Ж | Ž

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Katolička crkva bi da formira novu hrvatsku vladu

Hrvatski sabor

Most je pod ogrom­nim pri­ti­skom i mo­gao bi da se sru­ši pre ne­go što pre­ko nje­ga Mi­la­no­vić ili Ka­ra­mar­ko do­đu do Mar­ko­vog tr­ga.

Mla­da stran­ka, ko­ja je na ne­delj­nim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma u Hr­vat­skoj osvo­ji­la 19 man­da­ta, je­ste „je­zi­čak na va­gi” bez ko­jeg je ne­mo­gu­će for­mi­ra­ti no­vu vla­du. Za­to je po­nu­da­ma oba­si­pa­ju dve naj­ja­če ta­mo­šnje par­ti­je, le­vi­čar­ska So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja (SDP) do­sa­da­šnjeg pre­mi­je­ra Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i de­sni­čar­ska Hr­vat­ska de­mo­krat­ska za­jed­ni­ca (HDZ) To­mi­sla­va Ka­ra­mar­ka uz lo­bi­ra­nje ra­znih dru­gih gru­pa i or­ga­ni­za­ci­ja po­put Ka­to­lič­ke cr­kve.

Po­sle 99,9 od­sto pre­bro­ja­nih gla­so­va, po­me­nu­te stran­ke ima­ju pra­vo da u par­la­ment po­ša­lju isti broj po­sla­ni­ka – 56. Ipak, pred­nost se, ka­ko pre­no­se za­gre­bač­ki me­di­ji, da­je Mi­la­no­vi­ću, jer sa tri man­da­ta ma­nji­na i tri man­da­ta Istar­skog de­mo­krat­skog sa­bo­ra ima 62 po­sla­nič­ka me­sta. Ka­ra­mar­ko mo­že da ra­ču­na na još tri me­sta re­zer­vi­sa­na za di­ja­spo­ru, što zna­či da je nje­gov tre­nut­ni iz­bor­ni re­zul­tat – 59 me­sta u Sa­bo­ru, sa 151 za­stup­ni­kom.

 

Izvor: SRBIN INFO

 

Vezane vijesti:

Hrvatska: Pravo glasa ima 3,7 miliona birača

Zašto Srbi imaju slabu, a Hrvati veoma jaku nacionalnu svest

 

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941. uplatom preko PayPal-a:

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: