9.1. Provjera projekta istraživanja

a) Sondažno anketno istraživanje

Složenost ovog projekta istraživanja, kao i obim predmeta istraživanja (brojnost i prostorna raširenost grobalja), nameću potrebu provjere realnosti i utemeljenosti svih glavnih postavki projekta istraživanja, prije svega formuliranih hipoteza istraživanja.

            Za potvrđivanje ovih hipoteza nužni su prethodni opservacijski terenski uvidi i sondaže. Dakle, prethodna istraživanja radi provjere

−        navedenog pristupa istraživanju,

−        navedene metode istraživanja,

−        navedene moguće tipologije grobalja.

            Prva takva provjera bi se sastojala u anketiranju stanovitog broja grobalja u nekoliko mikro-regija pojedinih županija na slučajnom uzorku koji bi se utvrdio u konsultaciji sa poznavaocima stanja groblja na terenu.

            Anketni upitnik za ovu sondažu, odnosno prethodni uvid u stanje groblja, trebao bi obuhvatiti sljedeći okvirni sadržaj:

1)      Naziv naselja (ili više naselja) kojem groblje pripada. Dakle, naselje, općina,

županija.

2. Broj katastarske čestice groblja, površina i opseg (radi obrade po Zakonu o

grobljima čl. 2).

            3. Visina kote groblja i nagib groblja (radi vododerina i eventualnih drenaža).

            4. Starost groblja i napučenost.

            5. Stanje groblja (opisno: stupanj očuvanosti, održavanosti, devastiranosti, zanemarenosti i neodržavanosti). Dakle, s točnim naznakama u čemu se koji stupanj ogleda. Npr. razorene mrtvačnice, kapele, spomenici, napisi, žardinjere, ograde, ukrasi, pristupni put.

            6. Točno naznačiti potrebne sanacije do standarda lokalne sredine.

            7. Da li u groblju ima neidentificiranih grobova („NN“) i masovnih grobnica sa točnom naznakom u kojem dijelu katastarske čestice groblja.

            8. Utvrditi tko brine o groblju (npr. lokalna zajednica, grobar, komunalna služba, lokalna vlast ili eventualno crkva).

            9. Osnova upravljanja grobljem (pravilnikom, statutom, Zakonom o grobljima ili financijsko-namjenskim fondovima).

            10. Pristupačnost putne mreže za pogrebnu povorku (zapregom, autom i dr.)

            11. Opis svjetovnog i religijskog obreda.

            12. Učiniti kompletni video zapis groblja.

            Za ovaj anketni upitnik, koji bi se izradio na osnovu gore naznačenog sadržaja, nužno je izgraditi poseban detaljni naputak.

            Budući da se radi o povijesno-kulturnoj baštini, spoznaje fakata i arhefakata moraju se sabirati kao i za svaki zaštićeni spomenik. Dakle, moraju se koristiti svi sekundarni izvori (katastar, mape, karte, matične knjige i drugi demografski pokazatelji).

            Istom logikom sabire se građa vangrobljanskih posthumnih ostataka (kanclogori, kosturnice, stratišta i drugi masovni i pojedinačni zemni ostaci).

Naime, sve je to predmet stanja i potrebnih sanacija u želji da imamo civiliziran odnos prema sudbini prethodnih generacija.

 

b) Pilot istraživanje

Pilot projekti su metodološki postupci za istraživanje neke cjeline ili totaliteta. Na njima se provjeravaju hipotetske pretpostavke, teze istraživanja, metodološki postupci, potrebno vrijeme istraživanja, iskušava metodologija, procjenjuju potrebna sredstva kao  i sastav istraživačkog interdisciplinarnog tima, radi njihove harmonizacije u svim pravcima validnog znanstvenog pristupa.

U našem slučaju, dakle, nakon okvirnog terenskog uvida i inspekcijskog pregledavanja po svim regijama RH, nužno je sprovesti pilot istraživanje na pravilno izabranim uzorcima grobalja na terenu s obzirom na njihovo stanje i potrebe sanacije. Budući da se radi o velikom longitudinalnom projektu, od posebnog društvenog značaja za našu kulturnu baštinu, u projekat je nemoguće ući bez pilot projekta. Na tim pilot uzorcima testirat ćemo društvenu potrebu i opravdanost, opseg, sadržaj i dubinu istraživanja. Naravno, i potrebno vrijeme, te sredstva po pojedinoj vrsti groblja.

            Uzorak treba napraviti za svaku županiju (gdje postoje pravoslavna groblja),  od jednog do dva groblja, da budu otprilike tipična za opisani tip groblja, iako je svako groblje jedinstvena cjelina. Svaki tip groblja, posebno, istraživat će istraživački tim zajedno, od prikupljanja građe do analize svakog segmenta da bi se dobila elaboratska cjelina. To je važno zbog toga što će članovi tima kasnije biti organizatori, rukovodioci i mentori istraživanja svih drugih grobalja. Prema tome istraživanje tipologije groblja bit će predložak za sva kasnija istraživanja. Zbog toga će prva etapa biti temelj za kasnija istraživanja po jedinstvenom metodu. Naravno, i priprema za sve pojedinačnosti i posebnosti svakog groblja kao iznimne jedinstvene cjeline.

            Složenost, troškovi i vrijeme trajanja ovog istraživanja bit će determinirani materijalnim sredstvima, vremenskim mogućnostima, dostupnosti izvora i susretljivosti lokalnih institucija i nadležnih pojedinaca.

            Očekujemo da će se pomoću sondaže i pilot projekta istraživanja steći spoznaje i iskustva pomoću kojih će se moći što jednostavnije, što izvornije i što brže savladati sve prepreke da bi se konačni projekat mogao završiti u predviđenom roku i sa predviđenim troškovima.

            Budući da projekt smatramo kompleksnim odnosno iznimno složenim, te značajnim, kao fundamentalno povijesno-baštinsko istraživanje i kao takvo skupim za naše prilike, smatramo da ga treba kandidirati za financiranje iz pristupnih međunarodnih fondova EU.

Svetozar Livada: Stradanja i nadanja

NASLOVNA STRANICA