Od 24. Juna 1941, Dana sjećanja na Jadovno, prošlo je:

JADOVNIČANI PORUČUJU:

Teče 80-ta godina od početka Pokolja, genocida počinjenog nad srpskim narodom od strane NDH. Osamdeset godina od tragedije na Velebitu, ličkom polju, ostrvu Pagu. Ako Bog da, sabraćemo se 19. juna 2021. kod Šaranove jame.

 

Bunjevci standardizovali sopstveni jezik

Datum objave: sreda, 28 februara, 2018
Veličina slova: A- A+

Nakon više godina terenskog rada, slušanja izvornih govornika i konsultovanja stručnjaka, Bunjevački nacionalni savet uradio standard svog jezika koji do sada nisu imali

Ni­ko­la Ba­bić, dr Su­za­na Ku­jun­džić Osto­jić i Mir­ko Ba­jić (Fo­to N. Tum­bas)
Ni­ko­la Ba­bić, dr Su­za­na Ku­jun­džić Osto­jić i
Mir­ko Ba­jić (Fo­to N. Tum­bas)

Su­bo­ti­ca – Bu­nje­vač­ki na­ci­o­nal­ni sa­vet za svoj pra­znik, 23. fe­bru­ar, dan osni­va­nja sa­ve­ta pre 15 go­di­na, ma­nji­ni ko­ju pred­sta­vlja na­či­nio je po­klon ko­ji je u osno­vi iden­ti­te­ta sva­ke na­ci­o­nal­ne gru­pe – pred­sta­vio je stan­dard bu­nje­vač­kog je­zi­ka.

„Stan­dard je pro­pi­san kroz reč­nik, pra­vo­pi­sni i gra­ma­tič­ki pri­ruč­nik, na ko­ji na­čin pi­še­mo mi Bu­njev­ci da­nas u 21. ve­ku, u svo­jim me­di­ji­ma, knji­ga­ma i be­le­tri­sti­ci i na ko­ji na­čin se, uko­li­ko je po­treb­no, obra­ća­mo i dr­ža­vi. Kraj­nje je vre­me bi­lo da se ovaj po­sao za­vr­ši, Bu­njev­ci su na ove pro­sto­re pre 330 go­di­na u od­re­đe­nom bro­ju do­šli pi­sme­ni, što je u ono vre­me bi­la ret­kost, pr­va knji­ga na bu­nje­vač­kom štam­pa­na je u Ri­mu, sre­di­nom 17. ve­ka, pr­vi sta­tut Su­bo­ti­ce pi­san je na bu­nje­vač­kom je­zi­ku. Mi ima­mo tri ve­ka pi­sme­no­sti, a ne­gde je iz­gu­bljen rat za svo­je me­sto pod sun­cem u ovom gra­du. Bi­lo je po­treb­no da uđe­mo u 21. vek da bi­smo ura­di­li reč­nik i pra­vo­pi­sni i gra­ma­tič­ki pri­ruč­nik, re­kla je dr Su­za­na Ku­jun­džić Osto­jić, pred­sed­ni­ca Bu­nje­vač­kog na­ci­o­nal­nog sa­ve­ta i po­zva­la me­di­je da raz­li­ku­ju stan­dard od stan­dar­di­za­ci­je za ko­ju su nad­le­žne dru­ge in­sti­tu­ci­je.

Rad na utvr­đi­va­nju stan­dar­da bu­nje­vač­kog je­zi­ka tra­jao je go­di­na­ma, pod­ra­zu­me­vao je mno­go te­ren­skog ra­da, slu­ša­nja iz­vor­nih go­vor­ni­ka na pod­ruč­ju gde ži­ve Bu­njev­ci, ali i uskla­đi­va­nje sa po­tre­ba­ma sa­vre­me­nog je­zič­kog iz­ra­za. Ve­li­ku ulo­gu u od­re­đi­va­nju stan­dar­da ima­la je sa­ma dr Ku­jun­džić Osto­jić, uz sa­rad­nju sa ko­le­gi­ni­com Anom Po­pov, i uz do­pri­nos uči­te­lji­ca ko­je u ško­la­ma pre­da­ju bu­nje­vač­ki go­vor sa ele­men­ti­ma na­ci­o­nal­ne kul­tu­re, i kon­sul­tu­ju­ći dr Dra­go­lju­ba Pe­tro­vi­ća, jed­nog od na­ših naj­bo­ljih po­zna­va­la­ca di­ja­le­ka­ta. Ka­ko je na­gla­še­no sa­mi Bu­njev­ci, od­no­sno pre sve­ga Bu­njev­ke ura­di­li su stan­dard bu­nje­vač­kog je­zi­ka, a Ni­ko­la Ba­bić, pr­vi pred­sed­nik Bu­nje­vač­kog na­ci­o­nal­nog sa­ve­ta re­kao je da je či­tav ve­li­ki po­sao ura­đen vo­lon­ter­ski, a Bu­njev­ci od dr­ža­ve za stav­ku upo­tre­ba stan­dard­nog je­zi­ka ne do­bi­ja­ju ni di­nar.

