fbpx
Ж | Ž

Podijelite vijest:

​Ju­nak iz bal­kan­skih i Pr­vog svet­skog ra­ta ostao bez uli­ce

Uli­ca voj­vo­de To­ze, u mom kom­ši­lu­ku, do­bi­la je no­vo ime – Ja­nu­sa Ja­nu­li­sa. Grč­ki do­bro­tvor sa Kr­fa za­slu­žu­je uli­cu, ali za­što je Sve­to­zar To­za Ran­ko­vić, ju­nak iz bal­kan­skih i Pr­vog svet­skog ra­ta, iz­gu­bio svo­ju?

Vojvoda Toza (Foto Vikipedija)

Ne­struč­nost lju­di u Ko­mi­si­ji za ime­no­va­nje uli­ca i tr­go­va odav­no je ne­spor­na i oči­gled­na. Na pr­vi po­gled vi­di se mno­štvo uli­ca ko­je no­se ime­na to­po­ni­ma ko­ji ne­ma­ju ni­ka­kve ve­ze sa Sr­bi­jom: Ba­kar­ska, Bel­gij­ska, Bled­ska, Bo­hinj­ska, Va­ra­ždin­ska, Vi­pav­ska, Go­renj­ska, Do­lenj­ska, Zla­rin­ska, Idrij­ska, Istar­ska, Kvar­ner­ska, Ko­par­ska, Kor­nat­ska, Ko­ru­ška, La­bin­ska, Lo­šinj­ska, Ma­ri­bor­ska, Mur­ska, Omi­ška, Orel­ska, Pa­zin­ska, Pa­šman­ska, Po­stojn­ska, Ro­vinj­ska, Sa­vinj­ska, Su­sed­grad­ska, Tol­min­ska, Tr­žič­ka, Tri­glav­ska, Tro­gir­ska, Cri­kve­nič­ka, i još ko zna ko­li­ko. I to sa­mo u ve­zi sa ge­o­gra­fi­jom.

Šta će Be­o­gra­du uli­ce Augu­sta Ce­sar­ca, Oto­ka­ra Ker­šo­va­ni­ja, Jo­si­pa Ko­lum­ba, Iva­na Ri­ba­ra, Mir­če Ace­va, Gram­ši­je­va, Pal­mi­ra To­lja­ti­ja. Ako smo sklo­ni­li to­li­ka ime­na do­ma­ćih ko­mu­ni­sta, šta će nam stra­ni? Uli­ce Lju­de­vi­ta Po­sav­skog, Ni­ko­le Ka­re­va, ili so­vjet­skog apa­rat­či­ka Ki­ro­va?

Za­što je ne pro­me­ne u Mo­skov­ska, te­ma osta­je ru­ska, Mo­skva ne­ma uli­cu, a Ki­ro­vlje­va je sa­o­bra­ćaj­no va­žna jer po­ve­zu­je Ba­no­vo br­do sa gra­dom. Za­što se ta­kvim uli­ca­ma ne me­nja­ju ime­na i oslo­bo­di me­sto za de­se­ti­ne no­vih na­zi­va, ne­go se u cen­tru me­nja­ju sta­ra ime­na, ili jed­na po­lo­vi­na uli­ce no­si sta­ro ime, a dru­ga no­vo?

Autor: Dragan Marković

Izvor: Politika

Vezane vijesti:

Da se ne zaboravi: Grk koji je zadužio Srbe dobija ulicu u Beogradu

Srpski kadeti „promarširali” ulicama Krfa

Zaboravljene srpske svetinje

Podijelite vijest:

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: