Ж | Ž

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Pre­bi­lo­vač­ke žr­tve su da­le­ko od po­li­tič­kog pre­pu­ca­va­nja

U po­le­mi­ci sa Bo­ri­sa­vom Jo­vi­ćem o Osmoj sed­ni­ci CK SK Sr­bi­je, advo­kat Ra­do­je Ste­va­no­vić je kao po­gub­ne po­sle­di­ce re­zul­ta­ta te sed­ni­ce na­veo i „za­stra­ši­va­nje mu­sli­ma­na i Hr­va­ta ot­ko­pa­va­njem i no­še­njem srp­skih ko­sti­ju po­red nji­ho­vih ku­ća”. Te­za da je eks­hu­ma­ci­ja po­smrt­nih osta­ta­ka žr­ta­va usta­ških zlo­či­na iz ma­sov­nih grob­ni­ca u kra­škim ja­ma­ma i nji­ho­vo sa­hra­nji­va­nje po pra­vo­slav­nom ob­re­du bi­lo opa­sna sub­ver­ziv­na ra­bo­ta usme­re­na na pod­ri­va­nje mi­ra u biv­šoj Ju­go­sla­vi­ji ni­je no­va. 

Crkva u Prebilovcima (foto S.Bjelica)
Crkva u Prebilovcima (foto S.Bjelica)

Po­što kao advo­kat si­gur­no zna da ne­ki za­klju­čak vre­di sa­mo ako je za­sno­van na či­nje­ni­ca­ma, za­i­sta je upit­no na ko­jim či­nje­ni­ca­ma Ra­do­je Ste­va­no­vić za­sni­va svo­ju tvrd­nju o za­stra­ši­va­nju mu­sli­ma­na i Hr­va­ta. Pre­ma pre­su­di Okru­žnog su­da u Mo­sta­ru, iz ok­to­bra 1957. go­di­ne, u toj ja­mi je ubi­je­no 237 de­ce i 233 de­voj­ke, že­ne i sta­ri­ce, a ka­sni­jim is­tra­ži­va­nji­ma je utvr­đe­no da je broj žr­ta­va ve­ći i iz se­la Pre­bi­lov­ci, ali i onih ko­ji su ski­da­ni sa vo­zo­va ili su do­vo­že­ni čak iz Sa­ra­je­va da bi tu bi­li ubi­je­ni.

Ste­fa­no­vić mo­žda sma­tra da su po­sto­ja­li ne­ki opor­tu­ni po­li­tič­ki raz­lo­zi da se rod­bi­ni de­ce ko­ja su ži­va ba­če­na u ja­mu u Šur­man­ci­ma, nji­ho­vim već osta­re­lim oče­vi­ma, bra­ći i se­stra­ma ro­đe­nim u dru­gim bra­ko­vi­ma, za­bra­ni da ot­ko­pa­ju i sa­hra­ne nji­ho­ve ko­sti. Ali, nji­ma to ni­ko vi­še ni­je mo­gao da za­bra­ni. Ka­da su pre­no­še­ne u Pre­bi­lov­ce, ko­sti ubi­je­nih Sr­ba su vo­že­ne naj­bli­žim pu­tem, a sva­ki taj put je išao po­red ku­ća Hr­va­ta i mu­sli­ma­na, ko­ji su bi­li ve­ćin­sko sta­nov­ni­štvo na pod­ruč­ju Ča­plji­ne i Sto­ca, po­seb­no na­kon zlo­či­na nad srp­skim sta­nov­ni­štvom 1941. go­di­ne, ali ne za­to da bi se oni pla­ši­li, ka­ko tvr­di Ra­do­je Ste­va­no­vić, ne­go što je put išao i po­red po­to­ma­ka ku­ća onih ko­ji su ubi­ja­li na ja­ma­ma.

Na­kon što su voj­ne sna­ge pod ko­man­dom ge­ne­ra­la Bo­bet­ka za­u­ze­le te­ri­to­ri­je na le­voj oba­li Ne­re­tve, pra­vo­slav­na cr­kva u iz­grad­nji u Pre­bi­lov­ci­ma sa krip­tom u ko­joj su av­gu­sta 1991. go­di­ne bi­le sa­hra­nje­ne ko­sti žr­ta­va NDH ra­zo­re­na je. To je uči­nje­no u ju­nu 1992. go­di­ne, ta­ko da žr­tve zlo­či­na NDH ni­su ni go­di­nu da­na po­či­va­le u mi­ru. Na istom me­stu iz­gra­đen je no­vi hram Vas­kr­se­nja Hri­sto­vog, u ko­me su osta­ci žr­ta­va ko­ji­ma su no­vi zlo­čin­ci ki­di­sa­li na ko­sti. Cr­kva u Pre­bi­lov­ci­ma ču­va mir se­ni stra­dal­ni­ka iz 1941. go­di­ne. One su da­le­ko od sva­kog po­li­tič­kog pre­pu­ca­va­nja, pa ih ne tre­ba do­vo­di­ti u bi­lo ka­kvu ve­zu sa pri­zem­nim go­vo­rom po­vo­dom re­zul­ta­ta Osme sed­ni­ce CK SK Sr­bi­je.

Mi­lan Be­kan, po­li­ti­ko­log iz Be­o­gra­da

Izvor: POLITIKA

Vezane vijesti:

Atlas Pokolja

 
 

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941. uplatom preko PayPal-a:

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: