Ж | Ž

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Nije dao da mu skrnave glavu

Pogled na Beri i Lješkopolje sa mjesta gdje je u Krusima ubijen i spaljen Mahmut-paša

Pogled na Beri i Lješkopolje sa mjesta gdje je u Krusima ubijen i spaljen Mahmut-paša


Kad je shvatio da ne može umaći goniocima, paša je počeo da vadi iz džepa dukate i baca ih po putu iza sebe, nadajući se da će ih tako prevariti i umaći im…

Do su­da­ra dvi­je do is­tre­blje­nja za­kr­vlje­ne voj­ske do­šlo je 3. ok­to­bra 1796. go­di­ne u Kru­si­ma, se­lu iz­nad lje­ško­polj­ske rav­ni­ce. Cr­no­go­rci su za­po­sje­li okol­ne vi­so­ve Bu­sov­nik, Ke­can, Varin vrh, Pje­ši­vac i dru­ge, a Tur­ci su na­stu­pa­li uz ka­me­ni­te pa­di­ne pre­ma Kru­si­ma, očigled­no uvje­re­ni da će se nji­ho­vi pro­tiv­ni­ci raz­bje­ža­ti kad vi­de ka­kva si­la ide na njih.

Cr­no­gor­ci su im, me­đu­tim, pri­re­di­li ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje. Sa­če­ka­li su da im Tur­ci do­bro priđu, a on­da, po­što su iz svo­jih kre­me­nja­ča is­pa­li­li po taj je­dan pri­pre­mlje­ni fi­šek, na mra­vi­njak tur­ske voj­ske ko­ja je uz alak i ta­lam­ba­se ga­mi­za­la pre­ma nji­ho­vim po­lo­ža­ji­ma otisnu­li su na njih ogrom­ne pri­pre­mlje­ne sti­je­ne ko­je su im do tog ča­sa slu­ži­le kao grudobrani. Po­tom su uz gro­mo­gla­sne po­kli­če sa isu­ka­nim no­že­vi­ma kre­nu­li na ju­riš. To je iza­zva­lo ve­li­ku po­met­nju me­đu Tur­ci­ma, ko­ji su se da­li u bje­ža­ni­ju pre­ma rav­ni­ci.

– Ov­dje do da­nas ži­vi pri­ča da je Mah­mut-pa­ša, ko­ji je iz­gle­da bio do­pro do sred se­la, me­đu po­sled­nji­ma kre­nuo da se po­vla­či – ka­zu­je Dra­go Mi­ško­vić, je­dan od po­naj­sta­ri­jih sta­nov­ni­ka Kru­sa. – Jed­no vri­je­me je bje­žao na ko­nju ovim so­ka­kom do­lje put Be­ra, a kad je opa­zio zlu prili­ku da je ne­ko­li­ko cr­no­gor­skih mla­di­ća kre­nu­lo za njim i da im ne mo­že uma­ći, po­čeo je da va­di iz dže­po­va po ne­ko­li­ko du­ka­ta i ba­ca ih po pu­tu iza se­be na­da­ju­ći se, valj­da, da bi se mla­di­ći oko to­ga mo­gli za­ba­vi­ti dok po­ku­pe zlat­ni­ke i da bi on to mo­gao is­ko­ri­sti­ti i uma­ći im. No­va ne­vo­lja ga je sti­gla kad mu je konj ra­njen i kad je mo­rao da na­sta­vi pje­ške jer je izgleda bio go­ja­zan čo­vjek, a već i u zre­li­jim go­di­na­ma, i ni­je mo­gao uma­ći lak­ci­ma. U jed­nom tre­nut­ku je po­ku­šao da se po­slu­ži i lu­kav­stvom: dok su se nje­go­vi go­ni­o­ci za­i­sta za tre­nu­tak za­u­sta­vi­li zbog du­ka­ta, on je skre­nuo u stra­nu i kri­ju­ći se po­red jed­nog zi­da – eto ga i da­nas sto­ji – kre­nuo uz bla­gu uz­br­di­cu, sa­svim su­prot­no od svo­je voj­ske ko­ja je bje­ža­la do­lje put Be­ri i lje­ško­polj­ske rav­ni­ce. Je­dan od mla­di­ća, ka­žu da se zvao Bog­dan Vu­kov Ni­ko­lić iz njeguškog se­la Za­laz, ipak je opa­zio pa­šu, su­sti­gao ga go­re na ću­vi­ku i tu ga ubio, ali mu ni­je od­mah od­sje­kao gla­vu, jer oči­gled­no ni­je ni znao da je to Mah­mut-pa­ša. Tek kad se vra­tio ov­dje u se­lo i kad je vi­dio ka­ko osta­li do­no­se od­sje­če­ne tur­ske gla­ve i ba­ca­ju ih pred Sve­tog Pe­tra, ko­ji je, na­kon bo­ja, sje­dio ov­dje is­pred cr­kve – evo i da­nas ču­va­mo taj ka­men na ko­jem je sje­dio – Bog­dan se po­hva­lio da je i on ubio, vje­ro­vat­no ne­kog bo­ga­tog Tur­či­na ko­ji je imao pu­ne dže­po­ve zlat­ni­ka. Po­sla­li su ga da do­ne­se gla­vu ubi­je­nog, ali tek kad su do­ve­li pa­ši­nog slu­gu, ko­ji je bio za­ro­bljen, sa­zna­li su da je to gla­va Mah­mu­ta ve­zi­ra – pre­po­znao ga slu­ga po zu­bi­ma, u gor­njoj vi­li­ci su mu ne­do­sta­ja­la dva zu­ba…

– Gla­va ovog tur­skog sil­ni­ka i zu­lum­ća­ra se i da­nas ču­va na Ce­ti­nju u jed­nom dr­ve­nom kovčeži­ću u sta­roj bi­bli­o­te­ci Ce­tinj­skog ma­na­sti­ra – ka­že isto­ri­čar Pre­drag Vu­kić. – Sve­ti Pe­tar Ce­tinj­ski, iako je u ovim bo­je­vi­ma sa Mah­mu­tom ve­zi­rom i sam za­do­bio dvi­je ra­ne, ni­je, ipak do­zvo­lio da se Bu­ša­tli­ji­na gla­va skr­na­vi već ga je is­po­što­vao kao po­tom­ka lo­ze Crnojevi­ća (po­smrt­na ma­ska, gip­sa­ni od­li­vak gla­ve Mah­mut-pa­še Bu­ša­tli­je ču­va se u cetinjskom mu­ze­ju, prim, B.S).

 

Piše: Budo Simonović

 

Sju­tra: PA­ŠI­NA GLA­VA UZ ĆI­VOT SVE­CA

 

Izvor: Dan

 

Vezane vijesti:

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju I

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju II

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju III

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju IV

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju V

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju VI

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju VII

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju VIII

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju IX

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju X

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju XII

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju XIII

Feljton: Tragom neobičnog krštenja na Cetinju IV

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941. uplatom preko PayPal-a:

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: