе при­пад­ни­ци Ка­то­лич­ке цр­кве и хр­ват­ско­га на­ро­да, не ума­њу­ју­ћи зна­чај и до­при­нос свих оста­лих”.

Да то пи­та­ње ни­је без зна­ча­ја, по­све­до­чио је и пред­сед­ник цр­но­гор­ске вла­де Ду­шко Мар­ко­вић ко­ји је цр­но­гор­ском пар­ла­мен­ту ре­као: „Цр­на Го­ра, као др­жа­ва ко­ја ба­шти­ни мул­ти­кул­ту­рал­ност као основ­ну вред­ност, сво­је це­ло­куп­но на­сле­ђе тре­ти­ра ин­те­грал­но, це­ло­ви­то, не де­ле­ћи га пре­ма на­ци­о­нал­ној при­пад­но­сти. Јер, реч је о кул­тур­ним вред­но­сти­ма ко­је при­па­да­ју гра­ђа­ни­ма, це­лом дру­штву, и са ко­ји­ма сва­ко има пра­во да се иден­ти­фи­ку­је.”

По­сла­ник Хр­ват­ске гра­ђан­ске ини­ци­ја­ти­ве у цр­но­гор­ском пар­ла­мен­ту Адри­јан Вук­са­но­вић до­дао је да је Ми­ни­стар­ство кул­ту­ре при­ли­ком кан­ди­до­ва­ња Бо­кељ­ске мор­на­ри­це за Уне­ско­ву ли­сту не­ма­те­ри­јал­ног кул­тур­ног бла­га, „из­о­ста­ви­ло у са­мом тек­сту култ Све­тог Три­пу­на и име хр­ват­ско­га на­ро­да”.

Мар­ко­вић је на то ре­као да „на­кон кан­ди­да­ту­ре за Уне­ско ре­пре­зен­та­тив­ну ли­сту, ово кул­тур­но до­бро при­па­да­ће и свим гра­ђа­ни­ма све­та, па је ’при­сва­ја­ње’ од би­ло ко­је стра­не у овом слу­ча­ју из­ли­шно”.

„Бо­кељ­ска мор­на­ри­ца је кул­тур­но до­бро ко­је је ста­ри­је од по­ја­ве на­ци­о­нал­них др­жа­ва на Бал­ка­ну, од­но­сно пред­ста­вља на­сле­ђе ко­је је оп­ста­ло упр­кос број­ним дру­штве­но-исто­риј­ским окол­но­сти­ма и кул­тур­ним ути­ца­ји­ма. Бо­кељ­ску мор­на­ри­цу је одр­жа­ла ло­кал­на за­јед­ни­ца Бо­ке Ко­тор­ске, пре­но­сив­ши је са ге­не­ра­ци­је на ге­не­ра­ци­ју, и све­до­че­ћи о исто­риј­ским и сим­бо­лич­ким вред­но­сти­ма мир­но­доп­ског по­мор­ства у Бо­ки Ко­тор­ској”, са­оп­штио је Мар­ко­вић и до­дао да је, по­ла­зе­ћи од чи­ње­ни­це да је чу­вар вред­но­сти Бо­кељ­ске мор­на­ри­це ло­кал­на за­јед­ни­ца, Ми­ни­стар­ство кул­ту­ре у при­пре­ми Но­ми­на­ци­о­ног до­си­јеа од са­мог по­чет­ка ак­тив­но укљу­чи­ло и са­му ор­га­ни­за­ци­ју ко­ја чу­ва тра­ди­ци­ју Бо­кељ­ске мор­на­ри­це.

Он је по­ја­снио да је це­ло­ку­пан про­цес при­пре­ме при­јав­ног тек­ста спро­ве­ден у са­рад­њи пред­став­ни­ка Ми­ни­стар­ства кул­ту­ре, Упра­ве за за­шти­ту кул­тур­них до­ба­ра и Бо­кељ­ске мор­на­ри­це.

„Ко­ла Бо­кељ­ске мор­на­ри­це су не­рас­ки­ди­ва од ко­тор­ског Ста­рог гра­да и са­ма пред­ста­вља­ју јед­но од нај­ре­пре­зен­та­тив­ни­јих кул­тур­них до­ба­ра Цр­не Го­ре. У тек­сту Но­ми­на­ци­о­ног до­си­јеа не спо­ми­ње се ни­је­дан на­род, па не­ма раз­ло­га да се ова­ко ва­жном зах­те­ву, ка­кав је но­ми­на­ци­о­ни до­си­је, да­ју или на­ме­ћу са­др­жа­ји ко­ји мо­гу ства­ра­ти не­ја­сно­ће и пред­ста­вља­ти оп­те­ре­ће­ње за сам про­цес од­лу­чи­ва­ња и по­твр­ђи­ва­ња”, за­кљу­чио је Мар­ко­вић.

Аутор: Новица Ђурић

Извор: ПОЛИТИКА

Везане вијести:

Недељковић: Бокељи и Бока Которска у листу ,,Дубровник” од …
Помозите рад удружења Јадовно 1941.

Напомена: Изнесени коментари су приватна мишљења аутора и не одржавају ставове УГ Јадовно 1941. Коментари неприкладног садржаја ће бити обрисани вез упозорења.

КОМЕНТАРИ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Top