Dušan Bursać: ANĐELI U PAKLU

Anđeli u paklu

Autor: Dušan Bursać

Izdavač: Udruženje logoraša Drugog svjetskog rata i njihovih potomaka RS, Banja Luka 2006.

Tragao sam za pravim a neupadljivim naslovom za ovu knjigu, jer su za naslov moje objavljene knjige, "Hrvatski genocid nad Srbima 1941-1945”, neki rekli da je provokativan, a neke knjižare knjigu nisu ni pri­mile za stavljanje u izlog, bojeći se neželjenih posle­dica. To je još jedan dokaz koliko je u svest ljudi uko­renjeno "bratstvo i jedinstvo" između Srba i Hrvata, pa vezivanje hrvatskog imena za genocid, ne samo da nije poželjno, već to može da bude i vrlo opasno. Budući da se radi o stradanju dece, moja žena Eva je predložila da ovoj knjizi dam naslov "Anđeli u pa­klu".

Read this book

Anđeli u paklu - sadržaj

Dušan Bursać: ANĐELI U PAKLU

Izdavač: Udruženje logoraša Drugog svjetskog rata i njihovih potomaka RS, Banja Luka

Za izdavača: Gojko Knežević

Recezenti: Miladin Berić, Živko Vujić

Lektor i korektor: Nedjeljka Vukičević

Grafička obrada i priprema za štampu: Živko Vujić

Štampa: Grafomark - Laktaši

Tiraž: 500