Ж | Ž

Подијелите вијест (кликните на + за више опција):

Гутембергово „чудо” на Ободу

Риjека Црноjевића

Риjека ЦрноjевићаУ штампариjи Црноjевића jе 1494, само 38 година пошто jе Гутемберг пронашао ово чудо цивилизациjе, штампан Октоих, прва ћирилична књига на словенском jугу.

 Го­ди­не 1485. сjе­ди­ште Зет­ске ми­тро­по­ли­jе jе из­мjе­ште­но из ма­на­сти­ра Све­ти Ни­ко­ла са Риjечког гра­да, од­но­сно са Обо­да из­над Ри­jе­ке Цр­но­jе­ви­ћа, у но­ви Це­тињ­ски ма­на­стир. Та­ко се, од 1485. го­ди­не сjе­ди­ште Зет­ске, а од 1500. Цр­но­гор­ске ми­тро­по­ли­jе траj­но и не­пре­кид­но налази у Це­тињ­ском ма­на­сти­ру, ис­ти­че исто­ри­чар Пре­драг Ву­кић.

– За­ни­мљи­во jе да jе Иван Цр­но­jе­вић осни­вач­ком по­ве­љом Це­тињ­ском ма­на­сти­ру на­ми­jе­нио и од­ре­ђе­не по­сjе­де: око дви­jе тре­ћи­не Це­тињ­ског по­ља, со­ла­не у Гр­бљу, мли­но­ве на Ри­jе­ци Црно­jе­ви­ћа, као и не­ка има­ња у До­бр­ском Се­лу и Це­кли­ну. Уз то, Це­тињ­ски ма­на­стир jе до­био и Лов­ћен, од­но­сно ка­ту­не и па­шња­ке на овоj пла­ни­ни.

Иван Цр­но­jе­вић jе умро 3. jу­ла 1490. го­ди­не и са­хра­њен jе у пр­во­бит­ном Це­тињ­ском ма­на­сти­ру на Ћи­пу­ру (на­зив jе грч­ког по­ри­jе­кла, а има зна­че­ње: врт, ба­шта, па се за­то jед­на ли­ва­да, некада­шња њи­ва ис­пред Це­тињ­ског ма­на­сти­ра и да­нас зо­ве Вла­ди­чи­на ба­шта). По не­ким подаци­ма, и сам Иван Цр­но­jе­вић се пред смрт за­мо­на­шио и упо­ко­jио се као мо­нах Јов, ма­да то ни­jе са­свим си­гур­но и до­ка­за­но – ка­же Ву­кић.

Ива­на Цр­но­jе­ви­ћа jе на пре­сто­лу на­сли­jе­дио наj­ста­ри­jи син Ђу­рађ, ко­jи jе упра­вљао Гор­њом Зе­том шест го­ди­на, до 1496. Про­чуо се и наj­за­слу­жни­jи jе по то­ме што jе 1493. го­ди­не из Венеци­jе до­ба­вио штам­па­ри­jу, у ко­jоj ће го­ди­ну да­на ка­сни­jе, од­но­сно са­мо 38 го­ди­на по­што jе Гу­тем­берг про­на­шао ово чу­до ци­ви­ли­за­ци­jе, би­ти штам­пан Ок­то­их, пр­ва ћи­ри­лич­на књи­га на сло­вен­ском jу­гу.

Пр­во jе смjе­стио на Обод, од­но­сно на Ри­jеч­ки град, а ка­сни­jе ће jе пре­мjе­сти­ти на Це­ти­ње. Око то­га, ина­че, тра­jу не­до­у­ми­це: jед­ни сма­тра­jу да jе штам­па­ри­jа пре­мjе­ште­на на Це­ти­ње 1494, али има и оних ко­jи до­ка­зу­jу да jе она од пр­вог да­на ра­ди­ла на Це­ти­њу, упр­кос чи­ње­ни­ци да су се на Ри­jе­ци Цр­но­jе­ви­ћа, у зи­ди­ни на па­ди­ни по­ред ма­на­сти­ра Све­тог Ни­ко­ле на Обо­ду, све до Дру­гог свjет­ског ра­та мо­гла на­ћи олов­на сло­ва ове штам­па­ри­jе, ко­jа су по­jе­ди­ни мjе­шта­ни чували као ве­ли­ку ре­ли­кви­jу. Би­ло ка­ко би­ло, тек у тоj штам­па­ри­jи ко­jом jе ру­ко­во­дио jе­ро­мо­нах Ма­ка­ри­jе – имао jе и се­дам по­моћ­ни­ка – штам­па­но jе пет бо­го­слу­жбе­них књи­га: Ок­то­их првогласник, Ок­то­их пе­то­гла­сник, Мо­ли­тве­ник или Треб­ник, Псал­тир и Че­тво­ро­jе­ван­ђе­ље (са­мо jе на Псал­ти­ру на­гла­ше­но да jе штам­пан на Це­ти­њу 1495. го­ди­не, а на дру­гим књи­га­ма не­ма тог по­да­тка).

