1.3. Selektivna bibliografija

Knjige

1. Racionalistička filozofija – Veliki metafizički sistemi 17. sto­ljeća, Filozofska hrestomatija,

    sv. 4, Matica hrvatska, Zagreb 1957, 1979, 1982.

2. Etički problem u djelu Karla Marxa, Naprijed, Zagreb 1963; Nolit, Beograd 1980.

3. Etika i sloboda, Naprijed, Zagreb 1966.

4. Smisao povijesnoga, Na­prijed, Zagreb 1970.

5. Razmišljanja o etici, Praxis, Zagreb 1970.

6. Čovjek i svijet, Razlog, Za­greb 1975.

7. Etika ili revolucija, Nolit, Beograd 1983.

8. Praksa – vrijeme – svijet, Nolit, Beograd 1984.

9. Hegel – Marx, Naprijed, Zagreb 1988.

10. Filozofija i društveni život, Hrvatsko filozofsko društvo, Za­greb 1988.

11. Izvan povijesnog događa­nja, Feral Tribune, Split 1997.

12. Šverceri vlastitog života, Republika, Beograd 2001; Feral Tribune, Split 2002.

13. Nacionalizam ili demokracija, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića,

      Sremski Karlovci/Novi Sad 2001; Razlog, Zagreb 2002.                                                                                                                                                 

14. Etika, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb 2004.

15. Filozofijske rasprave, Euroknjiga, Zagreb, 2008.

16. Spekulativna filozofija od Fichtea do Marxa, Službeni glasnik, Beograd, 2010. (posthumno djelo)

Udžbenik

1. Antologija filozofskih tek­stova, Školska knjiga, Zagreb 1953, 1958, 1964. –

   s V. Filipovićem, P. Vranickim, Đ. Mažu­ranom, V. Sutlićem. G. Petrovićem, B. Bošnjakom

   – Poglav­lje: »Racionalistička filozofija XVII. stoljeća«.

Rasprave i studije

1. »Marksizam i etika«, Republika, 6/1952, Zagreb, str. 373-382.

2. »Problem ideologi­je«, Pogledi, 11/1953. Zagreb, str. 778- 793,

3. »Socijalistički humani­zam«, Republika 2-3/1957, Za­greb, str. 16-18.

4. »Etički smisao socijalizma«, Naše teme, 2/1957, Zagreb, str. 177-190.

5. »Ideologija i istina«, Naše teme, 4-5/1957, Zagreb. str. 478-491.

6. »Henri Lefebvre i pita­nja socijalističkog realizma«, Naše teme, 1/1958, Zagreb, str. 150-155.

7. »$uvremenost Marxove filozofije«, Naše teme, 2/1958, Zagreb, str. 246- 264.

8. »Postoji li bitna razlika između spisa mladog i kasnog Marxa?«, Naše teme, 1/1960,

     Zagreb, str. 65-70.

9. »Marksizam i esteti­ka«, Naše teme, 2/1960, Zagreb, str. 202-225.

10. »Marxov pojam otuđe­nja«, Pregled, 4/1961, Sarajevo, str. 313-333.

11. »Hegel i Marx«, Pregled, 11-12/1961, Sarajevo, str. 367-381.

12. »Pitanje mogućnosti marksističke estetike«, Gledišta, 4/1962, Beograd, str. 5-21.

13. »Aktualnost etike u so­cijalizmu«, Pregled, 2/1959, Sarajevo

14. »Što znači približiti umjetnost životu«, Filozofija, 3/1959, Beograd, str. 57-65.

15. »O nekim bitnim pitanji­ma teorije odraza«, Zbornik Ne­ki problemi teorije odraza,

     Beograd 1961, str. 33-43 i 115-125.

16. »Filozofija i zbilja«, Fi­lozofija  3-4/1961. Beograd, str. 85-91.

17. »Neki osnovni problemi marksizma«, Naše teme, 7-8/1962, Zagreb, str. 1041-1072.

18. »Problem slobode«, Naše teme, 11/1963, Zagreb, str. 1933-1957.

19. »Problem otuđenja u Marxovu djelu«, Zbornik Humanizam i socijalizam I, Zagreb, 1963,

      str. 77-105.

20. »Program SKJ – oslobo­đenje stvaralačkih snaga socijalizma«, Zbornik Humanizam i

     socijalizam II, Zagreb 1963, str. 9-21.

21. »Filozofija i umjet­nost«, (Naše teme, 6/1964, Zagreb, str. 885-903.

22. »Filozofe? Što misliš?«, Praxis, 1/1964,. Zagreb. str. 82-99.

23. »Praksa i kritika«, Praxis, 1/1965, str. 269-282.

24. »Opstojeći odnosi i mo­ral«, Filozofija, 1/1965, Beograd, str. 27-36.

25. »Povijesnost i moguć­nost«, Praxis, 6/1965, Zagreb, str. 763-776.

26. »Socijafizam i eti­ka«, Praxis, 4-6/1966. Zagreb, str. 477-492.

27. »Ideologija kao oblik i način čovjekova opstanka«, Filozofija, 3/1966, Beograd,

      str. 383-391.

28. »Smisao Marxove filo­zofije«, Praxis, 3/1967, Zagreb, str. 289- 305

29. »O mogućnosti onoga što jest«, Gledišta, 6-7/1967.

30. »Što je postvarenje?«, Praxis, 5-6/1967. Zagreb, str. 586-596.

31. »Politička i socijalna re­volucija«, Filozofija, 3/1967., Be­ograd, str. 63-81.

32. »Razgovor o etici«,  Ra­zlog, 54-55-56/1967, Zagreb, str. 429-441.

33. »Značenje pitanja o smi­slu života«, Filozofija, 1-2/1968, Beograd, str. 5-17.

34. »Povijest i tradici­ja«, Praxis, 4/l968, Zagreb, str. 271- 280.

35. »Marxovo shvaćanje re­volucije«, Praxis, 1-2/1968, Zagreb, str. 25-35.

36. »Praksa i etika socijaliz­ma«, Kultura, 4/1969, Beograd, str. 8-24.

37. »O utopijskom karakteru povijesnoga«, Praxis, 5-6/1969, Zagreb, str. 18.

38. »Antimetafizički karakter ljubavi«, Polja, Novi Sad 1982.

39. »Funkcija povijesne svi­jesti«, Treći program Radio-Beo­grada, proljeće 1972, br. 2, god.

      IV, str. 190-199.

40. »Riječ o zavičaju – ili: Što znači uzrečica: „Biti ili osjećati se kao kod svoje kuće?“,

      Delo, 1/1972, Beograd, str. 23- 32.

41. »Mogućnost revolucije«, Treći program Radio-Beograda, 7/1973, str. 161-221.

42. »Kaj je marksizem«, Časopis za kritiko znano­sti, domišljijo in novo antropologijo,

      9-10/1975, Ljubljana, str. 88-109.

43. »S Marxom protiv Marxa?«, Kulturni radnik, 1/1975, Zagreb, str. 159-187.

44. »Fundamentalna onto­logija i vrijeme«, Delo, 10/1982, Beograd, str. 1-32.

45. »O Habermasovoj kri­tici Marxa«, Kulturni radnik, 4/1983, Zagreb, str. 79-103.

46. »Marksizam, ontologija i povijest«, Rukovet, 1-2/1983, Subotica, str. 121-134.

47.»Samodjelatnost ili dik­tatura proletarijata«, Časopis studenata filozofije i sociologije,

      2-4/1983, Beegrad, str. 20-29.

48. »Marx i Hegelovo na­sljeđe«, Kulturni radnik, 3/1985, Zagreb, str. 1-16.

49. »Za bolje razumijevanje Hegela«, Treći program Radio-Beo­grada, br. 66, III/1985,

      str. 86-103.

50. »Aktualnost Hegelova pojma običajnosti«, Godišnjak za povijest filozofije, 6/1988,

       Za­greb/ str. 65-82.

51. »Francuska revolucija i filozofija«, Gledišta, 7-9/1989, Beograd, str. 6-21.

Članci i prikazi

1. »O etici«, Studentski list, Zagreb, 28. II. 1948.

2. »O religiji I, II«, Naprijed, Zagreb, I-II 1952.

3. »O dijalektici i metafizici«, Naprijed, Zagreb, III~IV. 1952.

4. »Jedan pokušaj da se ma­terijalističko shvaćanje historije etički tumači«, Pogledi 1/1952,

     Zagreb, str. 47-52.

5. "Oblik i sadržaj«, Vjesnik, Zagreb, 30. III 1952.

6. »O etičkom karakteru društvenih odnosa«, Sveučilišni list, Zagreb, 25. V. 1952.

7. »Humanizam KarIa Marxa. U povodu 70. godiš­njice smrti«, Vjesnik, Zagreb, 14. III. 1953.

8. »Principi socijalistič­kog morala«, Vjesnik, Zagreb, 23. V. 1953.

9. »Posredna i neposred­na kritika«, Naprijed, Zagreb, 15.1.1954.

10. »Država i radnička kla­sa«, Industrijski radnik, Zagreb, 29. XI 1956.

11. »Smisao socijalističkog humanizma«, Industrijski radnik, Zagreb, 1. I. 1957.

 12. »Moral i zdravstvena služba I, II«, Sanitarni tehničar, Zagreb, 7-8/1958, str. 227-234 i

       9/1958, str. 293-300.

13. »Marx i realizacija filozo­fije«, Danas 16/1961, Beograd, 20. III. 1961.

14. »Karl Marx: Kritika He­gelove filozofije državnog prava«, Naše teme 2/1961, Zagreb,

       str. 296-301.

15. »Bertrand Rasel (Ber­trand Russell): >Istorija zapadne filosofije< «, Naše teme 7-8/1962,

      Zagreb, str. 1214-1223.

16. »Alfred Schmidt: Der Be­griff der Natur in der Lehre von Marx«, Praxis 1/1964, Zagreb,

      str. 105-110.

17. »O metodi i domaša­ju jedne kritike«, Praxis 2/1964, Zagreb.

18. »Jürgen Habermas: >Theorie und Praxis˂ «, Praxis 4-5/1966, Zagreb, str. 694-699.

19. »Socijalizam, moral i konformizam«, Polja 90/1966, Novi Sad.

20. »Moral i društvo«. Odjek 5/1966, Sarajevo, 1. III. 1966.

21. »Marek Fritzhand: > Etič­ka misao mladog Marxa˂ «, Praxis 1-2/1967, Zagreb, str. 201-

      207.

22. »O pojmu prošlosti«,  Književne novine 299, Beograd, 15. IV. 1967.

23. »Smisao i karakter po­litičke revolucije«, Odjek 19-20/1967, Sarajevo.

24. »Marx i revolucija«, Odjek 10/1968, Sarajevo.

 

Osim navedenih tekstova Kangrga je za enciklopediju zagrebač­kog Leksikografskog zavoda napisao natuknice o francuskoj filozofiji (od XI. stoljeća do danas), jugoslavenskoj filozofiji, Feuerbachu, Hol­bachu, Helvetiusu, Herbartu, Hobbesu, Humeu, Hutchesonu, huma­nizmu, humanitetu, ideologiji i dr., a valja napomenuti i da je autor još dvadesetak, uglavnom manjih prikaza, koji u ovom popisu nisu navedeni.

Sasvim na kraju ove selektivne bibliografije navodimo Kangrgino najznačajnije djelo filozofiranja nažalost još u rukopisu »Spekulacija i filozofija – od Fichtea do Marxa«.

Svetozar Livada: Stradanja i nadanja

NASLOVNA STRANICA