fbpx
Ж | Ž

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Prva domaća fabrika aeroplana

Za 22 godine postojanja, u fabrici „Rogožarski” proizvedeno je 305 aviona, a razvijeno je i izrađeno 15 prototipova letilica domaće konstrukcije

Pred Drugi svetski rat fa­bri­ka je ima­la oko 1.000 za­po­sle­nih (Fo­to Vi­ki­pe­di­ja)
Pred Drugi svetski rat fa­bri­ka je ima­la oko 1.000 za­po­sle­nih (Fo­to Vi­ki­pe­di­ja)

Pr­va srp­ska fa­bri­ka aero­pla­na „Ži­vo­jin Ro­go­žar­ski” AD je for­mi­ra­na na osno­vu odo­bre­nja In­du­strij­ske ko­mo­re u Be­o­gra­du 21. apri­la (u ne­kim iz­vo­ri­ma se na­vo­di i 22. april) 1924. go­di­ne. Broj­ne do­ma­će, ali i stra­ne knji­ge na­pi­sa­ne su na ovu te­mu, a iz­me­đu osta­lih je pr­va srp­ska fa­bri­ka avi­o­na na­šla me­sto i u En­ci­klo­pe­di­ji svet­skih avi­o­na. Osni­vač fa­bri­ke je bio Ži­vo­jin Ro­go­žar­ski.

Za­pi­sa­no je ta­ko da je Mi­ni­star­stvo voj­ske i mor­na­ri­ce 1923. go­di­ne ras­pi­sa­lo kon­kurs za iz­bor do­ma­ćih pred­u­ze­ća ko­ji­ma bi se uz od­go­va­ra­ju­ću teh­nič­ku, ma­te­ri­jal­nu i or­ga­ni­za­ci­o­nu po­moć dr­ža­ve po­ve­ri­la iz­ra­da avi­o­na.

Ži­vo­jin Ro­go­žar­ski (Fo­to Vi­ki­pe­di­ja)
Ži­vo­jin Ro­go­žar­ski
(Fo­to Vi­ki­pe­di­ja)

Pri­ja­vio se neo­če­ki­va­no ve­li­ki broj dr­žav­nih i pri­vat­nih pred­u­ze­ća, a u oštroj kon­ku­ren­ci­ji ugo­vor su do­bi­le dve ma­le pri­vat­ne fir­me: „Ika­rus” iz No­vog Sa­da i „Ro­go­žar­ski” iz Be­o­gra­da. „Ro­go­žar­ski” je pr­vo­bit­no bi­la sto­lar­ska ra­di­o­ni­ca, ali je da­va­la na­du da će bi­ti u mo­guć­no­sti da or­ga­ni­zu­je pro­iz­vod­nju va­zdu­ho­plo­va jer je njen vla­snik u to­ku Pr­vog svet­skog rata ra­dio u Bu­dim­pe­šti kao maj­stor na iz­ra­di aero­pla­na.

Pe­ri­od od 1935. do 1941. pred­sta­vlja zlat­ne go­di­ne u po­slo­va­nju fa­bri­ke. Vred­nost pro­iz­vod­nje 1935. iz­no­si­la je 4,5 mi­li­o­na di­na­ra, a sa­mo če­ti­ri go­di­ne ka­sni­je pre­ko 51 mi­li­on. Pred rat, fa­bri­ka je ima­la oko 1.000 za­po­sle­nih.

Apri­la 1941. go­di­ne, na­kon ka­pi­tu­la­ci­je Kra­lje­vi­ne Ju­go­sla­vi­je, Nem­ci su za­ple­ni­li sav ma­te­ri­jal, de­lo­ve i za­po­če­te kao i za­te­če­ne avi­o­ne na oprav­ci ili re­vi­zi­ji u fa­bri­ci avi­o­na „Ro­go­žar­ski” u Be­o­gra­du, re­kvi­ri­ra­li fa­bri­ku ko­ja je na­sta­vi­la da ra­di za po­tre­be ne­mač­kih oku­pa­ci­o­nih vla­sti.

Na­kon oslo­bo­đe­nja, fa­bri­ka „Ro­go­žar­ski” je pri­po­je­na za­jed­no s de­lom fa­bri­ke „Zmaj” 1946. go­di­ne ze­mun­skom „Ika­ru­su” u no­vo­for­mi­ra­nu pot­pu­no na­ci­o­na­li­zo­va­nu va­zdu­ho­plov­nu in­du­stri­ju (Dr­žav­na fa­bri­ka avi­o­na). U po­go­ni­ma fa­bri­ke „Ro­go­žar­ski” je1948. for­mi­ra­na In­du­stri­ja ko­tr­lja­ju­ćih le­ža­ja – IKL Be­o­grad.

Za 22 go­di­ne po­sto­ja­nja, u „Ro­go­žar­skom” je pro­iz­ve­de­no 305 avi­o­na. Raz­vi­je­no je i iz­ra­đe­no 15 pro­to­ti­po­va avi­o­na do­ma­će kon­struk­ci­je, pet ti­po­va avi­o­na je pro­iz­vo­đe­no na osno­vu ku­plje­nih li­cen­ci.

Važili su za naj­bo­lju fa­bri­ku avi­o­na dr­ve­nih kon­struk­ci­ja u ta­da­šnjoj Ju­go­sla­vi­ji. „Ro­go­žar­ski” je ostao ve­zan za tra­di­ci­o­nal­nu pro­iz­vod­nju avi­o­na dr­ve­ne kon­struk­ci­je sve do po­čet­ka Dru­gog svet­skog ra­ta.

Autor: Autor: N. N.

Izvor: POLITIKA

Vezane vijesti:

Vidojević: Nemci opljačkali i uništili Srbiju, a obeštetili …

Kako su komunisti uništili srpsku privredu | Jadovno 1941.

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: