fbpx
Ж | Ž

Podijelite vijest:

1.3. Selektivna bibliografija

Knjige

1.
Racionalistička filozofija – Veliki metafizički
sistemi 17. sto[-]ljeća
, Filozofska hrestomatija,

    sv. 4, Matica hrvatska, Zagreb 1957, 1979, 1982.

2.
Etički problem u djelu Karla Marxa,
Naprijed, Zagreb 1963; Nolit, Beograd 1980.

3.
Etika i sloboda, Naprijed, Zagreb
1966.

4.
Smisao povijesnoga, Na[-]prijed, Zagreb
1970.

5.
Razmišljanja o etici, Praxis, Zagreb
1970.

6.
Čovjek i svijet, Razlog, Za[-]greb
1975.

7.
Etika ili revolucija, Nolit, Beograd
1983.

8.
Praksa – vrijeme – svijet, Nolit,
Beograd 1984.

9.
Hegel – Marx, Naprijed, Zagreb 1988.

10.
Filozofija i društveni život,
Hrvatsko filozofsko društvo, Za[-]greb 1988.

11.
Izvan povijesnog događa[-]nja, Feral
Tribune, Split 1997.

12.
Šverceri vlastitog života, Republika,
Beograd 2001; Feral Tribune, Split 2002.

13.
Nacionalizam ili demokracija, Izdavačka
knjižarnica Zorana Stojanovića,

      Sremski Karlovci/Novi Sad 2001; Razlog, Zagreb
2002.                                                                                                                                                 

14.
Etika, Golden marketing – Tehnička
knjiga, Zagreb 2004.

15.
Filozofijske rasprave, Euroknjiga,
Zagreb, 2008.

16.
Spekulativna filozofija od Fichtea do
Marxa
, Službeni glasnik, Beograd, 2010. (posthumno djelo)

Udžbenik

1.
Antologija filozofskih tek[-]stova,
Školska knjiga, Zagreb 1953, 1958, 1964. –

   s V. Filipovićem, P. Vranickim, Đ. Mažu[-]ranom,
V. Sutlićem. G. Petrovićem, B. Bošnjakom

   – Poglav[-]lje: »Racionalistička filozofija
XVII. stoljeća«.

Rasprave i studije

1.
»Marksizam i etika«, Republika,
6/1952, Zagreb, str. 373-382.

2.
»Problem ideologi[-]je«, Pogledi,
11/1953. Zagreb, str. 778- 793,

3.
»Socijalistički humani[-]zam«, Republika
2-3/1957, Za[-]greb, str. 16-18.

4.
»Etički smisao socijalizma«, Naše teme,
2/1957, Zagreb, str. 177-190.

5.
»Ideologija i istina«, Naše teme, 4-5/1957,
Zagreb. str. 478-491.

6.
»Henri Lefebvre i pita[-]nja socijalističkog realizma«, Naše teme, 1/1958, Zagreb, str. 150-155.

7.
»$uvremenost Marxove filozofije«, Naše
teme
, 2/1958, Zagreb, str. 246- 264.

8.
»Postoji li bitna razlika između spisa mladog i kasnog Marxa?«, Naše teme, 1/1960,

     Zagreb,
str. 65-70.

9.
»Marksizam i esteti[-]ka«, Naše teme,
2/1960, Zagreb, str. 202-225.

10.
»Marxov pojam otuđe[-]nja«, Pregled,
4/1961, Sarajevo, str. 313-333.

11.
»Hegel i Marx«, Pregled, 11-12/1961,
Sarajevo, str. 367-381.

12.
»Pitanje mogućnosti marksističke estetike«, Gledišta,
4/1962, Beograd, str. 5-21.

13.
»Aktualnost etike u so[-]cijalizmu«, Pregled,
2/1959, Sarajevo

14.
»Što znači približiti umjetnost životu«, Filozofija,
3/1959, Beograd, str. 57-65.

15.
»O nekim bitnim pitanji[-]ma teorije odraza«, Zbornik Ne[-]ki problemi teorije odraza,

     Beograd 1961, str. 33-43 i 115-125.

16.
»Filozofija i zbilja«, Fi[-]lozofija  3-4/1961. Beograd, str. 85-91.

17.
»Neki osnovni problemi marksizma«, Naše
teme
, 7-8/1962, Zagreb, str. 1041-1072.

18.
»Problem slobode«, Naše teme, 11/1963,
Zagreb, str. 1933-1957.

19.
»Problem otuđenja u Marxovu djelu«, Zbornik Humanizam
i socijalizam
I, Zagreb, 1963,

      str. 77-105.

20.
»Program SKJ – oslobo[-]đenje stvaralačkih snaga socijalizma«, Zbornik Humanizam i

     socijalizam
II
, Zagreb 1963, str. 9-21.

21.
»Filozofija i umjet[-]nost«, (Naše teme,
6/1964, Zagreb, str. 885-903.

22.
»Filozofe? Što misliš?«, Praxis,
1/1964,. Zagreb. str. 82-99.

23.
»Praksa i kritika«, Praxis, 1/1965,
str. 269-282.

24.
»Opstojeći odnosi i mo[-]ral«, Filozofija,
1/1965, Beograd, str. 27-36.

25.
»Povijesnost i moguć[-]nost«, Praxis,
6/1965, Zagreb, str. 763-776.

26.
»Socijafizam i eti[-]ka«, Praxis,
4-6/1966. Zagreb, str. 477-492.

27.
»Ideologija kao oblik i način čovjekova opstanka«, Filozofija, 3/1966, Beograd,

      str. 383-391.

28.
»Smisao Marxove filo[-]zofije«, Praxis,
3/1967, Zagreb, str. 289- 305

29.
»O mogućnosti onoga što jest«, Gledišta,
6-7/1967.

30.
»Što je postvarenje?«, Praxis,
5-6/1967. Zagreb, str. 586-596.

31.
»Politička i socijalna re[-]volucija«, Filozofija,
3/1967., Be[-]ograd, str. 63-81.

32.
»Razgovor o etici«,  Ra[-]zlog, 54-55-56/1967, Zagreb, str. 429-441.

33.
»Značenje pitanja o smi[-]slu života«, Filozofija,
1-2/1968, Beograd, str. 5-17.

34.
»Povijest i tradici[-]ja«, Praxis, 4/l968,
Zagreb, str. 271- 280.

35.
»Marxovo shvaćanje re[-]volucije«, Praxis,
1-2/1968, Zagreb, str. 25-35.

36.
»Praksa i etika socijaliz[-]ma«, Kultura,
4/1969, Beograd, str. 8-24.

37.
»O utopijskom karakteru povijesnoga«, Praxis,
5-6/1969, Zagreb, str. 18.

38.
»Antimetafizički karakter ljubavi«, Polja,
Novi Sad 1982.

39.
»Funkcija povijesne svi[-]jesti«, Treći
program Radio-Beo[-]grada
, proljeće 1972, br. 2, god.

      IV, str. 190-199.

40.
»Riječ o zavičaju – ili: Što znači uzrečica: „Biti ili osjećati se kao kod
svoje kuće?“,

      Delo,
1/1972, Beograd, str. 23- 32.

41.
»Mogućnost revolucije«, Treći program
Radio-Beograda
, 7/1973, str. 161-221.

42.
»Kaj je marksizem«, Časopis za kritiko
znano[-]sti, domišljijo in novo antropologijo
,

      9-10/1975, Ljubljana, str. 88-109.

43.
»S Marxom protiv Marxa?«, Kulturni radnik,
1/1975, Zagreb, str. 159-187.

44.
»Fundamentalna onto[-]logija i vrijeme«, Delo,
10/1982, Beograd, str. 1-32.

45.
»O Habermasovoj kri[-]tici Marxa«, Kulturni
radnik
, 4/1983, Zagreb, str. 79-103.

46.
»Marksizam, ontologija i povijest«, Rukovet,
1-2/1983, Subotica, str. 121-134.

47.»Samodjelatnost
ili dik[-]tatura proletarijata«, Časopis
studenata filozofije i sociologije
,

      2-4/1983, Beegrad, str. 20-29.

48.
»Marx i Hegelovo na[-]sljeđe«, Kulturni
radnik
, 3/1985, Zagreb, str. 1-16.

49.
»Za bolje razumijevanje Hegela«, Treći
program Radio-Beo[-]grada
, br. 66, III/1985,

      str. 86-103.

50.
»Aktualnost Hegelova pojma običajnosti«, Godišnjak
za povijest filozofije
, 6/1988,

       Za[-]greb/
str. 65-82.

51.
»Francuska revolucija i filozofija«, Gledišta,
7-9/1989, Beograd, str. 6-21.

Članci i prikazi

1.
»O etici«, Studentski list, Zagreb,
28. II. 1948.

2.
»O religiji I, II«, Naprijed, Zagreb,
I-II 1952.

3.
»O dijalektici i metafizici«, Naprijed,
Zagreb, III~IV. 1952.

4.
»Jedan pokušaj da se ma[-]terijalističko shvaćanje historije etički tumači«, Pogledi 1/1952,

     Zagreb, str. 47-52.

5.
„Oblik i sadržaj«, Vjesnik,
Zagreb, 30. III 1952.

6.
»O etičkom karakteru društvenih odnosa«, Sveučilišni
list,
Zagreb, 25. V. 1952.

7.
»Humanizam KarIa Marxa. U povodu 70. godiš[-]njice smrti«, Vjesnik, Zagreb, 14. III. 1953.

8.
»Principi socijalistič[-]kog morala«, Vjesnik,
Zagreb, 23. V. 1953.

9.
»Posredna i neposred[-]na kritika«, Naprijed,
Zagreb, 15.1.1954.

10.
»Država i radnička kla[-]sa«, Industrijski
radnik
, Zagreb, 29. XI 1956.

11.
»Smisao socijalističkog humanizma«, Industrijski
radnik
, Zagreb, 1. I. 1957.

 12. »Moral i zdravstvena služba I, II«, Sanitarni tehničar, Zagreb, 7-8/1958,
str. 227-234 i

       9/1958, str. 293-300.

13.
»Marx i realizacija filozo[-]fije«, Danas
16/1961, Beograd, 20. III. 1961.

14.
»Karl Marx: Kritika He[-]gelove filozofije državnog prava«, Naše teme 2/1961, Zagreb,

       str. 296-301.

15.
»Bertrand Rasel (Ber[-]trand Russell): [gt]Istorija zapadne filosofije[lt] «, Naše teme 7-8/1962,

      Zagreb, str. 1214-1223.

16.
»Alfred Schmidt: Der Be[-]griff der Natur in der Lehre von Marx«, Praxis 1/1964, Zagreb,

      str. 105-110.

17.
»O metodi i domaša[-]ju jedne kritike«, Praxis
2/1964, Zagreb.

18.
»Jürgen Habermas: [gt]Theorie und Praxis˂ «, Praxis 4-5/1966, Zagreb, str. 694-699.

19.
»Socijalizam, moral i konformizam«, Polja
90/1966, Novi Sad.

20.
»Moral i društvo«. Odjek 5/1966,
Sarajevo, 1. III. 1966.

21.
»Marek Fritzhand: [gt] Etič[-]ka misao mladog Marxa˂ «, Praxis 1-2/1967, Zagreb, str. 201-

      207.

22.
»O pojmu prošlosti«,  Književne novine 299, Beograd, 15. IV.
1967.

23.
»Smisao i karakter po[-]litičke revolucije«, Odjek
19-20/1967, Sarajevo.

24.
»Marx i revolucija«, Odjek 10/1968,
Sarajevo.

 

Osim navedenih tekstova Kangrga je za enciklopediju
zagrebač[-]kog Leksikografskog zavoda napisao natuknice o francuskoj filozofiji
(od XI. stoljeća do danas), jugoslavenskoj filozofiji, Feuerbachu, Hol[-]bachu,
Helvetiusu, Herbartu, Hobbesu, Humeu, Hutchesonu, huma[-]nizmu, humanitetu,
ideologiji i dr., a valja napomenuti i da je autor još dvadesetak, uglavnom
manjih prikaza, koji u ovom popisu nisu navedeni.

Sasvim na kraju ove selektivne bibliografije navodimo
Kangrgino najznačajnije djelo filozofiranja nažalost još u rukopisu
»Spekulacija i filozofija – od Fichtea do Marxa«.

Podijelite vijest:

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: