Јован Мирковић ЖРТВЕ РАТА 1941–1945. РОЂЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ БОСАНСКЕ КРАЈИНЕ ПРЕМА ДО САДА ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ПОПИСА ИЗ 1964. ГОДИНЕ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СТРАДАЊЕ СТАРИЈИХ ЛИЦА И СТРАДАЊЕ У ЛОГОРУ ЈАДОВНО

Музеј жртава геноцида, Београд

ЖРТВЕ РАТА 1941-1945. РОЂЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ БОСАНСКЕ КРАЈИНЕ ПРЕМА ДО САДА ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ПОПИСА ИЗ 1964. ГОДИНЕ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СТРАДАЊЕ СТАРИЈИХ ЛИЦА И СТРАДАЊЕ У ЛОГОРУ ЈАДОВНО

 

Про­стор ко­ји обрађујемо чини 11,23% простора НДХ и пре­ма по­пи­су из 1931. го­ди­не има 659.701 ста­нов­ни­ка, од че­га је 63,39% пра­во­слав­не, 12,01% ри­мо­ка­то­лич­ке, 23,84% ислам­ске ве­ро­и­спо­ве­сти и оста­ли 0,76%, а  претпостављени број становништва 1941. го­ди­не износи 804.835, што представља 12,78% претпостављеног броја становника НДХ (1941. није вршен попис становништва).

На овом про­сто­ру еви­ден­ти­ра­но је 105.624 смрт­но стра­да­лих ли­ца, што чи­ни 23,16%  еви­ден­ти­ра­них жр­та­ва у НДХ, и 13,12%   прет­по­ста­вље­ног ста­нов­ни­штва 1941. го­ди­не овог под­руч­ја (број еви­ден­ти­ра­них жр­та­ва у НДХ у од­но­су на прет­по­ста­вље­но ста­нов­ни­штво 1941. из­но­си 7,25%). Ако до са­да еви­ден­ти­ра­не људ­ске гу­бит­ке овог простора упо­ре­ди­мо са де­мо­граф­ским из­ра­чу­на­ва­њи­ма ствар­них рат­них гу­би­та­ка тада се они могу про­це­ни­ти до 23% прет­по­ста­вље­ног ста­нов­ни­штва.

Од 105.624 смрт­но стра­да­лих ли­ца деца до 14 година живота чине 24.537 или 23,23% жртава, а од 85.691 цивилних жртава чине 28,63% жртава. Предшколскe деце (до 7 година живота) било је 13.184, основношколске деце 5.614 и старије 5.739.

Уз категорију деце и страдање старијих особа у рату, дакле лица која углавним нису ни радно ни војнички способна, представља, готово, у правилу, или злочин геноцида или ратни злочин.

На анализираном простору број жртава рата лица старијих од 60 година износи 6.239 што је 5,91% свих жртава, односно ако се додају лица чија година рођења је непозната (по искључивању лица са назнаком да се ради о детету и војних жртава), а ради се углавном о старијим лицима тада број жртава у овој категорији износи 7.294, што је 6,90%  свих жртава.

На крају извршено је упоређивање података из пописа страдалих у логору Јадовно (у комплексу госпићке групе логора) из књиге Ђуре Затeзала, Јадовно и Базе „Жртве рата 1941-1945“ која се води у Музеју жртава геноцида.