Od 24. Juna 1941, Dana sjećanja na Jadovno, prošlo je:

JADOVNIČANI PORUČUJU:

Teče 80-ta godina od početka Pokolja, genocida počinjenog nad srpskim narodom od strane NDH. Osamdeset godina od tragedije na Velebitu, ličkom polju, ostrvu Pagu. Ako Bog da, sabraćemo se 19. juna 2021. kod Šaranove jame.

 

Prva domaća fabrika aeroplana

Datum objave: ponedeljak, 23 aprila, 2018
Veličina slova: A- A+

Za 22 godine postojanja, u fabrici „Rogožarski” proizvedeno je 305 aviona, a razvijeno je i izrađeno 15 prototipova letilica domaće konstrukcije

Pred Drugi svetski rat fa­bri­ka je ima­la oko 1.000 za­po­sle­nih (Fo­to Vi­ki­pe­di­ja)
Pred Drugi svetski rat fa­bri­ka je ima­la oko 1.000 za­po­sle­nih (Fo­to Vi­ki­pe­di­ja)

Pr­va srp­ska fa­bri­ka aero­pla­na „Ži­vo­jin Ro­go­žar­ski” AD je for­mi­ra­na na osno­vu odo­bre­nja In­du­strij­ske ko­mo­re u Be­o­gra­du 21. apri­la (u ne­kim iz­vo­ri­ma se na­vo­di i 22. april) 1924. go­di­ne. Broj­ne do­ma­će, ali i stra­ne knji­ge na­pi­sa­ne su na ovu te­mu, a iz­me­đu osta­lih je pr­va srp­ska fa­bri­ka avi­o­na na­šla me­sto i u En­ci­klo­pe­di­ji svet­skih avi­o­na. Osni­vač fa­bri­ke je bio Ži­vo­jin Ro­go­žar­ski.

Za­pi­sa­no je ta­ko da je Mi­ni­star­stvo voj­ske i mor­na­ri­ce 1923. go­di­ne ras­pi­sa­lo kon­kurs za iz­bor do­ma­ćih pred­u­ze­ća ko­ji­ma bi se uz od­go­va­ra­ju­ću teh­nič­ku, ma­te­ri­jal­nu i or­ga­ni­za­ci­o­nu po­moć dr­ža­ve po­ve­ri­la iz­ra­da avi­o­na.

Ži­vo­jin Ro­go­žar­ski (Fo­to Vi­ki­pe­di­ja)
Ži­vo­jin Ro­go­žar­ski
(Fo­to Vi­ki­pe­di­ja)

Pri­ja­vio se neo­če­ki­va­no ve­li­ki broj dr­žav­nih i pri­vat­nih pred­u­ze­ća, a u oštroj kon­ku­ren­ci­ji ugo­vor su do­bi­le dve ma­le pri­vat­ne fir­me: „Ika­rus” iz No­vog Sa­da i „Ro­go­žar­ski” iz Be­o­gra­da. „Ro­go­žar­ski” je pr­vo­bit­no bi­la sto­lar­ska ra­di­o­ni­ca, ali je da­va­la na­du da će bi­ti u mo­guć­no­sti da or­ga­ni­zu­je pro­iz­vod­nju va­zdu­ho­plo­va jer je njen vla­snik u to­ku Pr­vog svet­skog rata ra­dio u Bu­dim­pe­šti kao maj­stor na iz­ra­di aero­pla­na.

Pe­ri­od od 1935. do 1941. pred­sta­vlja zlat­ne go­di­ne u po­slo­va­nju fa­bri­ke. Vred­nost pro­iz­vod­nje 1935. iz­no­si­la je 4,5 mi­li­o­na di­na­ra, a sa­mo če­ti­ri go­di­ne ka­sni­je pre­ko 51 mi­li­on. Pred rat, fa­bri­ka je ima­la oko 1.000 za­po­sle­nih.

Apri­la 1941. go­di­ne, na­kon ka­pi­tu­la­ci­je Kra­lje­vi­ne Ju­go­sla­vi­je, Nem­ci su za­ple­ni­li sav ma­te­ri­jal, de­lo­ve i za­po­če­te kao i za­te­če­ne avi­o­ne na oprav­ci ili re­vi­zi­ji u fa­bri­ci avi­o­na „Ro­go­žar­ski” u Be­o­gra­du, re­kvi­ri­ra­li fa­bri­ku ko­ja je na­sta­vi­la da ra­di za po­tre­be ne­mač­kih oku­pa­ci­o­nih vla­sti.

Na­kon oslo­bo­đe­nja, fa­bri­ka „Ro­go­žar­ski” je pri­po­je­na za­jed­no s de­lom fa­bri­ke „Zmaj” 1946. go­di­ne ze­mun­skom „Ika­ru­su” u no­vo­for­mi­ra­nu pot­pu­no na­ci­o­na­li­zo­va­nu va­zdu­ho­plov­nu in­du­stri­ju (Dr­žav­na fa­bri­ka avi­o­na). U po­go­ni­ma fa­bri­ke „Ro­go­žar­ski” je1948. for­mi­ra­na In­du­stri­ja ko­tr­lja­ju­ćih le­ža­ja – IKL Be­o­grad.

Za 22 go­di­ne po­sto­ja­nja, u „Ro­go­žar­skom” je pro­iz­ve­de­no 305 avi­o­na. Raz­vi­je­no je i iz­ra­đe­no 15 pro­to­ti­po­va avi­o­na do­ma­će kon­struk­ci­je, pet ti­po­va avi­o­na je pro­iz­vo­đe­no na osno­vu ku­plje­nih li­cen­ci.

Važili su za naj­bo­lju fa­bri­ku avi­o­na dr­ve­nih kon­struk­ci­ja u ta­da­šnjoj Ju­go­sla­vi­ji. „Ro­go­žar­ski” je ostao ve­zan za tra­di­ci­o­nal­nu pro­iz­vod­nju avi­o­na dr­ve­ne kon­struk­ci­je sve do po­čet­ka Dru­gog svet­skog ra­ta.

Autor: Autor: N. N.

Izvor: POLITIKA

Vezane vijesti:

Vidojević: Nemci opljačkali i uništili Srbiju, a obeštetili …

Kako su komunisti uništili srpsku privredu | Jadovno 1941.
Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani vez upozorenja.

KOMENTARI

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Top