Pr­vo iz­da­nje reč­ni­ka iza­šlo je 1990. go­di­ne či­ji auto­ri su bi­li Mar­ko Pe­ić i Gr­go Bač­li­ja, na nje­go­voj do­pu­ni ra­dio je Jo­sip Ba­jić, da bi sa­da pred­sed­ni­ca Bu­nje­vač­kog na­ci­o­nal­nog sa­ve­ta za­vr­ši­la i za­o­kru­ži­la taj po­sao. No­vi reč­nik i pri­ruč­ni­ci tre­ba da bu­du pri ru­ci no­vi­na­ri­ma ko­ji ra­de za in­ter­net stra­ni­cu BNS-a, za „Bu­nje­vač­ke no­vi­ne” kao i ra­dij­ske i te­le­vi­zij­ske emi­si­je, za­tim u ško­la­ma za rad sa de­com. U BNS-u se na­da­ju da će us­pe­ti i da od­štam­pa­ju reč­nik i pri­ruč­ni­ke, kao po­je­di­nač­no ili ob­je­di­nje­no iz­da­nje, ali im tek pred­sto­ji da pro­na­đu no­vac za to. Me­đu­tim, dr Su­za­na Ku­jun­džić Osto­jić ka­že da su udž­be­ni­ci ko­ji se ko­ri­ste u ško­la­ma već na­pi­sa­ni po tom stan­dar­du.

Ka­ko je re­kla za sa­da ne­će tra­ži­ti da se bu­nje­vač­ki uve­de kao slu­žbe­ni je­zik u gra­du, ni­ti će tra­ži­ti na­sta­vu na bu­nje­vač­kom je­zi­ku.

Mir­ko Ba­jić, pred­sed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra BNS pod­se­tio je da je još na sna­zi de­kret iz 1945. go­di­ne ko­ji­ma se Bu­njev­ci ima­ju iz­ja­šnja­va­ti kao Hr­va­ti, te da mar­gi­na­li­zo­va­nje Bu­nje­va­ca kao autoh­to­ne ma­nji­ne ni­je pre­sta­lo. Zbog to­ga što se po­ja­vlju­ju oce­ne da su Bu­njev­ci pri­vi­le­go­va­ni, Ba­jić ka­že da oni za­i­sta tra­že da bu­du rav­no­prav­ni. Ta­ko se na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je BNS-a ču­lo da 400 uče­ni­ka ko­ji uče bu­nje­vač­ki go­vor sa ele­men­ti­ma na­ci­o­nal­ne kul­tu­re go­di­šnje dr­ža­vu ko­šta­ju 86.000 di­na­ra, dok ne­ke dru­ge ma­nji­ne, či­ji je­zik ka­ko je re­če­no ni­ka­da ni­je pro­gla­šen stan­dar­di­zo­va­nim, do­bi­ja­ju i mi­li­on di­na­ra. U po­re­đe­nju sa hr­vat­skim me­di­ji­ma do­bi­ja­ju vi­še­stru­ko ma­nje nov­ca, po­tom iako ma­nji­ne u Voj­vo­di­ni ima­ju svo­je za­vo­de za kul­tu­ru, Bu­njev­ci ga ne­ma­ju, čak ne­ma­ju ni svo­je pro­sto­ri­je, već pla­ća­ju za­kup.

Skup­šti­na Voj­vo­di­ne još tra­ži for­mu­la­ci­ju 

Pret­hod­nih da­na tvr­đe­no je da je sta­vlja­nje na dnev­ni red Skup­šti­ne Voj­vo­di­ne sa­mo pi­ta­nje pro­na­la­že­nja prav­ne for­mu­la­ci­je za od­lu­ku o pro­gla­ša­va­nju ni­štav­nom na­red­be Na­rod­no­o­slo­bo­di­lač­kog od­bo­ra iz 1945. go­di­ne o to­me da Bu­njev­ci ne po­sto­je i da mo­ra­ju da se iz­ja­šnja­va­ju kao Hr­va­ti. Me­đu­tim, ne­ma još na­zna­ka ka­da će se u po­kra­jin­skoj skup­šti­ni od­lu­či­va­ti o ovom pi­ta­nju.

„Iz­gle­da da još tra­že prav­nu for­mu­la­ci­ju”, pro­ko­men­ta­ri­sa­la je dr Su­za­na Ku­jun­džić Osto­jić, dok je Mir­ko Ba­jić do­dao da Bu­njev­ci ne od­u­sta­ju od tog zah­te­va i da ne sma­tra­ju da on na­ru­ša­va bi­lo ka­kve po­li­tič­ke od­no­se.

Autor: Aleksandra Isakov

Izvor: POLITIKA

Vezane vijesti:

Bunjevci ne odustaju: Traže ukidanje naredbe o nasilnoj …

Bunjevci neće da budu Hrvati | Jadovno 1941.

Bunjevci više ne žele hrvatsko ime | Jadovno 1941.

Bunjevci ne odustaju: Traže ukidanje naredbe o nasilnoj …
Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani vez upozorenja.

KOMENTARI

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Top