Od 24. Juna 1941, Dana sjećanja na Jadovno, prošlo je:

JADOVNIČANI PORUČUJU:

Teče 80-ta godina od početka Pokolja, genocida počinjenog nad srpskim narodom od strane NDH. Osamdeset godina od tragedije na Velebitu, ličkom polju, ostrvu Pagu. Ako Bog da, sabraćemo se 19. juna 2021. kod Šaranove jame.

 

Čim je pao Žabljak, predao se i Skadar

Datum objave: četvrtak, 12 marta, 2015
Veličina slova: A- A+

Tvrdava_Zabljak-19ae1f15Crnojevići će još dvadeset godina odolijevati turskoj najezdi pošto je Venecija istakla bijelu zastavu i predala im skadarsku tvrđavu

Cr­no­je­vi­ći se u isto­ri­ji spo­mi­nju već kra­jem 14. vi­je­ka – is­ti­če isto­ri­čar pre­drag Vu­kić na po­čet­ku svog ka­zi­va­nja o ovoj di­na­sti­ji i nje­noj sud­bi­ni.

– Pr­vo knez Ra­dič Cr­no­je­vić, ko­ji je bio su­par­nik zet­skog kne­za Đu­ra­đa Pr­vog Bal­ši­ća. On je i poginuo ne­gdje u tro­u­glu iz­me­đu Bu­dve Tiv­ta i Ko­to­ra bo­re­ći se bez­u­spje­šno pro­tiv di­na­sti­je Balši­ća.

Cr­no­je­vi­ći će – ka­že da­lje Vu­kić – na­kon po­gi­bi­je kne­za Ra­di­ča iz­vje­sno vri­je­me bi­ti na isto­rij­skoj mar­gi­ni, ali se oni po­lo­vi­nom 15. vi­je­ka po­no­vo vra­ća­ju. Po­što su Bal­ši­ći tri­de­se­tak go­di­na ranije već bi­li si­šli sa isto­rij­ske sce­ne, na tron sred­njo­vje­kov­ne Ze­te je 1451. go­di­ne stu­pio Stefan Cr­no­je­vić, otac mno­go po­zna­ti­jeg Iva­na Cr­no­je­vi­ća.

On je u ma­na­sti­ru Vra­nji­ni na Ska­dar­skom je­ze­ru 1455. go­di­ne pot­pi­sao ugo­vor sa mle­tač­kim pro­vi­du­rom Iva­nom Bo­la­ni­jem iz Ko­to­ra, ko­jim je sred­njo­vje­kov­na Ze­ta for­mal­no pri­zna­la mle­tač­ki protek­to­rat, ali joj je za­uz­vrat ga­ran­to­va­na ši­ro­ka unu­tra­šnja sa­mo­stal­nost i pu­na slo­bo­da vjeroispo­vi­je­da­nja pra­vo­slav­ne vje­re. Uz po­moć Mle­ča­na, Cr­no­je­vić je 1457. go­di­ne za­u­zeo i Me­dun, či­me je i for­mal­no pre­sta­la vlast srp­ske de­spo­to­vi­ne u sred­njo­vje­kov­noj Ze­ti, jer gu­blje­njem tvrđave Me­dun, srp­ska de­spo­to­vi­na gu­bi i po­sljed­nje tvr­do upo­ri­šte na ovim pro­sto­ri­ma…

Ste­van Cr­no­je­vić je bio lo­jal­ni sa­ve­znik Ve­ne­ci­je sve do smr­ti 1465. go­di­ne. Sa­hra­njen je u manasti­ru Kom na Ska­dar­skom je­ze­ru. Bio je, ina­če, ože­njen se­strom al­ban­skog na­ci­o­nal­nog ju­na­ka Đu­ra­đa Ka­stri­o­ta Sken­der-be­ga, Ma­ri­jom, ko­ja mu je ro­di­la si­na Iva­na, bu­du­ćeg go­spo­da­ra Cr­ne Gore i osni­va­ča Ce­ti­nja.

– Ivan Cr­no­je­vić je, iz­gle­da, ro­đen oko 1425. go­di­ne – sma­tra pro­fe­sor Vu­kić – naj­vje­ro­vat­ni­je na Ža­blja­ku Cr­no­je­vi­ća, u tvr­đa­vi, ta­da­šnjoj pre­sto­ni­ci ove di­na­sti­je, na Ska­dar­skom je­ze­ru. On je nasli­je­dio oca i stu­pio na tron sred­njo­vje­kov­ne Ze­te 1465. go­di­ne. Bu­du­ći da su Tur­ci već prodirali i na ove pro­sto­re Bal­ka­na, Ivan Cr­no­je­vić je još ne­ko vri­je­me ostao sa­ve­znik Mle­tač­ke Re­pu­bli­ke, na­da­ju­ći se da će uz po­moć Ve­ne­ci­je za­u­sta­vi­ti tur­ske osva­ja­če i one­mo­gu­ći­ti ih da osvoje i Ze­tu.

Tur­ci su 1474. go­di­ne za­u­ze­li Pod­go­ri­cu. Iste go­di­ne na­pa­li su i Ska­dar. Ska­dar je op­si­je­dao lično sul­tan Meh­med Dru­gi osva­jač, ali je op­sjed­nu­ti mle­tač­ki gar­ni­zon u ska­dar­skoj tvr­đa­vi uspješno odo­li­je­vao. A kad mu je u po­moć pri­te­kao i Ivan Cr­no­je­vić sa svo­jim ko­nja­ni­ci­ma i pje­ša­di­jom i Tur­ci­ma uda­rio s le­đa, uspje­li su da raz­bi­ju tur­sku op­sa­du i na­ne­su im te­žak po­raz.

To, me­đu­tim, ni­je bio i kraj tur­sko-mle­tač­kog ra­ta. Če­ti­ri go­di­ne ka­sni­je, Tur­ci su naj­pri­je za­šli iza le­đa Iva­nu Cr­no­je­vi­ću i za­u­ze­li nje­go­vu utvr­đe­nu pre­sto­ni­cu na Ža­blja­ku. Po­što je po­sta­lo jasno da se Ska­dar na­kon pa­da Ža­blja­ka na­šao u pot­pu­nom okru­že­nju i da vi­še ne­ma iz­gle­da da se od­u­pre Azi­ja­ti­ma, Ve­ne­ci­ja je od­lu­či­la da sklo­pi se­pa­rat­ni mir sa Tur­ci­ma, od­no­sno da im prepusti Ska­dar. Do­go­di­lo se to u ja­nu­a­ru 1479. go­di­ne.

Noć pu­nog mje­se­ca

Mah­mut Bu­ša­tli­ja, od­no­sno no­vo­pe­če­ni Stan­ko Cr­no­je­vić, is­pri­čao je da se u po­ro­di­ci Bu­ša­tli­ja sve do nje­ga sa­ču­va­lo jed­no za­ni­mlji­vo pre­da­nje ka­ko je Stan­ko Cr­no­je­vić, od­no­sno no­vo­pe­če­ni Skender-beg Bu­ša­tli­ja do­šao na Ce­ti­nje 1514. go­di­ne, što je isto­rij­ski tač­no. Ne zna se ta­čan datum i ko­ji je to dan bio, ali je osta­lo upam­će­no da je te no­ći nad Lov­će­nom bio pun mje­sec. Zanimlji­vo je da je i ove go­di­ne, po­sli­je tač­no pet vje­ko­va, kad se na Sre­te­nje Go­spod­nje nje­gov prapo­to­mak na Ce­ti­nju vra­tio vje­ri pra­dje­dov­skoj, nad Lov­će­nom opet bio pun mje­sec!

 

Sju­tra: IS­PU­NIO ZAVJET BO­GO­RO­DI­CI

 

Izvor: Dan

 

Vezane vijesti:

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju I

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju III

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju IV

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju V

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju VI

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju VII

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju VIII

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju IX

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju X

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju XI

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju XII

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju XIII

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju IV
Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani vez upozorenja.

KOMENTARI

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Top