– Го­ди­не 1496. тур­ски сул­тан jе по­ста­вио ул­ти­ма­тум кне­зу Ђу­ра­ђу да му се пре­да и по­ко­ри или да у ро­ку од три да­на на­пу­сти зе­мљу – при­ча да­ље исто­ри­чар Ву­кић. – Он jе иза­брао ово дру­го, из­бjе­гао jе и оти­шао у Ве­не­ци­jу. По­ку­ша­вао jе та­мо без­у­спjе­шно да на­го­во­ри Ве­не­ци­jан­це да по­ве­ду све­ти рат про­ти­ву Ту­ра­ка; у Ми­ла­ну се, ко­ли­ко се зна, срео и са та­да­шњим фран­цу­ским кра­љем Кар­лом Осмим, по­ку­шао jе и ње­га на­го­во­ри­ти да за­пад­но­е­вроп­ске си­ле по­ве­ду рат проти­в тур­ских осва­jа­ча ко­jи су за­по­сjе­ли Бал­кан, кон­так­ти­рао jе и на­пуљ­ског кра­ља са истим ци­љем, али jе све би­ло уза­луд­но – за­пад­ним су­ве­ре­ни­ма се ни­jе ра­то­ва­ло и ишло у пот­пу­но неиз­вjе­сне су­ко­бе са моћ­ним Ото­ман­ским цар­ством.

Очи­глед­но раз­о­ча­ран та­квим од­но­сом за­пад­но­е­вроп­ских кру­ни­са­них гла­ва, Ђу­рађ се спа­ко­вао и оти­шао пра­во на но­ге тур­ском сул­та­ну. Он га jе ли­jе­по до­че­као, дао му и jе­дан по­сjед, ти­мар, не­гдjе у Ана­до­ли­jи, од­но­сно у азиj­ском ди­jе­лу Тур­ске, гдjе се он по­сљед­њи пут спо­ми­ње 1503. го­ди­не – не зна се ни кад jе умро ни гдjе jе са­хра­њен…

Ма­ка­ри­jе

Што се ти­че штам­па­ра, jе­ро­мо­на­ха Ма­ка­ри­jа, он jе, ка­ко ка­же Пре­драг Ву­кић, по­у­зда­но се зна, на­пу­стио Це­ти­ње 1496. го­ди­не и ста­нио се у кне­же­ви­ни Вла­шкоj у за­пад­ном ди­jе­лу да­на­шње Ру­му­ни­jе. Ту jе у ма­на­сти­ру Де­а­ло бли­зу Тр­го­ви­шта, та­да­шње вла­шке пре­сто­ни­це, фор­ми­рао но­ву штам­па­ри­jу. Би­ла jе то пр­ва ру­мун­ска штам­па­ри­jа ко­jа jе на ћи­ри­лич­ном пи­сму штам­па­ла пр­ве бо­го­слу­жбе­не књи­ге, опет Ок­то­их и jош не­ке. Ра­ди­ла jе пет го­ди­на, од 1507–1512. Макариjе ода­тле од­ла­зи на Све­ту Го­ру, у ма­на­стир Хи­лан­дар, и он ће вре­ме­ном по­ста­ти и игуман тог ма­на­сти­ра. По­след­њи пут он се, као игу­ман Хи­лан­да­ра, спо­ми­ње 1526. го­ди­не.

Сjутра: ПО­ВЕО ВОЈ­СКУ НА БРА­ТА

 

Извор: Дан

 

Везане виjести:

Фељтон: Трагом необичног крштења на Цетињу I

Фељтон: Трагом необичног крштења на Цетињу II

Фељтон: Трагом необичног крштења на Цетињу III

Фељтон: Трагом необичног крштења на Цетињу V

Фељтон: Трагом необичног крштења на Цетињу VI

Фељтон: Трагом необичног крштења на Цетињу VII

Фељтон: Трагом необичног крштења на Цетињу VIII

Фељтон: Трагом необичног крштења на Цетињу IX

Фељтон: Трагом необичног крштења на Цетињу X

Фељтон: Трагом необичног крштења на Цетињу XI

Фељтон: Трагом необичног крштења на Цетињу XII

Фељтон: Трагом необичног крштења на Цетињу XIII

Фељтон: Трагом необичног крштења на Цетињу IV

Подијелите вијест (кликните на + за више опција):

Помозите рад удружења Јадовно 1941. уплатом преко PayPal-a:

Напомена: Изнесени коментари су приватна мишљења аутора и не одржавају ставове УГ Јадовно 1941. Коментари неприкладног садржаја ће бити обрисани без упозорења.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Пратите нас на друштвеним мрежама: