fbpx
Pretraga
Close this search box.
Ж | Ž

Podijelite vijest:

U Banjaluci promocija knjige – Stradanje Srpske pravoslavne crkve u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Jovan Mirković, FOTO: NOVINE Toronto
Jovan Mirković, FOTO: NOVINE Toronto

U Banjaluci, 21. marta 2017.  održaće se promocija knjige istoričara Jovana Mirkovića „Stradanje Srpske pravoslavne crkve u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj – fotomonografija“, objavljene u izdanju IP „Svet knjige“ iz Beograda (Suffering of the Serbian Orthodox Church in the Independent State of Croatia – photomonography).

Promocija će biti održana u 19,00 časova u Akademiji nauka i umetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Bana Lazarevića 1.

O knjizi će govoriti dr Dragan Davidović, direktor Sekretarijata za vjere RS, dr Dragan Šućur, pravoslavni vojni sveštenik, Stevo Ćosović, urednik i direktor IK „Svet knjige“ i autor.

U knji­zi su prezentovani is­crp­ni po­da­ci o stra­da­nju srp­skih cr­ka­va, sve­šten­stva i srp­skog naro­da u Ne­za­vi­snoj Dr­ža­vi Hr­vat­skoj, od 1941. do 1945. godine (Ba­ni­ja, Kor­dun, se­ve­ro­za­pad­na Hr­vat­ska, Sla­vo­ni­ja, Srem, Dal­ma­ci­ja, Li­ka i Gor­ski ko­tar, Bo­san­ska Kra­ji­na, sred­nja Bo­sna, is­toč­na Bo­sna, Her­ce­go­vi­na).

Tek­sto­vi u knji­zi, uz 885 do­ku­men­tar­nih fo­to­gra­fi­ja koje prikazuju cr­kve, ka­pe­le, cr­kvi­šta, ru­še­vi­ne, po­pa­lje­ne i po­lu­sru­še­ne cr­kve, zga­ri­šta – sve­do­če da su Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva i nje­no sve­šten­stvo do­ži­ve­li gol­go­tu bi­blij­skih raz­me­ra i da je uni­šte­nje srp­skog na­ro­da u Ne­za­vi­snoj Dr­ža­vi Hr­vat­skoj pred­sta­vlja­lo glav­ni i pri­o­ri­tet­ni za­da­tak svih oru­ža­nih for­ma­ci­ja hr­vat­ske dr­ža­ve i nje­nog dr­žav­nog apa­ra­ta. Sru­še­no je oko 450 srp­skih cr­ka­va, a 800 opu­sto­še­no i ošte­će­no. U mno­gim me­sti­ma cr­kve su pre­tvo­re­ne u stra­ti­šta gde su usta­še vr­ši­li ma­sov­na ubi­ja­nja pra­vo­slav­nih me­šta­na.

Knji­ga do­no­si bi­o­gra­fi­je i po­dat­ke o stra­da­nju 227 srp­skih sve­šte­ni­ka, od ko­ji je ve­ći­na ubi­je­na u svojim do­mo­vi­ma, u cr­kva­ma ili u go­spić­kim i ja­se­no­vač­kim lo­go­ri­ma. Opi­sa­ni su i na­či­ni umor­stva po­je­di­nih sve­šte­ni­ka i episkopa i broj­ni pri­me­ri bru­tal­nog za­ti­ra­nja sve­šte­nič­kih po­ro­di­ca.

Da je i Ri­mo­ka­to­lič­ka cr­kva bi­la ak­tiv­ni uče­snik u spro­vo­đe­nju hr­vat­ske dr­žav­ne po­li­ti­ke sve­do­če i fo­to­gra­fi­je i fak­si­mi­li do­ku­me­na­ta o nje­noj sa­rad­nji sa usta­škim re­ži­mom. Ka­to­lič­ki sve­šte­ni­ci su to­kom ce­log ra­ta, u mno­gim slu­ča­je­vi­ma, bi­li in­spi­ra­to­ri, or­ga­ni­za­to­ri ili di­rekt­ni iz­vr­ši­o­ci zločina nad srp­skim na­ro­dom. Tri ko­man­dan­ta lo­go­ra Ja­se­no­vac bi­li su ra­ni­je ka­to­lič­ki sve­šte­ni­ci.

Epi­sko­pat Ri­mo­ka­to­lič­ke cr­kve, na če­lu sa nad­bi­sku­pom Ste­pin­cem, ni­je ni­kad otvo­re­no osu­dio zločine nad srp­skim na­ro­dom, ni­ti se jav­no dis­tan­ci­rao od zlo­či­nač­kog de­lo­va­nja hr­vat­ske dr­ža­ve i nje­nih struk­tu­ra u pe­ri­o­du od 1941. do 1945. go­di­ne.

Tekstovi i fo­to­gra­fi­je u ovoj knji­zi od­u­pi­ru se pro­to­ku vre­me­na i op­sta­ju kao traj­ni i uver­lji­vi do­ku­men­ti ko­ji dovoljno re­či­to go­vo­re o stra­da­nju srp­skih cr­ka­va i o uni­šta­va­nju srp­skog na­ro­da na te­ri­to­ri­ja­ma ko­je su bi­le pod vla­šću Nezavisne Države Hrvatske od 1941. do 1945. godine.

Vezane vijesti:

Zločini nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj – fotomonografija / Crimes against Serbs in the Independent State of Croatia – Photomonograph

Stradanje Srpske pravoslavne crkve u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj / Suffering of the Serbian Orthodox Church in the Independent State of Croatia

Promocija knjige „Stradanje Srpske Pravoslavne Crkve u NDH …

Jovan Mirković: Preuveličavanjem zločina na jednom mestu …

OPŠTINA GRUBIŠNO POLjE – ŽRTVE RATA 1941-1945 …

Jovan Mirković: „Zločini nad Srbima u Nezavisnoj Državi …

Video: Kultura sjećanja i pamćenja – Jovan Mirković | Jadovno …

Podijelite vijest:

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: