Датум и вријеме објављивања: 23.8.2011 10:02

УКАЗАТИ МЕРКЕЛОВОЈ НА ПРОБЛЕМАТИЧАН ПОВРАТАК СРБА У ХРВАТСКУ

Удружење избјеглица

Latinica

БЕОГРАД, 23. АВГУСТА /СРНА/ - Делегација избјегличких удружења Срба из Хрватске предаће данас у њемачкој Амбасади у Београду писмо њемачком канцелару Ангели Меркел у коме су набројани сви проблеми који спречавају повратак Срба у Хрватску.
"У писму које ће бити уручено Меркеловој указаћемо да је у преговорима Хрватске са ЕУ затворено Поглавље 23 `Правосуђе и темељна љуска права`, а да су остала многа неријешена питања. Умјесто да сноси консеквенце, Хрватска ће бити награђена пријемом у чланство ЕУ", рекао је Срни предсједник Асоцијације избјегличких и других удружења Срба из Хрватске Милојко Будимир.
Он је подсјетио да је послије егзодуса из Хрватске делегацију Удружења Срба из Хрватске у њемачкој Амбасади у Београду 16. маја1996. године примио тадашњи министар иностраних послова Њемачке Клаус Кинкел.
Према Будимировим ријечима, тема разговора са Кинкелом био је тежак положај избјеглица и њихов повратак у Хрватску, а затражена је и подршка њемачке Владе за бржи повратак избјеглица у Хрватску.
"Том приликом уручен је Меморандум у коме је тражено да се Влада Њемачке и лично министар Кинкел заузму да хрватско руководство досљедно проводи Дејтонски и Ердутски споразум и друге документе усвојене ради остваривања људских права српског народа у Хрватској", подсјећа Будимир.
Он је навео да је од сусрета са Кинкелом прошло пуних 15 година, а да се готово ништа значајно на том плану није десило.
"Хрватска није испоштовала преузете обавезе из међународних и билатералних уговора, игноришући правичне захтјеве избјеглих и прогнаних Срба из Хрватске. Ово је и био разлог да се приступи покретању петиције коју је потписало близу 100 000 избјеглих и прогнаних Срба, као и оних грађана Србије чија је имовина остала у Хрватској", каже Будимир.
Он поставља питање да ли ће протјерани Срби из Хрватске морати чекати још сљедећих 15 година неког другог представника из Њемачке да му се обрате на исти начин како је то учињено још 1996. године?
"Очито је да Хрватска купује вријеме, а уз помоћ својих ментора то јој вјешто полази за руком", истиче Будимир.
Он пита како да се са овим проблемима носе прогнани Срби "када Хрватска у посљедње вријеме игнорише и одлуку папе, иако је Ватикан имао посебне заслуге за њену самосталност".
"Њемачка лобира за независно Косово, а шта је са нашим правима која смо имали - Срби су били конститутиван народ, а Албанци на Косову и Метохији само национална мањина", наводи Будимир.
Према његовим ријечима, оваква двојна мјерила сигурно неће допринијети миру у региону, него ће само покренути нове сукобе и нестабилност.
"Да се то предуприједи, треба укинути двојна мјерила и све учинити да у овом посљедњем рату нема побједника и губитника. За сада, Срби из Хрватске су највећи губитници", констатује Будимир.
Он закључује да је велика одговорност Њемачке за оно што се догодило са СФРЈ за вријеме протеклог грађанског рата.
"Њемачка је међу првима признала самосталност Хрватске и за сво ово вријеме лобирала код других земаља око њеног пријема у чланство ЕУ", каже Будимир.
Он наводи да је Меркелова требало да о овој проблематици разговара са предсједницом хрватске Владе Јадранком Косор током посјете Загребу и да је "успут упита када и сама мисли напустити српски стан који је узурпирала и у коме живи већ годинама".
"На овај начин Косорова својим примјером показује да се не враћа више од 40 000 одузетих српских станова, што је један од разлога зашто у Хрватску нема повратка", додаје Будимир.
Он сматра да програм стамбеног збрињавања не може бити супституција за одузета станарска права.         
Делегација избјегличких удружења Срба из Хрватске најавила је да ће предати писмо за Меркелову у 10.00 часова.

 

Извор: срна    

 

 

UKAZATI MERKELOVOJ NA PROBLEMATIČAN POVRATAK SRBA U HRVATSKU

BEOGRAD, 23. AVGUSTA /SRNA/ - Delegacija izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske predaće danas u njemačkoj Ambasadi u Beogradu pismo njemačkom kancelaru Angeli Merkel u kome su nabrojani svi problemi koji sprečavaju povratak Srba u Hrvatsku.
"U pismu koje će biti uručeno Merkelovoj ukazaćemo da je u pregovorima Hrvatske sa EU zatvoreno Poglavlje 23 `Pravosuđe i temeljna ljuska prava`, a da su ostala mnoga neriješena pitanja. Umjesto da snosi konsekvence, Hrvatska će biti nagrađena prijemom u članstvo EU", rekao je Srni predsjednik Asocijacije izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske Milojko Budimir.
On je podsjetio da je poslije egzodusa iz Hrvatske delegaciju Udruženja Srba iz Hrvatske u njemačkoj Ambasadi u Beogradu 16. maja1996. godine primio tadašnji ministar inostranih poslova Njemačke Klaus Kinkel.
Prema Budimirovim riječima, tema razgovora sa Kinkelom bio je težak položaj izbjeglica i njihov povratak u Hrvatsku, a zatražena je i podrška njemačke Vlade za brži povratak izbjeglica u Hrvatsku.
"Tom prilikom uručen je Memorandum u kome je traženo da se Vlada Njemačke i lično ministar Kinkel zauzmu da hrvatsko rukovodstvo dosljedno provodi Dejtonski i Erdutski sporazum i druge dokumente usvojene radi ostvarivanja ljudskih prava srpskog naroda u Hrvatskoj", podsjeća Budimir.
On je naveo da je od susreta sa Kinkelom prošlo punih 15 godina, a da se gotovo ništa značajno na tom planu nije desilo.
"Hrvatska nije ispoštovala preuzete obaveze iz međunarodnih i bilateralnih ugovora, ignorišući pravične zahtjeve izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske. Ovo je i bio razlog da se pristupi pokretanju peticije koju je potpisalo blizu 100 000 izbjeglih i prognanih Srba, kao i onih građana Srbije čija je imovina ostala u Hrvatskoj", kaže Budimir.
On postavlja pitanje da li će protjerani Srbi iz Hrvatske morati čekati još sljedećih 15 godina nekog drugog predstavnika iz Njemačke da mu se obrate na isti način kako je to učinjeno još 1996. godine?
"Očito je da Hrvatska kupuje vrijeme, a uz pomoć svojih mentora to joj vješto polazi za rukom", ističe Budimir.
On pita kako da se sa ovim problemima nose prognani Srbi "kada Hrvatska u posljednje vrijeme ignoriše i odluku pape, iako je Vatikan imao posebne zasluge za njenu samostalnost".
"Njemačka lobira za nezavisno Kosovo, a šta je sa našim pravima koja smo imali - Srbi su bili konstitutivan narod, a Albanci na Kosovu i Metohiji samo nacionalna manjina", navodi Budimir.
Prema njegovim riječima, ovakva dvojna mjerila sigurno neće doprinijeti miru u regionu, nego će samo pokrenuti nove sukobe i nestabilnost.
"Da se to preduprijedi, treba ukinuti dvojna mjerila i sve učiniti da u ovom posljednjem ratu nema pobjednika i gubitnika. Za sada, Srbi iz Hrvatske su najveći gubitnici", konstatuje Budimir.
On zaključuje da je velika odgovornost Njemačke za ono što se dogodilo sa SFRJ za vrijeme proteklog građanskog rata.
"Njemačka je među prvima priznala samostalnost Hrvatske i za svo ovo vrijeme lobirala kod drugih zemalja oko njenog prijema u članstvo EU", kaže Budimir.
On navodi da je Merkelova trebalo da o ovoj problematici razgovara sa predsjednicom hrvatske Vlade Jadrankom Kosor tokom posjete Zagrebu i da je "usput upita kada i sama misli napustiti srpski stan koji je uzurpirala i u kome živi već godinama".
"Na ovaj način Kosorova svojim primjerom pokazuje da se ne vraća više od 40 000 oduzetih srpskih stanova, što je jedan od razloga zašto u Hrvatsku nema povratka", dodaje Budimir.
On smatra da program stambenog zbrinjavanja ne može biti supstitucija za oduzeta stanarska prava.
Delegacija izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske najavila je da će predati pismo za Merkelovu u 10.00 časova.

 

Izvor:  срна  

Назад